پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

بودجه‌های هنگفت، تصاویر ماندگار

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

در طول تاریخ فیلم‌های بی‌شماری ساخته‌شده‌اند که شاید حجم وسیعی از آن‌ها به دست فراموشی سپرده‌شده باشند، اما تعدادی هم هستند که در زمان تولیدشان چنان موفق بوده‌اند که باگذشت سال‌های زیاد نیز همچنان موردتوجه دوستداران سینما قرار دارند.

فارغ از موفقیت و محبوبیت، برای تولید برخی از محصولات سینمایی بودجه عظیمی در نظر گرفته‌شده و در برخی موارد این هزینه‌ها برگشته و گاهی هم نه. در همین راستا، شاید برایتان جالب باشد با پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی که تاکنون ساخته‌شده‌اند، آشنا بشوید.

پیش از معرفی فیلم‌ها، جا دارد اشاره نماییم که ارقام یادشده بر اساس میزان تورمِ روز تعیین‌شده‌اند و هزینه اصلی فیلم در زمان تولید کمتر از این عددهاست.

30 - "Troy" (2004) - $218.9 میلیون تخمین بودجه اولیه: $175 میلیون فروش جهانی: $497.4 میلیون
۳۰ – Troy (2004) هزینه: $۲۱۸.۹ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۱۷۵ میلیون
فروش جهانی: $۴۹۷.۴ میلیون
29 - "2012" (2009) - $220.4 میلیون تخمین بودجه اولیه: $200 میلیون فروش جهانی: $769.7 میلیون
۲۹ – “۲۰۱۲” (۲۰۰۹) هزینه: $۲۲۰.۴ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون
فروش جهانی: $۷۶۹.۷ میلیون
28 - Terminator Salvation" (2009) - $220.4 میلیون تخمین بودجه اولیه: $200 میلیون فروش جهانی: $371.5 میلیون
۲۸ – Terminator Salvation” (2009)هزینه: $۲۲۰.۴ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون
فروش جهانی: $۳۷۱.۵ میلیون
27 - "Transformers: Revenge of the Fallen" (2009) - $220.4 میلیون تخمین بودجه اولیه: $200 میلیون فروش جهانی: $836.3 میلیون
۲۷ – “Transformers: Revenge of the Fallen” (2009) هزینه: $۲۲۰.۴ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون
فروش جهانی: $۸۳۶.۳ میلیون
26 - "Quantum of Solace" (2008) - $225.7 میلیون تخمین بودجه اولیه: $200 میلیون فروش جهانی: $586.1 میلیون
۲۶ – “Quantum of Solace” (2008) هزینه: $۲۲۵.۷ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون
فروش جهانی: $۵۸۶.۱ میلیون
25 - "The Avengers" (2012) – $227.6 میلیون تخمین بودجه اولیه: $220 میلیون فروش جهانی: $1.5 میلیارد
۲۵ – “The Avengers” (2012) هزینه: $۲۲۷.۶ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۲۰ میلیون
فروش جهانی: $۱.۵ میلیارد
24 - "Man of Steel" (2013) - $228.8 میلیون تخمین بودجه اولیه: $225 میلیون فروش جهانی: $668 میلیون
۲۴ – “Man of Steel” (2013) هزینه: $۲۲۸.۸ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون
فروش جهانی: $۶۶۸ میلیون
23 - "Men in Black III" (2012) - $232.8 میلیون تخمین بودجه اولیه: $225 میلیون فروش جهانی: $624 میلیون
۲۳ – “Men in Black III” (2012) هزینه: $۲۳۲.۸ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون
فروش جهانی: $۶۲۴ میلیون
22 - "The Amazing Spider-Man" (2012) - $238 میلیون تخمین بودجه اولیه: $230 میلیون فروش جهانی: $752.2 میلیون
۲۲ – “The Amazing Spider-Man” (2012) هزینه: $۲۳۸ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۳۰ میلیون
فروش جهانی: $۷۵۲.۲ میلیون
21 – "Wild Wild West" (1999) - $240 میلیون تخمین بودجه اولیه: $170 میلیون فروش جهانی: $222.1 میلیون
۲۱ – “Wild Wild West” (1999) هزینه: $۲۴۰ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۱۷۰ میلیون
فروش جهانی: $۲۲۲.۱ میلیون
20 – "Spectre" (2015) - $246 میلیون تخمین بودجه اولیه: $245 میلیون فروش جهانی: $880 میلیون
۲۰ – “Spectre” (2015) هزینه: $۲۴۶ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۴۵ میلیون
فروش جهانی: $۸۸۰ میلیون
19 – "Superman Returns" (2006) - $246.4 میلیون تخمین بودجه اولیه: $209 میلیون فروش جهانی: $391 میلیون
۱۹ – “Superman Returns” (2006) هزینه: $۲۴۶.۴ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۰۹ میلیون
فروش جهانی: $۳۹۱ میلیون
18 – "X-Men: The Last Stand" (2006) - $247.6 میلیون تخمین بودجه اولیه: $210 میلیون فروش جهانی: $459.4 میلیون
۱۸ – “X-Men: The Last Stand” (2006) هزینه: $۲۴۷.۶ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۱۰ میلیون
فروش جهانی: $۴۵۹.۴ میلیون
17 – "Spider-Man 2" (2004) - $250 میلیون تخمین بودجه اولیه: $200 میلیون فروش جهانی: $783.8 میلیون
