پنج شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ بازی اغنیا، مرگ فقرا
سه شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ آنتونی عليه آمريكا