خودشیفتگی افراطی، میان سلفی بگیران مداوم

خودشیفتگی افراطی، میان سلفی بگیران مداوم

نتایج جدیدترین تحقیقات نشان می دهد، کسانی که  دائما عکس سلفی می گیرند، بیش از زیبایی ها و جذابیت های واقعی خود، به نمایش جذابیت های وجودی شان می پردازند و بر آنند که خود را دوست داشتنی تر از آن چه حقیقتا هستند نشان دهند.
دانیال ری، از داننشگاه تورنتو کانادا, سرپرستی یژوهشی را برعهده دارد که در آن ۱۹۸ دانشچو مورد مطالعه قرار گرفتند . از میان این تعداد، ۱۰۰ نفر عادت به گرفتن مداوم عکس های سلفی داشتند. از تمامی شرکت کنندگان این پژوهش خواسته شد که هم از عکس های سلفی ای که به وسیله گوشی های هوشمند خود می گیرند و هم از عکس هایی که توسط دیگران از آن ها گرفته شده، استفاده کنند. از آنها خواسته شد که میزان جذابیت های خود را در این دو گروه عکس های گرفته از خودشان، مقایسه کنند. ۱۷۸ نفر آنها، بر این باور بودند که جذابیتشان در  عکس های سلفی به مراتب بیشتر است.

group-selfie-w600-h600

 

 

نتایج این پژوهش نشان داد که بیشتر شرکت کنندگان، خود را در عکس های سلفی، جذاب تر و دوست داشتنی تر از عکس هایی می دانند که توسط دیگران گرفته شده است.
و کسانی که در گروه سلفی بگیران مداوم هستند، عمدتا نارسیست (حس خود شیفتگی افراطی) هستند. این نتیجه در مقایسه عکس های آن ها با کسانی که عادت به گرفتن سلفی مدام ندارند، انجام شد. این مطالعه نشان می دهد که تعصب و خودشیفتگی در میان گروه نخست فراوان به چشم می خورد.
نتاییج این مطالعه در “ژورنال روانشناسی اجتماعی و علم شخصیت” منتشر شد.

دیجیاتو
بدون نظر

ورود