۱۷ – “Spider-Man 2” (2004) هزینه: $۲۵۰ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون
فروش جهانی: $۷۸۳.۸ میلیون
16 – "King Kong" (2005) - $250.3 میلیون تخمین بودجه اولیه: $207 میلیون فروش جهانی: $550.5 میلیون
۱۶ – “King Kong” (2005) هزینه: $۲۵۰.۳ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۰۷ میلیون
فروش جهانی: $۵۵۰.۵ میلیون
15 – "Avengers: Age of Ultron" (2015) - $251 میلیون تخمین بودجه اولیه: $250 میلیون فروش جهانی: $1.4 میلیارد
۱۵ – “Avengers: Age of Ultron” (2015) هزینه: $۲۵۱ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون
فروش جهانی: $۱.۴ میلیارد
14 – "The Chronicles of Narnia: Prince Caspian" (2008) - $253.9 میلیون تخمین بودجه اولیه: $225 میلیون فروش جهانی: $419.7 میلیون
۱۴ – “The Chronicles of Narnia: Prince Caspian” (2008) هزینه: $۲۵۳.۹ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون
فروش جهانی: $۴۱۹.۷ میلیون
13 –"Terminator 3: Rise of the Machines" (2003) - $257.6 میلیون تخمین بودجه اولیه: $200 میلیون فروش جهانی: $433.4 میلیون
۱۳ –”Terminator 3: Rise of the Machines” (2003) هزینه: $۲۵۷.۶ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون
فروش جهانی: $۴۳۳.۴ میلیون
12 – "John Carter" (2012) - $259 میلیون تخمین بودجه اولیه: $250 میلیون فروش جهانی: $284.1 میلیون
۱۲ – “John Carter” (2012) هزینه: $۲۵۹ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون
فروش جهانی: $۲۸۴.۱ میلیون
11 – "The Dark Knight Rises" (2012) - $259 میلیون تخمین بودجه اولیه: $250 میلیون فروش جهانی: $1.08 میلیارد
۱۱ – “The Dark Knight Rises” (2012) هزینه: $۲۵۹ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون
فروش جهانی: $۱.۰۸ میلیارد
10 – "The Hobbit" (2012) - $259میلیون تخمین بودجه اولیه: $250 میلیون فروش جهانی: $1.02 میلیارد
۱۰ – “The Hobbit” (2012) هزینه: $۲۵۹میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون
فروش جهانی: $۱.۰۲ میلیارد
9 – "Avatar" (2009) - $261 میلیون تخمین بودجه اولیه: $237 میلیون فروش جهانی: $2.8 میلیارد
۹ – “Avatar” (2009) هزینه: $۲۶۱ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۳۷ میلیون
فروش جهانی: $۲.۸ میلیارد
8 – "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest" (2006) - $265.2 میلیون تخمین بودجه اولیه: $225 میلیون فروش جهانی: $1 میلیارد
۸ – “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest” (2006) هزینه: $۲۶۵.۲ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون
فروش جهانی: $۱ میلیارد
7 – "Waterworld" (1995) - $271 میلیون تخمین بودجه اولیه: $175 میلیون فروش جهانی: $264.2 میلیون
۷ – “Waterworld” (1995) هزینه: $۲۷۱ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۱۷۵ میلیون
فروش جهانی: $۲۶۴.۲ میلیون
6 – "Harry Potter and the Half-Blood Prince" (2009) - $275.5 میلیون تخمین بودجه اولیه: $250 میلیون فروش جهانی: $934.4 میلیون
۶ – “Harry Potter and the Half-Blood Prince” (2009) هزینه: $۲۷۵.۵ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون
فروش جهانی: $۹۳۴.۴ میلیون
5 – "Tangled" (2010) - $281.3 میلیون تخمین بودجه اولیه: $260 میلیون فروش جهانی: $590.7 میلیون
۵ – “Tangled” (2010) هزینه: $۲۸۱.۳ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۶۰ میلیون
فروش جهانی: $۵۹۰.۷ میلیون
4 – "Spider-Man 3" (2007) - $291 میلیون تخمین بودجه اولیه: $258 میلیون فروش جهانی: $890.9 میلیون
۴ – “Spider-Man 3” (2007) هزینه: $۲۹۱ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۵۸ میلیون
فروش جهانی: $۸۹۰.۹ میلیون
3- "Titanic" (1997) - $294.4 میلیون تخمین بودجه اولیه: $200 میلیون فروش جهانی: $2.2 میلیارد
۳- “Titanic” (1997) هزینه: $۲۹۴.۴ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون
فروش جهانی: $۲.۲ میلیارد
2- "Cleopatra" (1963) - $340 میلیون تخمین بودجه اولیه: $44 میلیون فروش جهانی: $57.8 میلیون
۲- “Cleopatra” (1963) هزینه: $۳۴۰ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۴۴ میلیون
فروش جهانی: $۵۷.۸ میلیون
1 - "Pirates of the Caribbean: At World's End" (2007) - $341 میلیون تخمین بودجه اولیه: $300 میلیون فروش جهانی: $963.4 میلیارد
۱ – “Pirates of the Caribbean: At World’s End” (2007) هزینه: $۳۴۱ میلیون
تخمین بودجه اولیه: $۳۰۰ میلیون
فروش جهانی: $۹۶۳.۴ میلیون

منبع: businessinsider
مطالب مرتبط
دیجیاتو
۸ نظر

ورود

 • محمد نظری تیر ۲۵, ۱۳۹۵

  مطمئنین کلئوپاترا رو درست نوشتید؟؟؟؟؟فکر کنم کلا بودجش ۴۴ میلیون دلار بوده

  • فروغ بیداری تیر ۲۵, ۱۳۹۵

   بلی. بودجه اولیه ۴۴ میلیون دلار بوده ک در مطلب هم همین نوشته شده. رقم ۳۴۰ میلیون دلاری با احتساب تورم روزِ

   • محمد نظری تیر ۲۸, ۱۳۹۵

    درسته حق با شماست به اول مطلب دقت نکردمو مستقیم رفتم سر امار ها

 • ARMAN تیر ۲۵, ۱۳۹۵

  مطمینین فروش این فیلم آخری(Pirates of the Caribbean: At World’s End” (۲۰۰۷)) رو درست نوشتین؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • محمدرضا تیر ۲۶, ۱۳۹۵

  Pirates of the Caribbean: At World’s End” (۲۰۰۷)
  فروش این فیلم $۹۶۳٫۴ میلیون بوده نه میلیارد ، لطفا اصلاحش کنید

 • abbas4ss اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۱

  می دانید “هابیت” فروشش به اندازه ۲ قسمت اول ارباب حلقه هاست ؟!