چهارشنبه، ۱۴ فروردین نقد فیلم ژن خوک، گاهی خوشی گاهی غم
۱