۴ نظر

در گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد سالانه در مجموعه پر مخاطب ادبیات و زبان فارسی، گرایش هایی به نام ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و ادبیات کودکان و نوجوانان وجود دارد که برای آشنایی عزیزانی که قصد ورود به این رشته ها را دارند، فهرست دروسی که در ان ارائه می شود را در این گفتار مشاهده می کنید.

رشته ادبیات پایداری

ترم اول

 • درس تطور متون شعر فارسی – ۲ واحد
 • درس حماسه های مذهبی و تاریخی – ۲ واحد
 • درس تطور متون نثر فارسی – ۲ واحد
 • درس مبانی ادبیات پایداری – ۲ واحد

ترم دوم

 • ساخت دستوری زبان فارسی ۰ ۲ واحد
 • تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر با تکیه بر ادبیات انقلاب اسلامی – ۲ واحد
 • درس تحلیل متون نظم پایداری – ۲ واحد (پیش نیاز: مبانی ادبیات پایداری)
 • درس متون نظم و نثر عربی – ۲ واحد
 • درس تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی – ۲ واحد (پیش نیاز: مبانی ادبیات پایداری)

ترم سوم

 • درس نظریه ها و نقد ادبی – ۲ واحد
 • درس تحلیل متون نثر پایداری – ۲ واحد (پیش نیاز: مبانی ادبیات پایداری)
 • درس مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان ( پیش نیاز: تاریخ تحلیل ادبیات پایداری)
 • درس بلاغت کاربردی.

ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)

 • پایان نامه (۶ واحد)

تذکر: دروس اختیاری به میزان ۴ واحد برای کلیه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات پایداری الزامی است.

ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)

 • سمینار (تحقیق و تتبع نظری) ۰ ۲ واحد که پس از گذراندن دورس جبران امکان دارد.
 • شناخت ادبیات دفاع مقدس – ۲ واحد ۰ اختیاری
 • درس ادبیات نمایشی و ادبیات پایداری – ۲ واحد – اختیاری

فهرست دروس جبرانی (برای کلیه شیوه های پژوهش محور آموزش محور)

 • ادبیات حماسی ۲ واحد
 • مبانی و شیوه های سبک شناسی آثار ادبی – ۲ واحد
 • جامعه شناسی ادبیات – ۲ واحد

جمع: ۶ واحد

تذکر: دانشجویانی که مدرک کارشناسی غیر از رشته های زبان و ادبیات فارسی (محض و دبیری) آموزش زبان فارسی و تربیت معلم ، زبان و ادبیات فارسی در گرایش پایداری پذیرفته می شوند باید هر ۶ واحد درس جبرانی را بگذرانند.

منابع مصوب دروس ارائه شده در دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی-گرایش پایداری

 • درس حماسه های مذهبی و تاریخی: کتاب قلمرو ادبیات حماسی – نوشته رزمجور –نشر پژوهشگاه علوم انسانی و معارف فرهنگی
 • درس تطور متون شعر فارسی: کتاب سیری در شعر فارسی – نوشته دکتر زرین کوب—نشر سخن
 • درس تظور متون نثر فارسی: کتاب انواع نثر فارسی – نوشته رستگار فسایی- نشر سمت
 • درس مبانی ادبیات پایداری:‌کتاب ادبیات دفاع مقدس- نوشته: محمد رضا سنگری- نشر بنیاد حفظ آثار
 • درس متون نظم و نثر عربی: کتاب المنهج نثر و شعر عربی- نوشته: حعفر شعار- نشر سخن
 • درس نظریه ها و نقد ادبی: کتاب نقد ادبی – نشریه های ادبی و کاربردانها – نوشته علی تسلیمی- نشر اختران
 • درس ساخت دستوری زبان فارسی – کتاب: مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی – نوشته حسن نجفی- نشر نیلوفر
 • درس بلاغت کاربردی – کتاب: بلاغت تصویر – نوشته محمود فتوحی – نشر سخن
 • درس تاریخ تحلیل ادبیات معاصر با تکیه بر ادبیات انقلاب اسلامی کتاب: سنت و نوآوری در شعر معاصر– نوشته قیصر امین پور- نشر علمی و فرهنگی
 • درس تحلیل متون نظم پایداری– کتاب: سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی – نوشته محمد بصیری- نشر دانشگاه کرمان
 • درس تحلیل متون نثر پایداری – کتاب بنیادهای نثر معاصر فارسی – نوشته حسین قبادی- نشر پژوهشکده علوم انسانی
 • درس مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان– کتاب آشنایی با ادبیات مقاومت جهان- نوشته ضیا ترابی- نشر بنیاد حفظ آثار
 • درس ادبیات حماسی– کتاب:‌رستم و سهراب- نوشته حسن انوری- نشر پیام نور
 • درس مبانی و شیوه های سبک شناسی آثار ادبی– کتاب: سبک شناسی شهر پارسی از رودکی تتا شاملو- نوشته محمد رضایی- نشر جامی
 • درس جامعه شناسی ادبیات – کتاب: جامعه شناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال ۱۳۵۷—نوشته محمد پارسا- نشر سمت
 • درس شناخت ادبیات دفاع مقدس – کتاب: شناخت ادبیات دفاع مقدس- نوشته حسین یزدانی- نشر پیام نور
 • درس ادبیات نمایشی و ادبیات پایداری– کتاب: ادبیات نمایشی در ایران با تکیه بر ادبیات آیینی- نوشته آسیه ذبیح نیا- نشر نوید حکمت.

