فطریه مهمان بر عهده کیست؟
سه شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ فطریه مهمان بر عهده کیست؟
۰
آیا بوی عطر روزه را باطل می کند؟
سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آیا بوی عطر روزه را باطل می کند؟
۰
آیا دوش گرفتن روزه را باطل می کند؟
سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آیا دوش گرفتن روزه را باطل می کند؟
۲
باید ها و نباید ها در افطار و سحری
سه شنبه، ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ باید ها و نباید ها در افطار و سحری
۰