نقد فیلم نبات
سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398 نقد فیلم نبات؛ چند میگیری گریه کنی؟
۲
چهارشنبه، 14 فروردین 1398 نقد فیلم ژن خوک، گاهی خوشی گاهی غم
۱