رشته ادبیات کودکان و نوجوانان

ترم اول

 • درس زیبایی شناسی ادبیات کودکان (۲ واحد)
 • درس روش تحقیق در ادبیات کودکان و نوجوانان (۲ واحد)
 • درس زبان تخصصی (۲واحد)
 • درس کودک و تفکر خلاق (۲ واحد)

ترم دوم

 • جامعه شناسی دوران کودکی
 • درس نقد و نظریه ادبیات کودک
 • درس تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران
 • ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان
 • کودک و ادبیات عامه

ترم سوم

 • درس فلسفه کودکی
 • درس تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در جهان
 • ادبیات دینی کودک
 • بازنویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی برای کودکان
 • کودک و رسانه

ترم چهارم

 • پایان نامه
 • سمینار
 • ادبیات کودک و ترجمه ( اموزش محور)

جدول درس های پیش نیاز رشته ادبیات کودکان و نوجوان

 • آیین نگارش و فنون ساده نویسی (دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ادبیات فارسی معاف هستند)
 • انواع ادبی (دانشجویان دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی معاف هستند)
 • روانشناسی کودک و نوجوان (دانشجویان دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی معاف هستند)
 • آشنایی با سیر تحول نثر فارسی
 • آشنایی با سر تحول شعر فارسی (دانشجوی دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی)

نکته: دانشجویان باید دروس روانشناسی کودک و نوجوان را در ترم اول بگذرانند.

رشته  ادبیات تطبیقی

درس های جبرانی به تشخیص گروه باید ۶ واحد گذرانده شود

 • درس تاریخ روابط فرهنگی ایران و جهان – ۲ واحد
 • درس مشهور ترین آثار ادبی جهان – ۲ واحد
 • درس زبان و ادبیات فارسی در دیگر کشورها- ۲ واحد
 • درس زبان تخصصی انگلیسی – ۲ واحد
 • درس زبان تخصی خارجی ۱ – ۲ واحد
 • درس زبان تخصصی خارجی ۲ – ۲ واحد

درسهای پایه

 • درس تطور متون شعر فارسی – ۲ واحد
 • درس تطور متون نثر فارسی- ۲ واحد
 • درس ساخت دستور زبان فارسی – ۲ واحد
 • درس نظریه ها و نقد ادبی- ۲ واحد
 • درس بلاغت کاربردی- ۲ واحد
 • درس متون نظم و نثر عربی – ۲ واحد

درس های اصلی

 • تاریخچه ادبیات تطبیقی – ۲ واحد
 • درس مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی – ۲ واحد
 • درس رویکردها و روش های تحقیق در ادبیات تطبیقی – ۲ واحد
 • درس تعاملات رو روابط ادبی ایران و جهان – ۲ واحد
 • درس مطالعات بین رشته ای در ادبیات تطبیقی – ۲ واحد

درس های انتخابی

 • درس بررسی تطبیق انواع ادبی- ۲ واحد
 • درس بررسی پژوهش های تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی – ۲ واحد
 • درس بررسی تطبیقی شخصیت ها و مضامین ادبی جهان – ۲ واحد
 • درس تطبیقی و ترجمه پژوهشی – ۲ واحد

پایان نامه

 • پایان نامه ۶ واحد

منابع مصوب دروس رشته کارشناسی ارشد زبان فارسی- گرایش تطبیقی

 • درس فقه و واژه شناسی تطبیقی– کتاب ریشه شناسی- نوشته محسن ابوالقاسمی- نشر ققنوس
 • درس ادبیات ایران قبل از اسلام– کتاب تاریخ ادبیات ایران ۱ – نوشیه سبحانی – نشر پیام نور
 • درس ادبیات عرب قبل از اسلام– کتاب تاریخ ادبیات عربی- نوشته فاخوری- ترجمه آیتی- نشر توس
 • درس دستور تاریخی فارسی و عربی – کتاب عربی در فارسی – نوشته خسرو فرشید ورد- نشر دانشگاه تهران
 • درس بلاغت تطبیقی – کتاب معانی (ویرایش دوم) نوشته سیروس شمیسا- نشر میترا-
 • درس بلاغت تطبیقی – کتاب بیان- نوشته سیروس شمیسا- نشر میتر سال ۱۳۹۳ ویرایش چهارم
 • درس مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی – کتاب مبانی نگارش علمی- نوشته منصوریان- نشر کتابدار
 • درس بررسی متون نظم و نثر فارسی ۱ – کتاب برگزیده و شرح تاریخ جهانگشای جوینی- نوشته علی پدرام- نشر پیام نور
 • درس انواع ادبیات تطبیقی– کتاب انواع ادبی ویرایش چهارم- نوشته سیروس شمیسا نشر میترا

درشت بنویسیم تا درست بنویسیم و فارسی را پاس بداریم

اگر برای تحصیل در این رشته ها با پرسشی روبرو شدید، سوالات خود را کامنت کرده یا از طریق سازمان سنجش، با کارشناسان آن رایزنی کنید.

مطلب برای شما مفید بود؟

به مطلب امتیاز دهید

میانگین امتیازها 3 / 5. تعداد رای: 2

تاکنون رأی داده نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می‌دهد.

دیجیاتو
۴ نظر

ورود

 • ذاکر آبان 13, 1399

  سلام منابع ادبیات کودک و نوجوان رو ذکر نکردید

 • فاطمه خراشادی زاده آذر 27, 1399

  برای کسی که لیسانس مترجمی زبان انگلیسی داره، ادامه تحصیل در این رشته جالب و مفید و قابل استفاده خواهد بود؟