تعبیر دیدن گربه در خواب از نظر علم روانشناسی و روایت عالمان

تعبیر دیدن گربه در خواب از نظر علم روانشناسی و روایت عالمان

نماد گربه معمولاً روی کتاب های قدیمی، دیوارهای هنری و معماری های باستانی دیده می شود. گربه ها در اغلب موارد نماد خوشبختی و اقبال نیک هستند. با این وجود، برخی اوقات برای کسانی که آن ها را در خواب می بینند، نماد بخت بد و شوم هستند.

به دیدگاه خود نسبت به گربه در زندگی روزانه فکر کنید. شما باید نشانه ای را برای نمادپردازی آن ها در رویای خاص خود پیدا کنید. مشاهده یک بچه گربه به معنی این است که با احساسات رویابین بازی شده است.

بازی با یک بچه گربه به معنی این است که شما از چندین ناراحتی کوچک رنج خواهید برد. اگر شما صاحب گربه ای هستید و خواب گربه ببینید، این خواب چندان غیرطبیعی و غیرعادی به شمار نمی رود. شما در طول روز با گربه خود سر و کار دارید و مغز شما آن ها را درست مثل هر چیز دیگری که اطرافتان دیده می شود، در خواب شبانه‌تان وارد می کند. در برخی رویاها دیدن گربه سیاه نشان‌دهنده ترس از شنیدن خبرهای بد یا ترس به طور کلی است.

تعبیر خواب گربه به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر دیدن گربه در خواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است.
 • اگر در خواب ببینی گربه ای وارد خانه تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می شود.
 • اگر ببینی گربه از خان تو چیزی خورده، یعنی شخص دزدی از خانه تو چیزی به سرقت می برد.
 • اگر در خواب ببینی گربه را کشته ای، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می سازی.
 • اگر در خواب ببینی از آلت تناسلی مردانه تو گربه ای بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن می شوید.

تعبیر خواب گربه به روایت امام صادق (ع)

ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ:

 1. ﺩﺯﺩ
 2. ﻋﻤﺎﺭ (ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻦ)
 3. ﺑﻴﻤﺎﺭی
 4. زنی ﻣﺸﻔﻘﻪ (زنی ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ)
 5. ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻛﺮﺩﻥ (ﺟﻨﮓ ﻭ دشمنی)

تعبیر خواب گربه به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می شوی.
 • اگر شخصی خواب ببیند که گربه ای را کشته و پوستش را کنده است، به این معنی است که آن شخصی مال دزدی را خواهد گرفت.
 • اگر خواب ببینید که لباسی از پوست گربه بر تن کرده اید، خواب شما به این معنی است با زنی زیبا ولی دزد و نامطمئن ازدواج می کنید.
 • اگر در خواب گوشت گربه می خورید، تعبیر خواب شما این است که با رفتن به مسافرت دوری، مال و اموال به دست خواهید آورد.
 • اگر ببینی گربه بانگ و فریاد می کند، تعبیرش این است که احتمال دارد مورد سرقت دزد قرار بگیری.

تعبیر خواب گربه به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
 • ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻳﺎ بی ﻮﻓﺎﻳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

تعبیر خواب گربه به روایت شیخ طوسی

 • اگر ببینی بچه گربه زخمی و سفید رنگ به تو حمله میکند، تعبیر اخبار و رویداد هایی است که تو از آن خبردار میشوی و دلت می شکند.
 • اگر ببینی خودت به گربه ضربه میزنی یا با پرت کردن و له کردن گربه منجر به زخمی شدنش می شوی، تعبیر دامی است که دوستان تو برایت پهن میکنند و باعث آسیب جدی مالی و جسمی به تو می شود.
 • اگر ببینی بچه گربه ای زخمی بخاطر شدت جراحات میمیرد، تعبیر مرضی است سخت و شدید که مدت درمان آن طولانی میشود.

تعبیر خواب گربه از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • چنگ خوردن از گربه: مانع
 • تعبیر خواب گربه سیاه: بدبختی
 • نوازش کردن آن: ناسپاسی
 • گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
 • پوست گربه: پیدا کردن یک شیء گم شده
 • دیدن گربه: دوست نا دوست
 • گربه وحشی: دوست خطرناک
 • زدن یک گربه: خیانت

تعبیر خواب گربه از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.
 • اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید.
 • اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد. اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیفی را از خود می رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود.
 • شنیدن صدای گربه در خواب، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای به دست آوردنش وقت صرف کرده اید، از چنگ شما بیرون می آورد.
 • اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند.
 • خواب گربه مفید و تمیز، نشانه زیان مالی است.
 • اگر تاجری در خواب گربه ببیند، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد. رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم ریزند.
 • دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه در خواب، نشانه آغاز دعوا و کشمش است.
 • اگر زنی در خواب ببیند بچه گربه ای زیبا ببیند، نشانه آن است که به دام فریب ماهرانه ای کشیده می شود. اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد. اما اگر در خواب بچه گربه ای کثیف و لاغر ببیند، علامت آن است که قربانی بی احتیاطی های خود خواهد شد.
 • دیدن بچه گربه ها در خواب، دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجارآور و زیان مالی دارد.
 • اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می کشید، علامت آن است که بر نگرانیها و ناراحتی های زندگی غلبه خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید مار، بچه گربه ای را می کشد، نشانه آن است که دشمنان سعی می کنند به شما آسیب بزنند، اما به خودشان آسیب میرسانند.

