تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
یک هنرمند کانادایی به نام «کریستوفر هرویگ» حدود 15 سال را به عکاسی از ایستگاه‌های اتوبوس در سرتاسر کشورهای شوروی سابق سپری نموده و مجموعه‌ای تصویری از آن‌ها گردآوری کرده...

نگاهی به طراحی‌ های عجیب ایستگاه‌ های اتوبوس در گوشه و کنار روسیه