تازه‌ترین نوشته‌ها
نشانه‌های بارز باهوش بودن شلختگی و نگران بودن‌های همیشگی است. افرادی که هوش پایینی دارند اغلب خود را بسیار شایسته‌تر از آنچه هستند تصور می‌کنند و این در حالیست که افراد...
نشانه‌های باهوش بودن

شما بسیار باهوش‌تر از تصور خود هستید حتی اگر خودتان باور نداشته باشید

مون جائه این، رییس جمهور کره جنوبی، در حال رهبری کردن عصری از روابط گرم، به شکلی بی سابقه و تاریخی، با همسایه هسته ایش، کره شمالی، و یکی از...

سختکوشی و استرس کاری رییس جمهور کره جنوبی به قیمت از دست دادن ۱۲ دندان