دوشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ایسلند؛ بهترین تیم دنیا!!
۰
شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ادر؛ قهرمان بی پدر و مادر
۰
دوشنبه، ۲۱ تیر ۱۳۹۵ اشک‌های کریس و حمله به پایت
۰