نخستین شهر شناور دنیا در مالدیو
پنجشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ نخستین شهر شناور دنیا در مالدیو
۰