سرگرمی نوروزی؛ چند معما برای محک زدن هوش و دقت خود

سرگرمی نوروزی؛ چند معما برای محک زدن هوش و دقت خود

مغز ما از این توانایی برخوردار است که هر چه سن مان بالاتر می رود بیشتر رشد کند و یاد بگیرد، فرآیندی که به آن «انعطاف پذیری مغز» گفته می شود. اما برای اینکه واقعاً مؤثر باشد، باید به طور مرتب آن را تمرین کنیم. یکی از راه هایی که برای این کار در اختیار داریم حل معما است.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

اشکال این تصویر چیست؟

معمای شماره ۲

میان این دو تصویر چند تفاوت وجود دارد؟

معمای شماره ۳

علامت متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۴

این زن و شوهر یکدیگر را به خیانت متهم کرده اند. کدام یک از آن ها خیانتکار است؟

معمای شماره ۵

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۶

با توجه به معادلات سمت چپ، پاسخ معادله ی سمت راست را پیدا کنید.

معمای شماره ۷

تصویر متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

عدد متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۹

در تصویر زیر چند حیوان وجود دارد؟

معمای شماره ۱۰

کدام یک از گزینه های سمت راست، با تصویر سمت چپ مطابقت دارد؟

معمای شماره ۱۱

میان این دو تصویر چند تفاوت می بینید؟

معمای شماره ۱۲

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۳

۲ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که درون ستاره ۶ مثلث شکل گیرد.

معمای شماره ۱۴

تصویر متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۵

سایه ی مار کدام یک از گزینه های سمت راست است؟

معمای شماره ۱۶

چند تفاوت میان این دو تصویر می بینید؟

معمای شماره ۱۷

ابتدا رابطه ی میان اعداد درون ۳ جدول قبلی را پیدا کنید و سپس بر اساس آن تعیین کنید در جدول چهارم به جای علامت سؤال چه عددی باید قرار گیرد.

معمای شماره ۱۸

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۹

۲ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که ۵ مربع تشکیل شود.

معمای شماره ۲۰

تصویر متفاوت را پیدا کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

یکی از بخش های بوفه دستگیره ندارد.

جواب معمای شماره ۲

۳ تفاوت

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

زن خیانتکار است.

یک نفر زیر کاناپه پنهان شده است.

جواب معمای شماره ۵

پاسخ، منفی ۳۸ است.

جواب معمای شماره ۶

در هر یک از معادلات سمت چپ، حاصل جمع اعداد سمت راست معادله، ضربدر ۲ شده است.

برای مثال در معادله ی اول: ۳ به اضافه ی ۲ مساوی با ۵، ضربدر ۲ مساوی ۱۰.

پس در معادله ی سمت چپ اینگونه می شود: ۹ به اضافه ی ۳ مساوی ۱۲، ضربدر ۲ مساوی با ۲۴.

بنابراین پاسخ ۲۴ است.

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

۹ حیوان.

مار – فیل – ماهی کوچک – ماهی بزرگ- کروکودیل – الاغ – گربه – موش – سگ

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

۶ تفاوت

جواب معمای شماره ۱۲

پاسخ ۱۵ است.

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

۴ تفاوت

جواب معمای شماره ۱۷

در هر جدول، اعداد خانه های عمودی در یکدیگر ضرب شده اند و ارقام حاصلضرب آن ها به طور جداگانه در خانه های افقی نوشته شده است.

برای مثال در جدول بالا سمت چپ: ۷ ضربدر ۶ مساوی ۴۲ است که رقم ۴ در یک خانه و رقم ۲ در خانه ی دیگر نوشته شده است.

پس در جدول آخر اینگونه می شود: ۵ ضربدر ۲ مساوی ۱۰.

بنابراین پاسخ که باید به جای علامت سؤال قرار گیرد، عدد صفر است.

جواب معمای شماره ۱۸

پاسخ ۲۱ است.

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود