بدون نظر

هنرمندی به نام «شن چارماتز» با ترسیم چند خط و نقطه ساده، به وسایل روزمره و بی جان، هویتی تازه بخشیده و آنها را به شخصیت های تازه ای مبدل می کند که دیدنشان خالی از لطف نیست.

جذابیتِ ابتکار این هنرمند در این است که ساده ترین تصاویر به جالب ترین عکس ها و گیف ها تبدیل می شوند و چند خط ساده می تواند داستانی جالب برای آنها بسازد. در ادامه می توانید بخشی از هنرنمائی چارماتز را مشاهده کنید.

با روزیاتو همراه باشید.

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

20

بدون نظر

ورود