تعبیر خواب گربه از نظر علم روانشناسی

 • گربه در رویا می تواند به تمایلات شما برای شاد بودن و شاد زیستن اشاره داشته باشد. حیواناتی که در رویا مشاهده میکنیم، نماد بخشی از غرایز و امیال اولیه ی ما هستند که باید به شناخت و نظارت آن ها بپردازیم.
 • زمانی که گربه در رویا به سمت شما حمله ور می شود یا به شکلی استرس زا ظاهر می شود، نشان دهنده بخشی از غرایز شماست که نسبت به آن ها شناخت کافی نداشته با تمایلی برای رو به رو شدن با آن ها در زندگی واقعی ندارید. این رویا به شما یاد آور می کند که منشا ترس، میتواند عدم شناخت باشد. زمانی که ترس های خود را بشناسید، می توانید راه برخورد با آن ها را پیدا کنید.
 • برای شناخت بهتر نماد گربه بهتر است به نقش و مفهومی که در زندگی بیداری ودر فرهنگ های مختلف پذیرفته اند، مراجعه کنیم. گربه ها با مفاهیمی مثل بازیگوشی، شیطنت، حسادت و گاهاً با مفاهیم پلید مرتبط میشوند.
 • بخش زیادی از تفسیر رویای شما به احساسی که هنگام مواجهه با نماد گربه تجربه میکنید، مرتبط است. گربه ای که شما را کنجکاو می کند یا احساس علاقه را در شما بیدار میکند، نماد بخشی از غرایز شماست که در این زمان شما را به کنجکاوی و بهره گیری از فراغت دعوت میکند.
 • این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست که از شما می خواهد تا به آرامش روانی و تمایل خود به کنجکاوی و فراغت اهمیت داده و فرصتی را برای تخلیه روانی فراهم سازید.
 • گربه میتوانید در نقطه مقابل احساس افسردگی ظاهر شود. شما در این زمان متمایل هستید تا برای پیشگیری از به وجود آمدن احساس افسردگی، به کار های سرگرم کننده ای که ذهن شما را گسترش می دهند یا شادی روانی را فراهم می آورند، مشغول شوید.
 • این رویا از شما می خواهد تا چنین حقی را برای خود قائل شوید. در این زمان، داشتن آرامش و سلامت روانی در اولیت است. شما در حال درک این موضوع هستید که علیرغم وجود مشغله ها یا ناراحتی های روزمره، همان گونه میتوان فرصت هایی برای شاد زیستن و آرامش فراهم آورد.
 • زمانی که گربه ای در رویا بشما حمله ور میشود و در شما احساس تنش و نگرانی ایجاد می کند، می تواند به بدبینی شما نسبت به فعالیت های سرگرم کننده اشاره داشته باشد.
 • شما ممکن است الان و در زندگی بیداری، خود را مجاب به انجام کار های سخت و متمادی کنید و برای فراغت خود فرصتی را در نظر نگیرید. ممکن است احساس کنید که سرگرمی و اوقات فراغت یا مشغول شدن به کنجکاوی ها و ماجراجویی های دیگر می تواند ضربه شدیدی به موفقیت و موقعیت شما در زندگی بزند. این سرکوب پیاپی و ناعادلانه میتواند به صورت نماد گربه ای که در شما استرس ایجاد می کند، ظاهر شود.

 • زمانی که گربه ها به شکلی پلید و در محیطی تاریک ایجاد می شوند، میتواند به باور های نادرست شما درباره برخی سرگرمی ها اشاره داشته باشد که در حقیقت هیچ ایرادی ندارند و به شما یا دیگران آسیب نمیرسانند. اما شما بدلیل عقاید و افکار نادرست، احساس میکنید که به شدت مضر هستند و شما را دچار انحرافات اخلاقی میکنند یا زندگی شما را نابود می کنند.
 • تاریکی با مفهوم جهل گره خورده است. زمانی که حقیقت پنهان بنظر میرسد. این رویا از شما میخواهد تا درباره افکار و عقاید خود تجدید نظر کرده و به تعدیل آن ها بپردازید.
 • دیدن گربه سیاه در خواب نشانه این است که شما در استفاده از توانایی های روانی تان و در باور حس شهودی تان احساس ترس می کنید. شما ممکن است گربه سیاه را با شیطان و بد شانسی اشتباه بگیرید. اگر گربه سیاه شما را گاز بگیرد یا چنگ بزند یا به شما حمله کند، به این معنی است که شما باید آن چیزی را که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید را تایید کنید؛ چون شما دیگر نمی توانید آن را انکار کرده و از روبرو شدن با موقعیت نترسید.

منبع: ساعد نیوز
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود