جزییات زمان بندی پرداخت سود سال ۹۸ سهامداران حقیقی و حقوقی

جزییات زمان بندی پرداخت سود سال ۹۸ سهامداران حقیقی و حقوقی

زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت های بازار بورس ایران مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ در این گزارش ارائه شده است. سود سهام شرکت های بورسی مربوط به سال ۹۸، از تیر ماه ۱۳۹۹ لغایت ۱۵ اسفند ۹۹ واریز می شود. بعضی از شرکت های بورسی، سود سهام را از طریق شماره حساب اعلامی سهامداران در سامانه سجام پرداخت می کنند و بعضی نیز از طریق شماره حسابی که به شرکت اعلام کنید. برای اعلام شماره حساب خود به شرکتی که سهامدار هستید، به بخش سهام شرکت مزبور مراجعه کنید.

زمان بندی پرداخت سود سهم کشرق (شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود)

 • از ۱ تا ۱۵۰۰۰ سهم: دی ماه ۹۹
 • از ۱۵۰۰۱ تا ۴۰۰۰۰ سهم: بهمن ۹۹
 • بیش از ۴۰ هزار سهم: اسفند ۹۹

زمان بندی پرداخت سود سهم فروسیلیس ایران (فروس)

 • از ۱ سهم تا ۸ میلیون سهم: از اول آبان ۹۹ تا ۳۰ آذر ۹۹
 • از ۸ میلیون سهم به بالا: از اول دی ۹۹ تا ۳۰ دی ۹۹

زمان بندی پرداخت سود سهم گروه دارویی سبحان (دسبحا)

 • از ۱ سهم تا ۲۰ هزار سهم: از ۱۷ آبان ۹۹ تا ۱۷ آذر ۹۹
 • از ۲۰ هزار سهم  تا ۱۰۰ هزار سهم: از ۱۸ آذر  ۹۹ تا ۲۰ دی ماه ۹۹
 • از ۱۰۰ هزار سهم به بالا: از ۲۱ دی ماه سال ۹۹

زمان بندی پرداخت سود سهم بیمه سرمد (وسرمد)

 • سهامداران حقیقی تا ۱ درصد، اطلاعات شماره حساب خود را به شرکت تا ۱۵ شهریور ۹۹ ارسال کنند. سود آن ها از تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ به حساب بانکی نزد واریز می شود.
 • سهامداران حقوقی تا ۱ درصد، از تاریخ ۱ آبان ۹۹ به شماره حساب  ان ها واریز می شود.

زمان بندی پرداخت سود شرکت پلیمر آریاساسول (آریا)

 • سود سهام پلیمر آریاساسول برای سهامداران حقیقی از طریق شماره حساب اعلام شده در سامانه سجام، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی از تاریخ ۲۱ تیر تا ۱۰ مرداد واریز  می شود.
 • سود سهام پلیمر آریاساسول برای سهامداری حقیقی فاقد کد سجام از تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور با ارائه تصویر کارت ملی و کد سهامداری، قابل دریافت است.
 • سود سهامدار حقوقی پلیمر آریاساسول در مهلت قانونی واریز می شود.

زمان بندی پرداخت سود شرکت کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)

 • سهامداری حقیقی رکیش از ۱ تا ۱۰۰ هزار سهم : از تاریخ اول مهر ۹۹ تا ۲۱ بهمن ۹۹
 • سهامداری حقیقی رکیش از ۱۰۰ هزار و ۱ سهم تا ۱ میلیون سهم: از اول آبان ۹۹ تا ۲۱ بهمن ۹۹
 • سهامداران حقیقی بالای ۱ میلیون سهم: از اول دی ماه ۹۹ تا ۲۱ بهمن ۹۹
 • سهامداران حقوقی: از ۲۰ دی ماه سال ۹۹ تا ۲۱ بهمن ۹۹

زمان بندی پرداخت سود شرکت داروسازی جابر ابن حیان (دجابر)

 • سود دارندگان دجابر از ۱ سهم تا ۴۰۰۰ سهم: آبان ۹ پرداخت می شود
 • سود نقدی دارندگان دجابر از ۴۰۰۱ سهم تا ۶۰۰۰ سهم: آذر ۹۹ پرداخت می شود
 • سودنقدی دارندگان دجابر از ۶۰۰۱ سهم تا ۲۰ هزار سهم: دی۹۹ پرداخت می شود
 • سود نقدی دارندگان دجابر از ۲۰ هزار و یک سهم به بالا: بهمن ۹۹ پرداخت می شود

زمان بندی پرداخت سود گروه صنعتی و معدنی امیر (وامیر)

 • سهامداران حقیقی وامیر از ۱۸ اسفند ۹۹
 • سهامداران حقوقی وامیر از ۱۹ اسفند ۹۹ و قبل از اتمام مهلت قانونی ۸ ماهه پس از تاریخ برگزاری مجمع که ۱۹ تیر ماه ۹۹

زمان بندی پرداخت سود گروه توسعه مالی مهرآیندگان  (ومهان)

 • زمان پرداخت سود سهامداران حقیقی و صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری ومهان ۱۵ مرداد ۹۹
 • زمان پرداخت سود سهامداران حقوقی ومهان از ۱ تا ۵۰ میلیون سهم: از اول مهر ۱۳۹۹
 • زمان پرداخت سود سهامداران حقوقی ومهان از ۵۰ میلیون سهم به بالا در مهلت مقرر قانونی

زمان بندی پرداخت سود سهم شرکت سبحان دارو (دسبحان)

 • زمان بندی پرداخت سود سهامداران حقیقی دسبحان: از ۱۵ دی ۹۹
 • زمان بندی پرداخت سود سهامداران حقوقی دسبحان: از ۱۵ بهمن ۹۹

