دیه ۱۴۰۰ در ماه های حرام و غیر حرام چقدر خواهد بود؟

دیه ۱۴۰۰ در ماه های حرام و غیر حرام چقدر خواهد بود؟

نرخ دیه ۱۴۰۰ که در اواخر سال ۹۹ اعلام شده بود، در طی روزهای اخیر ابلاغ شده است. نرخ دیه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایشی ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. بدین ترتیب از ابتدای سال ۱۴۰۰، نرخ دیه کامل در ماه های حرام ۶۴۰ میلیون تومان و در ماه های غیرحرام ۴۸۰ میلیون تومان خواهد بود. بدین ترتیب  مبلغ دیه در ماه‌های غیرحرام سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۱۵۰ میلیون تومان و این مقدار در ماه‌های حرام سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

ماه‌های حرام شامل چهار ماه قمری محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه بوده و در صورتی که دیه ماه غیر حرام را با یک سوم مبلغ آن جمع ببندیم، مقدار دیه ماه‌ های حرام به‌ دست خواهد آمد که این مقدار ۶۴۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۰ خواهد بود. با این وجود جزییات دیه ۱۴۰۰ به شکل زیر خواهند بود:

-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

-دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰ تومان

-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰ تومان

-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

– ثلث دیه کامل (یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

– ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان

-خمس (یک پنجم) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان

– حارصه (یک شتر) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

-دامیه (دوشتر) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان

-متلاحمه (سه شتر) ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان

-سمحاق (چهار شتر) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

-موضعه (پنج شتر) ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان

-هاشمه (ده شتر) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان

-منقله (پانزده شتر) ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان

-ماء مومه (سی وسه شتر) ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان

-جائفه (ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

-دامغه ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان

-سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰ تومان

-کبود شدن صورت (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان

-سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان

-سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) ۱۲۰۰۰۰ تومان

-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان

-دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

-دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست، (یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

-دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان

-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان

-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان

-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان

-دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان

 

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود