سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری برای سنجش دقت و جزئی نگری شما

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای تصویری برای سنجش دقت و جزئی نگری شما

جزئی نگری به این معنا است که بتوانید هر جزئیاتی را در مشکل پیش روی خود تشخیص دهید. ما هم چند معما برایتان آماده کرده ایم که با استفاده از آن ها می توانید این ویژگی را در خود بسنجید. در هر معما باید تصویر متفاوت را پیدا کنید.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

معمای شماره ۱۱

معمای شماره ۱۲

معمای شماره ۱۳

معمای شماره ۱۴

معمای شماره ۱۵

معمای شماره ۱۶

معمای شماره ۱۷

معمای شماره ۱۸

معمای شماره ۱۹

معمای شماره ۲۰

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
یک نظر

ورود