سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری که حل آن ها به دقت زیادی نیاز دارد

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری که حل آن ها به دقت زیادی نیاز دارد

چشمان ما همیشه نمی تواند تفاوت میان چیزهایی که به ظاهر عیناً مانند هم هستند و تنها فرقی جزئی با یکدیگر دارند را از هم تشخیص دهد. با این حال، اگر به اندازه ی کافی تمرکز کنیم، آن تفاوت در برابر چشمان مان ظاهر خواهد شد. در هر یک از معماهای زیر هم یک تصویر با بقیه متفاوت است که باید آن را پیدا کنید.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

معمای شماره ۱۱

معمای شماره ۱۲

معمای شماره ۱۳

معمای شماره ۱۴

معمای شماره ۱۵

معمای شماره ۱۶

معمای شماره ۱۷

معمای شماره ۱۸

معمای شماره ۱۹

معمای شماره ۲۰

معمای شماره ۲۱

معمای شماره ۲۲

معمای شماره ۲۳

معمای شماره ۲۴

معمای شماره ۲۵

معمای شماره ۲۶

معمای شماره ۲۷

معمای شماره ۲۸

معمای شماره ۲۹

معمای شماره ۳۰

معمای شماره ۳۱

معمای شماره ۳۲

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

جواب معمای شماره ۲۱

جواب معمای شماره ۲۲

جواب معمای شماره ۲۳

جواب معمای شماره ۲۴

جواب معمای شماره ۲۵

جواب معمای شماره ۲۶

جواب معمای شماره ۲۷

جواب معمای شماره ۲۸

جواب معمای شماره ۲۹

جواب معمای شماره ۳۰

جواب معمای شماره ۳۱

جواب معمای شماره ۳۲

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود