سگ پلیسی که به جای تعقیب متهم فراری به یکی از افسران پلیس حمله کرد + ویدیو

سگ پلیسی که به جای تعقیب متهم فراری به یکی از افسران پلیس حمله کرد + ویدیو

یک تعقیب و گریز هیجان انگیز بین متهمی که با سرعت غیر مجاز در بزرگراه بین ایالتی فلوریدا در حرکت بود و گشت بزرگراه ها صورت گرفت. این تعقیب و گریز هالیوودی و پر مخاطره، توسط دوربین های پلیس ثبت شده است. اماعجیب ترین لحظه آن زمانی است، که یک سگ پلیس در هنگام فرار متهم، به جای اینکه به دنبال متهم بدود، به یکی از افسران پلیس حمله می کند.

مقامات گشت بزرگراه فلوریدا می گویند که عیسی جمال کولی ۲۳ ساله، در ۱۸ آوریل با سرعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود. ویدیویی دراماتیک از تعقیب و گریز پلیس که در فضای مجازی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک اینفینیتی سفید رنگ در حال حرکت بر روی شانه راست بزرگراه است و با سرعت از کنار کامیون‌ها عبور می کند.

مقامات گشت بزرگراه فلوریدا می گویند که عیسی جمال کولی 23 ساله، در 18 آوریل با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود. ویدیویی دراماتیک از تعقیب و گریز پلیس که در فضای مجازی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک اینفینیتی سفید رنگ در حال حرکت بر روی شانه راست بزرگراه است و با سرعت از کنار کامیون‌ها عبور می کند.

در ادامه تعقیب و گریز، خودروی او باشاسی‌بلندی که در ترافیک گیر کرده بود برخورد می کند. افسران گشت می گویند که در پی آن سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. کولی خودروی آسیب دیده خود را رها می کند و به سرعت با پای پیاده از دست ماموران فرار می کند.

یک افسر پلیس که قصد داشت مظنون را تعقیب کند، توسط یک سگ ژرمن شپرد پلیس بزرگراه مورد حمله قرار گرفت. ماشین گشتی دیگری به دنبال کولی رفت و در لحظه ای که او می خواست از بزرگراه عبور کند، نزدیک بود که یک کامیون با او برخورد کند. سر انجام ماموران با محاصره او توانستند کولی را دستگیر کنند.

پلیس گفت که در بازرسی بعدی از خودروی وی دو اسلحه و 6.6 اونس ماری جوانا کشف شد.

کولی به افسری که او را به داخل خودرو هدایت می کرد، از درد بازوی خود شکایت کرد. 

کولی به ضرب و شتم، فرار از دست پلیس، داشتن ماری جوانا، مقاومت در برابر افسر و تخلف رانندگی متهم شد.

در ادامه تعقیب و گریز، خودروی او با شاسی‌بلندی که در ترافیک گیر کرده بود برخورد می کند. افسران گشت می گویند که در پی آن سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. کولی خودروی آسیب دیده خود را رها می کند و به سرعت با پای پیاده از دست ماموران فرار می کند.

مقامات گشت بزرگراه فلوریدا می گویند که عیسی جمال کولی 23 ساله، در 18 آوریل با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود. ویدیویی دراماتیک از تعقیب و گریز پلیس که در فضای مجازی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک اینفینیتی سفید رنگ در حال حرکت بر روی شانه راست بزرگراه است و با سرعت از کنار کامیون‌ها عبور می کند.

در ادامه تعقیب و گریز، خودروی او باشاسی‌بلندی که در ترافیک گیر کرده بود برخورد می کند. افسران گشت می گویند که در پی آن سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. کولی خودروی آسیب دیده خود را رها می کند و به سرعت با پای پیاده از دست ماموران فرار می کند.

