تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
تحقیقاتی که نتایج آن در روزهای اخیر به چاپ رسیده، کشور جمهوری چک به عنوان ناسالم ترین کشور جهان شناخته شده است. بر اساس مطالعات یک موسسه ی تحقیقاتی پزشکی...

کشور جمهوری چک به عنوان ناسالم ترین کشور جهان در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد