شعار سال ۹۸
پنج شنبه، ۰۱ فروردین «رونق تولید»: شعار سال ۱۳۹۸ شد
۲