گروه فرهنگ و هنر

نماز اول ماه شعبان
دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ نماز اول ماه شعبان چگونه است؟