زمان بندی پرداخت سود شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

 • کلیه سهامداران حقیقی از ۱۶ تیر ۹۹ به  بعد از طریق واریز به شماره اعلامی در سامانه سجام یا مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور با ارائه کارت ملی
 • کلیه صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها از ۱۶ تیر ماه ۹۹ به بعد با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب
 • کلیه سهامداران حقوقی مبین از اول شهریور ۹۹
زمان بندی پرداخت سود سهام

زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت های بورسی در سامانه codal.ir در دسترس است

زمان بندی پرداخت سود صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)

 • از ۱ تا ۱ میلیون سهم: ۱۵ مهر ۹۹
 • از ۱ میلیون سهم تا  ۱۵  میلیون سهم: از ۱۵ آبان ۹۹
 • از ۱۵ میلیون سهم به بالا برای سهامداران حقیقی و حقوقی مادیران: از ۱۵ آذر ۹۹ در مهلت قانونی

زمان بندی پرداخت سود شرکت تولید دارو (دتولید)

 • اشخاص حقوقی: نیمه  دوم بهمن ۹۹
 • اشخاص حقیقی: نیمه دوم دی ۹۹

زمان بندی پرداخت سود شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (دلقما)

 • از ۱ سهم تا ۱۰ هزار سهم: آذر ۹۹
 • از ۱۰ هزار سهم تا ۲۰ هزار سهم: از دی ۹۹
 • از ۲۰ هزار سهم تا ۱۰۰ هزار سهم بهمن  ۹۹
 • از ۱۰۰ هزار سهم به بالا: اسفند ۹۹

زمان بندی پرداخت سود شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (ختوقا)

 • از تاریخ ۹ بهمن ماه ۹۹ تا ۹ اسفند ماه ۹۹ برای سهامداران حقوقی و حقیقی

زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت سیمان خزر (سخزر)

 • اشخاص حقیقی از ۱ تا ۵۰ هزار سهم: از اول آبان ۹۹ تا ۳۰ آبان ۹۹
 • اشخاص حقیقی از ۵۰ هزار سهم به بالا: از اول آذر ۹۹ تا ۳۰ آذر ۹۹
 • اشخاص حقوقی از اول دی ماه ۹۹ تا ۳۰ دی ماه ۹۹

زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت ذوب روی اصفهان (فروی)

 • کلیه سهامداران حقیقی شرکت فروی از ۱ تا ۵۰۰۰ سهم: مهر ۹۹
 • از ۵۰۰۱ سهم تا ۱۰ هزار سهم: ابان ۹۹
 • از ۱۰ هزار سهم تا ۵۰ هزار سهم: آذر ۹۹
 • بیش از ۵۰ هزار سهم: دی ماه ۹۹
 • سود سهام سهامداران حقوقی شرکت فروی برای سهامداران تا ۱ میلیون سهم، از اول دی ۹۹ تا ۲۰ دی ۹۹ و بیش  از ۱ میلیون سهم از ۲۰ دی ۹۹ تا ۳۰ دی ۹۹ پرداخت می شود.

زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت کربن ایران (شکربن)

 • کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی شکربن از ۱ شهریور ۹۹ تا ۱۹ بهمن ۹۹

زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت سرمایه گذاری نفت (ونفت)

 • سهامدار حقیقی از ۱ تا ۶۰۰۰ سهم: از ۱۵ شهریور تا ۲۸ مهر ۹۹
 • از ۶۰۰۱ سهم تا ۱۵۰۰۰ سهم: از ۳ آبان ۹۹ تا ۲۵ آذر ۹۹
 • بیش از ۱۵۰۰۰ سهم سهامدار حقیقی: ۲۹ اذر ۹۹ تا ۱۶ بهمن ۹۹
 • سهامدار حقوقی تا ۱ درصد: از ۲۵ بهمن ۹۹
 • سهامدار حقوقی بیش از ۱ درصد: از ۱۰ اسفند ۹۹

زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت  شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (غشاذر)

 • الف) کلیه سهامداران حقیقی می توانند از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ ، با مراجعه به یکی از شعب بانک اقتصاد نوین و ارائه اصل کارت ملی و یا شناسنامه و کد بورسی ، نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.
 • ب) سهامداران حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری کلیه سهامداران حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری نیز از از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ با ارسال نامه رسمی ممهور به مهر شرکت و اعلام شماره حساب بانکی همراه با آخرین روزنامه ر سمی آگهی تغییرات به دفتر امور سهام به نشانی ارومیه کیلومتر ۱۰ جاده مهاباد صندوق پ ستی ۱۱۱ ار سال ویا به نمابر ۰۴۴۳۳۳۸۳۸۵۶ سود دریافت کنند.

اگر نام سهم مورد نظر شما در این گزارش نیست، به سایت کدال مراجعه کنید و در بخش جست و جو، از قسمت گروه، گروه اطلاعیه زمان بندی پرداخت سود را انتخاب بفرمایید و نام نماد را نیز وارد فرمایید.

شاخص کل بورس ایران در سال ۱۴۰۱ شمسی بالای ۸ میلیون واحد تثبیت خواهد شد. در عرضه اولیه های سال ۹۹ سهامداری بفرمایید. بورس ایران با دلار ۱۹۰۰۰ تومانی و حضور ۶۰ میلیون دارنده کد بورس، محکوم به صعود است.

زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت هایی که در پرتفو دارید را در تقویم خود یادداشت کنید تا در ماه های نیمه دوم سال نسبت به وصول آن اقدام کنید. در سال ۹۹ بیش از ۲۰ عرضه اولیه وجود خواهد داشت.

دیجیاتو
یک نظر

ورود

 • فاطمه تیر ۷, ۱۴۰۰

  سلام سود مجمع را چطور دریافت کنیم؟