گلریز برهمند

چهارشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ قاتل جورج فلوید به ۷۵ سال حبس محکوم شد