یک افسر پلیس که قصد داشت مظنون را تعقیب کند، توسط یک سگ ژرمن شپرد پلیس بزرگراه مورد حمله قرار گرفت. ماشین گشتی دیگری به دنبال کولی رفت و در لحظه ای که او می خواست از بزرگراه عبور کند، نزدیک بود که یک کامیون با او برخورد کند. سر انجام ماموران با محاصره او توانستند کولی را دستگیر کنند.

پلیس گفت که در بازرسی بعدی از خودروی وی دو اسلحه و 6.6 اونس ماری جوانا کشف شد.

کولی به افسری که او را به داخل خودرو هدایت می کرد، از درد بازوی خود شکایت کرد. 

کولی به ضرب و شتم، فرار از دست پلیس، داشتن ماری جوانا، مقاومت در برابر افسر و تخلف رانندگی متهم شد.

یک افسر پلیس که قصد داشت مظنون را تعقیب کند، توسط یک سگ ژرمن شپرد پلیس بزرگراه مورد حمله قرار گرفت.

 

مقامات گشت بزرگراه فلوریدا می گویند که عیسی جمال کولی 23 ساله، در 18 آوریل با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود. ویدیویی دراماتیک از تعقیب و گریز پلیس که در فضای مجازی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک اینفینیتی سفید رنگ در حال حرکت بر روی شانه راست بزرگراه است و با سرعت از کنار کامیون‌ها عبور می کند.

در ادامه تعقیب و گریز، خودروی او باشاسی‌بلندی که در ترافیک گیر کرده بود برخورد می کند. افسران گشت می گویند که در پی آن سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. کولی خودروی آسیب دیده خود را رها می کند و به سرعت با پای پیاده از دست ماموران فرار می کند.

یک افسر پلیس که قصد داشت مظنون را تعقیب کند، توسط یک سگ ژرمن شپرد پلیس بزرگراه مورد حمله قرار گرفت. ماشین گشتی دیگری به دنبال کولی رفت و در لحظه ای که او می خواست از بزرگراه عبور کند، نزدیک بود که یک کامیون با او برخورد کند. سر انجام ماموران با محاصره او توانستند کولی را دستگیر کنند.

پلیس گفت که در بازرسی بعدی از خودروی وی دو اسلحه و 6.6 اونس ماری جوانا کشف شد.

کولی به افسری که او را به داخل خودرو هدایت می کرد، از درد بازوی خود شکایت کرد. 

کولی به ضرب و شتم، فرار از دست پلیس، داشتن ماری جوانا، مقاومت در برابر افسر و تخلف رانندگی متهم شد.

ماشین گشتی دیگری به دنبال کولی رفت و در لحظه ای که او می خواست از بزرگراه عبور کند، نزدیک بود که یک کامیون با او برخورد کند. سر انجام ماموران با محاصره او توانستند کولی را دستگیر کنند.

مقامات گشت بزرگراه فلوریدا می گویند که عیسی جمال کولی 23 ساله، در 18 آوریل با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود. ویدیویی دراماتیک از تعقیب و گریز پلیس که در فضای مجازی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک اینفینیتی سفید رنگ در حال حرکت بر روی شانه راست بزرگراه است و با سرعت از کنار کامیون‌ها عبور می کند.

در ادامه تعقیب و گریز، خودروی او باشاسی‌بلندی که در ترافیک گیر کرده بود برخورد می کند. افسران گشت می گویند که در پی آن سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. کولی خودروی آسیب دیده خود را رها می کند و به سرعت با پای پیاده از دست ماموران فرار می کند.

یک افسر پلیس که قصد داشت مظنون را تعقیب کند، توسط یک سگ ژرمن شپرد پلیس بزرگراه مورد حمله قرار گرفت. ماشین گشتی دیگری به دنبال کولی رفت و در لحظه ای که او می خواست از بزرگراه عبور کند، نزدیک بود که یک کامیون با او برخورد کند. سر انجام ماموران با محاصره او توانستند کولی را دستگیر کنند.

پلیس گفت که در بازرسی بعدی از خودروی وی دو اسلحه و 6.6 اونس ماری جوانا کشف شد.

کولی به افسری که او را به داخل خودرو هدایت می کرد، از درد بازوی خود شکایت کرد. 

کولی به ضرب و شتم، فرار از دست پلیس، داشتن ماری جوانا، مقاومت در برابر افسر و تخلف رانندگی متهم شد.

پلیس گفت که در بازرسی بعدی از خودروی وی دو اسلحه و ۶.۶ اونس ماری جوانا کشف شد.

مقامات گشت بزرگراه فلوریدا می گویند که عیسی جمال کولی 23 ساله، در 18 آوریل با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود. ویدیویی دراماتیک از تعقیب و گریز پلیس که در فضای مجازی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک اینفینیتی سفید رنگ در حال حرکت بر روی شانه راست بزرگراه است و با سرعت از کنار کامیون‌ها عبور می کند.

در ادامه تعقیب و گریز، خودروی او باشاسی‌بلندی که در ترافیک گیر کرده بود برخورد می کند. افسران گشت می گویند که در پی آن سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. کولی خودروی آسیب دیده خود را رها می کند و به سرعت با پای پیاده از دست ماموران فرار می کند.

یک افسر پلیس که قصد داشت مظنون را تعقیب کند، توسط یک سگ ژرمن شپرد پلیس بزرگراه مورد حمله قرار گرفت. ماشین گشتی دیگری به دنبال کولی رفت و در لحظه ای که او می خواست از بزرگراه عبور کند، نزدیک بود که یک کامیون با او برخورد کند. سر انجام ماموران با محاصره او توانستند کولی را دستگیر کنند.

پلیس گفت که در بازرسی بعدی از خودروی وی دو اسلحه و 6.6 اونس ماری جوانا کشف شد.

کولی به افسری که او را به داخل خودرو هدایت می کرد، از درد بازوی خود شکایت کرد. 

کولی به ضرب و شتم، فرار از دست پلیس، داشتن ماری جوانا، مقاومت در برابر افسر و تخلف رانندگی متهم شد.

کولی به افسری که او را به داخل خودرو هدایت می کرد، از درد بازوی خود شکایت کرد. 

مقامات گشت بزرگراه فلوریدا می گویند که عیسی جمال کولی 23 ساله، در 18 آوریل با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود. ویدیویی دراماتیک از تعقیب و گریز پلیس که در فضای مجازی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک اینفینیتی سفید رنگ در حال حرکت بر روی شانه راست بزرگراه است و با سرعت از کنار کامیون‌ها عبور می کند.

در ادامه تعقیب و گریز، خودروی او باشاسی‌بلندی که در ترافیک گیر کرده بود برخورد می کند. افسران گشت می گویند که در پی آن سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. کولی خودروی آسیب دیده خود را رها می کند و به سرعت با پای پیاده از دست ماموران فرار می کند.

یک افسر پلیس که قصد داشت مظنون را تعقیب کند، توسط یک سگ ژرمن شپرد پلیس بزرگراه مورد حمله قرار گرفت. ماشین گشتی دیگری به دنبال کولی رفت و در لحظه ای که او می خواست از بزرگراه عبور کند، نزدیک بود که یک کامیون با او برخورد کند. سر انجام ماموران با محاصره او توانستند کولی را دستگیر کنند.

پلیس گفت که در بازرسی بعدی از خودروی وی دو اسلحه و 6.6 اونس ماری جوانا کشف شد.

کولی به افسری که او را به داخل خودرو هدایت می کرد، از درد بازوی خود شکایت کرد. 

کولی به ضرب و شتم، فرار از دست پلیس، داشتن ماری جوانا، مقاومت در برابر افسر و تخلف رانندگی متهم شد.

کولی به ضرب و شتم، فرار از دست پلیس، داشتن ماری جوانا، مقاومت در برابر افسر و تخلف رانندگی متهم شد.

منبع: dailymail
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود