سرگرمی نوروزی؛ چند معمای زیرکانه که ساعت ها مشغول تان خواهند کرد

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای زیرکانه که ساعت ها مشغول تان خواهند کرد

اگر احساس می کنید در تشخیص جزئیات چندان توانمند نیستید، خبر خوبی برایتان داریم؛ شما می توانید چشم های خود را تمرین دهید و مهارت ریزبینی را در خود تقویت کنید، آن هم با روش ساده و سرگرم کننده ی حل معما.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

خوک پنهان شده در تصویر زیر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲

دختری که در این تصویر پنهان شده را می توانید پیدا کنید؟

معمای شماره ۳

یک کفش در این تصویر هست. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۴

آیا می توانید چتر پنهان شده در این تصویر را پیدا کنید؟

معمای شماره ۵

یک بستنی در تصویر زیر هست. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۶

قورباغه را پیدا کنید.

معمای شماره ۷

یک فُک در این تصویر هست. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

میمون پنهان شده در تصویر زیر را پیدا کنید.

معمای شماره ۹

ببری که در این تصویر هست را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

آیا می توانید راکون را پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۱

توت فرنگی پنهان شده را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۲

یک حلزون در این تصویر هست. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۳

توپی که در این تصویر پنهان شده را می توانید پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۴

زنبور را می توانید پیدا کنید؟

در هر یک از معماهای زیر اشتباه تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۵

معمای شماره ۱۶

معمای شماره ۱۷

معمای شماره ۱۸

معمای شماره ۱۹

معمای شماره ۲۰

معمای شماره ۲۱

معمای شماره ۲۲

در هر یک از معماهای زیر تفاوت های میان دو تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۳

معمای شماره ۲۴

معمای شماره ۲۵

معمای شماره ۲۶

معمای شماره ۲۷

معمای شماره ۲۸

معمای شماره ۲۹

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

پسر خانواده محتویات لیوانش را با کارد هم می زند.

جواب معمای شماره ۱۶

ممکن نیست شکوفه ها و میوه ها همزمان باهم روی درخت باشند.

جواب معمای شماره ۱۷

جاروها درون یخچال قرار دارند.

جواب معمای شماره ۱۸

مرد ردپا ندارد و فقط ردپای سگ روی برف ها باقی مانده است.

جواب معمای شماره ۱۹

لوله ی کتری خیلی پایین است.

جواب معمای شماره ۲۰

آباژور روشن است اما سیم آن به برق وصل نیست.

جواب معمای شماره ۲۱

انتهای تور سبد بسته است.

جواب معمای شماره ۲۲

لوله ی آبپاش سوراخ ندارد.

جواب معمای شماره ۲۳

جواب معمای شماره ۲۴

جواب معمای شماره ۲۵

جواب معمای شماره ۲۶

جواب معمای شماره ۲۷

جواب معمای شماره ۲۸

جواب معمای شماره ۲۹

بدون نظر

ورود