چند معمای تصویری که فقط تیزبین ها از پس حلشان برمی آیند

چند معمای تصویری که فقط تیزبین ها از پس حلشان برمی آیند

خیلی خوب است که گاهی به خودتان فرصت استراحت و تفریp دهید، به خصوص اگر در همان حین حواس خود را هم بیازمایید. در ادامه برایتان چند معمای شطرنجی آماده کرده ایم، اما برای حل آن ها هیچ نیازی به آشنایی با قواعد بازی شطرنج نیست. در اینجا هدف پیدا کردن چیزهای گمشده است و این چیزهای گمشده، مهره های شطرنج هستند.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

مهره فیل را پیدا کنید.

معمای شماره ۲

۴ مهره اسب پیدا کنید.

معمای شماره ۳

مهره رخ را پیدا کنید.

معمای شماره ۴

مهره سرباز را پیدا کنید.

معمای شماره ۵

۲ مهره ملکه پیدا کنید.

معمای شماره ۶

۳ مهره رخ پیدا کنید.

معمای شماره ۷

۴ مهره سرباز پیدا کنید.

معمای شماره ۸

۲ مهره شاه پیدا کنید.

معمای شماره ۹

۳ مهره اسب پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

۴ مهره فیل پیدا کنید.

معمای شماره ۱۱

۲ مهره سرباز پیدا کنید.

معمای شماره ۱۲

مهره ملکه را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۳

مهره رخ را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۴

مهره شاه را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۵

مهره اسب را پیدا کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود