Final-Eye-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c93e15779__880
بدون نظر

در این پروژه طراحی یک نقاش خوش ذوق به نام بن هاینه نقاشی های آبستره ای را بر روی صفحات بزرگ چوبی کشیده که برای هر کدام ساعت ها وقت گذاشته است. مسئله ی جالب در مورد این نقاشی ها این است که در هر کدام از این آثار یک انسان قرار داده شده که با توجه به ترکیبات اطراف، تشخیص دادن در برخی موارد به آسانی ممکن نیست. نتیجه ی نهایی کارهای بن هاینه بسیار جالب و چشمگیر بوده و برخی از آثار او در فروشگاه های بزرگ قرار گرفته اند. در ادامه شما را به تماشای برخی از آثار این هنرمند زبردست دعوت می کنیم.

Final-Abstract-2-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c933776ff__880-w700

Final-Art-Truc-Troc-Bozar-Brussels-Ben-Heine-Art-Flesh-and-Acrylic-Live-Performance-Chameleon-2017-3-24-5936c986c282e__880-w700

Final-Eye-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c93e15779__880-w700

Final-Fete-de-lIris-Peinture-Visages-Flesh-and-Acrylic-Ben-Heine-Art-Live-Performance-19-5936c9563760f__880-w700

Final-Flowers-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c94e178c9__880-w700

Final-Shopping-bag-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c94a33568__880-w700

Making-Chameleon-flesh-and-acrylic-ben-heine-art-5936c94678beb__880-w700

Making-Fete-de-lIris-Peinture-Visages-Flesh-and-Acrylic-Ben-Heine-Art-Live-Performance-3-5936c96bf2db2__880-w700

Making-Fete-de-lIris-Peinture-Visages-Flesh-and-Acrylic-Ben-Heine-Art-Live-Performance-27-5936c951e47a0__880-w700

Making-Flesh-and-Acrylic-Ankamall-Ben-Heine-Art-Live-Performance-Body-Painting-Art-1-5936c99c62aed__880-w700

Making-Flesh-and-Acrylic-Ankamall-Ben-Heine-Art-Live-Performance-Body-Painting-Art-3-5936c9a16feea__880-w700

Making-Flesh-and-Acrylic-Ankamall-Ben-Heine-Art-Live-Performance-Body-Painting-Art-9-5936c9ae05044__880-w700

منبع: boredpanda
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود