دوشنبه، 03 شهریور 1399 رهبر کره شمالی مُرده است؟
۰