رانندگی پرخاشگرانه، انعکاسی از فرهنگ

مردها، رانندگانی پرخاشگر تر از زن ها!

رانندگی پرخاشگرانه، انعکاسی از فرهنگ

 تحقیقات نشان می دهد که برخی از کشورها و فرهنگ ها به علت  محیط اجتماعی شان، بیشتر مستعد رانندگی کردن پرخاشگرانه و رقابت جویانه هستند. رفتارهای پرخاشگرانه در حین رانندگی، به نوعی انعکاس فضای فرهنگی افراد را نشان می دهد. تحقیق انجام شده بر این جریان، نتیجه را قابل تعمیم به رانندگی در جاده و در سطحی وسیع تر ،اجتماع می داند.نتایج این تحقیق نشان داده است که در کل، برخی از کشورها و فرهنگ ها به دلیل نوع فضای اجتماعی موجود در آن ها، مستعد رفتارهای رقابت جویانه و پرخاشگرانه در حین رانندگی هستند. هایزهانگ ونگ، استادیار مهندسی حمل و نقل دانشگاه ارگان استیت در ایالات متحده در این باره می گوید: “انتخاب این که رقابت جویانه رانندگی کنیم و یا این که همراه و هماهنگ رانندگی کنیم، با فرهنگ آغاز می شود و تحت تاثیر فضای اطرافمان و آن گونه ای که دیگران با ما رفتار می کنند قرار می گیرد.”

پروفسور ونگ خاطر نشان می کند: “پرواضح است که نقش موثر آموزش و تجربه، غیرقابل انکار است. این نقش زمانی بیشتر آشکار می شود که رانندگان جوان در  برنامه های آموزشی مثبت مربوط به چگونگی  رانندگی و از طریق والدین و سایر گروه های متجرب در این زمینه شرکت کنند.” همچنین این پژوهش نشان می دهد که تغییر وضعیت های اجتماعی در نهایت ممکن است رفتارهای متفاوتی در نوع رانندگی را رقم بزند. اگرچه پژوهشگران این تحقیق بر این باورند که بخشی از رفتارهای پرخطر که به صورت اپیدمی در کل دنیا درآمده اند می تواند حاصل ازدحام شبکه های راهی و  ارتباطی نیز باشند.”

2013_10_0563856059_contentImage_رانندگی با عصبانیت-w900-h600

دستاوردهای این پژوهش  نشان داد که چنین رفتارهایی در مردان، بیش از زنان دیده و گزارش می شود.این تحقیق بر روی رانندگان چینی که رفتارهای رقابت جویانه در حین رانندگی در آن ها به کرات دیده می شود, انجام شد. پروفسور ونگ بر این باور است که این دشواری ها در چین، با افزایش تعداد رانندگان، افزایش پیدا کرد و نگرانی های مشابهی را نیز در سطوح گوناگون برای سایر نقاط جهان به وجود آورده است.تحلیل ها و بررسی های پژوهشگران این مطالعه، نشان داد که بسیاری از رانندگان پرخاشگر علت اصلی چنین رفتاری را ترافیک های سرسام آور می دانند و چاره ای به جز رفتارهای رقابت جویانه ندارند و ناگزیر هستند که به سرعت بالا و پیدا کردن هر راهی برای رسیدن سریع تر پیدا کنند و جالب آن که آن ها بر این باورند که چون دیگران نیز به همین ترتیب رانندگی می کنند آن ها نیز مجبورند نوع مشابهی از رانندگی را پیش بگیرند.در این تحقیق نشان داده شد که خصوصیات اخلاقی و شخصیت فردی به میزان قابل توجهی متاثر از وضعیت و فضای اجتماعی حاکم بر آن جامعه است.

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود