منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی : گرایش ویرایش، معاصر و عامه

منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی : گرایش ویرایش، معاصر و عامه

اگر قصد دارید تا در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های داخل کشور، در رشته ادبیات فارسی تحصیل کنید که روز  به  روز بر شمار مخاطبانش افزده می شود، گرایش های مختلفی در اختیار شما است. گرایش هایی مثل ادبیات روایی، آموزش زبان فارسی، ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، نگارش و ویرایش و ادبیات معاصر. در گفتار امروز،  شما را با سه گرایش ویرایش و معاصر و عامه و دروس و منابع هر یک به تفکیک آشنا میکنیم. توجه کنید که اگر خواستار تدریس زبان فارسی در مدارس آموزش و پرورش در خارج از کشور هستید، می بایست به سایت وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنید. برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری زبان فارسی، دانشکده زبان های ایرانی دانشگاه اوپسالا سوئد را در نظر داشته باشید.

با ما همراه باشید.

رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات عامه)

دروس اختیاری

(گذراندن ۶ واحد  از بین درس های زیر به تشخیص گروه ادبیات فارسی الزامی است)

 • درس تحلیل متون نثر فارسی
 • درس تحلیل متون نظم فارسی
 • درس کلیات تاریخ ادبیات ایران

دروس پایه

 • درس تطور متون شعر فارسی
 • درس تطور متون نثر فارسی
 • درس ساخت دستور زبان فارسی
 • درس نظریه ها و نقد ادبی
 • درس بلاغ ت کاربردی
 • درس متون نظم و نثر عربی

دروس تخصصی

 • درس کلیات و مبانی ادبیات عامه
 • درس مرجع شناسی و روش تحقیق ادبیات عامه
 • درس ادبیات داستانی عامه
 • درس ادبیات غیر داستانی عامه
 • درس جامعه شناسی ادبیات عامه

دروس اختیاری

 • درس نظریه ها و نقد ادبیات عامه
 • درس قصه شناسی
 • درس زیبایی شناسی ادبیات عامه
 • درس گویش شناسی و ادب عامه
 • درس جغرافیای تاریخی فرهنگی ادب عامه ایران
 • درس مطالعات تطبیقی در ادبیات عامه

منابع مصوب دروس رشته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه

 • درس تحلیل متون نثر فارسی– کتاب گنج و گنجینه سخن (نثر و شعر)- ذبیح الله صفا- نشر ققنوس
 • درس تحلیل متون نظم فارسی – کتاب سیری در شعر فارسی – نوشته حسین زرین کوب- نشر سخن
 • درس کلیات تاریخ ادبیات ایران– کتاب تاریخ ادبیات ایران – نوشته ذبیح الله صفا- نشر فردوسی ۱۳۷۰
 • درس تطور متون شعر فارسی – کتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی – نوشته مهدی زرقانی- نشر سخن
 • درس تطور متون نثر فارسی – کتاب سبک شناسی – نوشته محمد تقی بهار- نشر امیرکبیر
 • درس ساخت زبان فارسی – کتاب زبان شناسی و کاربرد آن- نوشته حسن نجفی- نشر نیلوفر
 • درس نظریه ها و نقد ادبی – کتاب درسنامه نظریه ادبی – ترجمه جلال سخنور- نشر اختران-۱۳۸۸
 • درس بلاغت کاربردی – کتاب بلاغت تصویر- نوشته محمد فتوحی- نشر سخن ۱۳۸۹
 • درس کلیات و مبانی ادبیات عامه – کتاب فرهنگ مردم ایران- نوشته علی میرنیا- نشر پارسا
 • درس مرجع شناسی و تحقیقات در ادبیات عامه – کتاب راهنمای گردآوری سنت های شفاهی- ترجمه عطالله رهبر- نشر آناهیتا
 • درس ادبیات داستانی عامه – کتاب ادبیات عامیه ایران – نوشته جعفر محجوب- نوشته حسن ذوالفقاری-۰ نشر چشمه ۱۳۸۳
 • درس ادبیات غیر داستانی عامه – کتاب فرهنگ ضرب المثل های فارسی – نوشته حسن ذوالفقاری- نشر معین
 • درس جامعه شناسی ادبیات عامه – کتاب پژوهش عمومی فرهنگ عامه- نوشته محسن میهن دوست- نشر توس ۱۳۸۰
 • درس نظریه ها و نقد ادبیات عامه – کتاب مبانی نقد ادبی – ترجمه فرزانه ظاهری- نشر نیلوفر ۱۳۸۳
 • درس قصه شناسی- کتاب اسطوره– بیان نمادین- نوشته قاسم اسماعیل پور- نشر سروش ۱۳۹۱
 • درس زیبایی شناسی ادبیات عامه – کتاب زیبایی شناسی چیست؟ ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی- نشر ماهی ۱۳۹۰
 • درس گویش شناسی و ادب عامه – کتاب راهنمای زبان های ایران- ترجمه حسن یاغ بیدی- نشر ققنوس ۱۳۸۴
 • درس جغرافیای تاریخی فرهنگ ادب عامه ایران– کتاب جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی -۰ نوشته حسین فرچانلو- نشر سمت ۱۳۸۲

دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (گرایش ویرایش  و نگارش)

ترم اول

 • درس تطور متون شعر فارسی
 • درس ساخت دستوری زبان فارسی
 • درس تطور متون نثر فارسی
 • درس اصول و مبانی نگارش و ویرایش

ترم دوم

 • درس قواعد نگارش
 • درس قواعد ویرایش
 • درس متون نظم و نثر عربی
 • درس نظریه ها و نقد ادبی
 • درس بلاغت کاربردی

ترم سوم

 • درس قواعد ویرایش و نگارش علمی
 • درس کارگاه ویرایش
 • درس کارگاه نگارش
 • درس نگارش و ویرایش متن درسی

ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)

 • پایان نامه

ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)

 • سمینار (تحقیق و تتبع نظری)
 • ویرایش چاپ و نشر
 • کارگاه ویرایش ترجمه

دروس جبرانی برای کلیه شیوه های پژوهش محور و آموزش محور

 • مقدمات زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
 • سیر تحول زبان فارسی
 • فنون ادبی

دروس رشته کارشناسی  ارشد زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات  معاصر)

دروس پایه

 • درس تطور متون شعر فارسی
 • درس تطور متون نثر فارسی
 • درس ساختار دستوری زبان فارسی
 • درس نظریه ها و نقد ادبی
 • درس بلاغت کاربردی
 • درس متون نثر و نظم عربی

درس اصلی

(گذراندن ۱۰ واحد درس های زیر الزامی است)

 • درس جریان شناسی شعر معاصر فارسی
 • درس جریان شناسی نثر معاصر فارسی
 • درس تحلیل متون شعر معاصر فارسی
 • درس تحلیل متون نثر معاصر فارسی
 • درس سیر تحقیقات ادبی معاصر فارسی

درس های اختیاری

(گذراندن ۳ واحد از دروس ۲ واحدی زیر توصیه می شود)

 • درس مطالعه تخصصی ادبیات مشروطه
 • درس ادبیات انقلاب اسلامی
 • درس مطالعات تخصصی ادبیات معاصر افغانستان
 • درس مطالعه تخصصی ادبیات معاصر تاجیکستان
 • درس ادبیات کودک و نوجوان فارسی
 • درس ادبیات نمیاش فارسی
 • درس طنز و طنز نویسی معاصر فارسی
 • درس ادبیات و رسانه
 • درس ادبیات عامه و تاثیر آن بر ادبیات معاصر فارسی
 • درس مبانی قصه نویسی

منابع مصوب دروس رشته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر

 • درس تطور متون شعر فارسی – کتاب تاریخ ادبیات پیش از اسلام- نشر سخن ۱۳۸۶
 • درس تطور متون نثر فارسی – کتاب فن نثر- نشر زوار- سال ۱۳۸۶
 • درس ساختار دستوری زبان فارسی – کتاب زبانشناسی و کاربرد ان در زبان فارسی – نشر نیلوفر
 • درس نظریه و نقد ادبی – کتاب ساختار و تاویل متن – نوشته بابک احمدی – نشر مرکز ۱۳۸۹
 • درس بلاغت کاربردی – کتاب مبانی زیبایی شناسی – ترجمه محمد ابولاقاسمی- نشر ماهی ۱۳۹۱
 • درس متون نظم و نثر عربی – کتاب امثال و حکم- فیروز حریرچی- نشر امیر کبیر
 • درس جریان شناسی شعر معاصر فارسی – کتاب سنت و نواوری در شعر معاصر- نشر علمی و فرهنگی ۱۳۸۴
 • درس جریان شناسی نثر معاصر فارسی – کتاب پایه گذاران نثر فارسی – نوشته حسن کامشاد- نشر نی – ۱۳۸۴
 • درس تحلیل متون شعر معاصر فارسی – کتاب بدعت های و بدایع نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث
 • درس تحلیل متون نثر معاصر فارسی – کتاب انقلاب اسلامی – نوشته جمال میر صادقی- نشر اشاره
 • درس سیر تحقیقات ادبیات فارسی – کتاب پژوهشگران معاصر ایران  – نشر فرهنگ معاصر
 • درس ادبیات نمایش فارسی – کتاب بنیاد نمایش در ایران – نوشته قاسم جنتی عطایی –
 • درس طنز و طنز نویسی معاصر فارسی – کتاب انقلاب اسلامی و هویت ایرانی – نوشته حسینعلی قبادی- نشر دانشگاهی ۱۳۹۰
 • درس مطالعه تخصصی ادبیات معاصر فارسی در افغانستان – کتاب بیدال گرایی و مروری بر زمینه های فرهنگی تاریخی آن در افغانستان- انتشارات امیری ۱۳۸۸
 • درس جریان های شاخص شعر و نثر فارسی تاجیکستان– کتاب چون سبوی تشنه- نوشته جعفر یاحقی- نشر جامی ۱۳۷۴
 • درس روش تحقیق در ادبیات معاصر فارسی – کتای ۱۰۰ سال داستان نویسی ایران – نوشته حسن میرعابدینی- نشر چشمه ۱۳۸۰
 • درس کلیات و مبانی ادب عامه- کتاب ادبیات عامه مردم ایران– نوشته حسن ذوالفقاری- نشر چشمه- ۱۳۸۶
 • درس مبانی قصه نویسی – کتاب روایت شناسی داستان های مثنوی – نوشته سمیرا بامشکی- نشر هرمس

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
یک نظر

ورود

 • من مهر ۲۵, ۱۳۹۹

  سلاام ، من کارشناسی اموزش زبان انگلیسی دارم ولی میخام برای ارشد ادبیات و زبان فارسی بخونم،ایا امکان پذیر هست ؟ و اینکه برای ازمون کارشناسی ارشد منابع و سورس ها کدامند؟امکانش هست برام ایمیل کنید ؟ممنون میشم پاسخگو باشین