سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری که حل آن ها دقت و توجه زیادی لازم دارد

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری که حل آن ها دقت و توجه زیادی لازم دارد

امروز چند معمای تصویری جدید برایتان در نظر گرفته ایم که ریزبین ترین افراد را هم به چالش می کشند. چشمان ما بسیاری از اوقات فریب مان می دهند، بنابراین معماهایی از این دست به دقت و تمرکز بالایی نیاز دارد.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

در هر یک از معماهای زیر تصویر متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

معمای شماره ۱۱

معمای شماره ۱۲

معمای شماره ۱۳

معمای شماره ۱۴

معمای شماره ۱۵

معمای شماره ۱۶

در هر یک از معماهای زیر تفاوت های میان دو تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۷

معمای شماره ۱۸

معمای شماره ۱۹

معمای شماره ۲۰

معمای شماره ۲۱

معمای شماره ۲۲

معمای شماره ۲۳

معمای شماره ۲۴

معمای شماره ۲۵

معمای شماره ۲۶

معمای شماره ۲۷

در هر یک از معماهای زیر چند چهره ی پنهان وجود دارد. آن ها را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۸

معمای شماره ۲۹

معمای شماره ۳۰

معمای شماره ۳۱

معمای شماره ۳۲

معمای شماره ۳۳

معمای شماره ۳۴

معمای شماره ۳۵

معمای شماره ۳۶

معمای شماره ۳۷

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

جواب معمای شماره ۲۱

جواب معمای شماره ۲۲

جواب معمای شماره ۲۳

جواب معمای شماره ۲۴

جواب معمای شماره ۲۵

جواب معمای شماره ۲۶

جواب معمای شماره ۲۷

جواب معمای شماره ۲۸

جواب معمای شماره ۲۹

جواب معمای شماره ۳۰

جواب معمای شماره ۳۱

جواب معمای شماره ۳۲

جواب معمای شماره ۳۳

جواب معمای شماره ۳۴

جواب معمای شماره ۳۵

جواب معمای شماره ۳۶

جواب معمای شماره ۳۷

دیجیاتو
بدون نظر

ورود