بدون نظر

بسیاری از هنرمندان با به کار گرفتن تکنیک ها، مواد و ایده های ذهنی تازه، برآنند که سبکی تازه را در هنر به نام خود ثبت کنند. اما «بندتو دِمائووی» ایتالیایی به سمت خلاقیتی با انتزاع بیشتر پیش رفته است. او با به کارگرفتن رنگ آبی سبز، در کمپوزسیون های متفاوت، بدنه ای استوار به کارهای خود داده است.

وی با بهره گیری از اجسامی که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرند ترکیب بندی های مینیمالی را طراحی کرده که شگفتی بسیاری را برای بینندگان اینستاگرامی این هنرمند برانگیخته است. آنچه کارهای این شخص را ویژه و فوق العاده کرده است، سایه های کاربردی، ترکیب های سبز و آبی و آن طراوتی است که در آثار او دیده می شود. هر کدام از این تصاویر چنان شکل گرفته اند که گویی ایده فوق العاده دیگری در پسِ آن نهفته شده است.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود