تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
مهاجرت داخلی، پدیده ای است که تغییر در سبک زندگی افراد و هم چنین دگردیسی در شرایط زندگی که ناشی از تحولات  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می باشد، از...

مهاجرت داخلی در ایران: فرصت ها و چالش ها

تهران، مهاجر پذیر ترین استان و خوزستان مهاجر فرست ترین استان