راهنمای جامع پذیرش دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری

بایدها و نبایدها برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش

راهنمای جامع پذیرش دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری

دانشگاه فرهنگیان، یکی از دانشگاه هایی است که رشته های متنوع مربوط به تربیت معلم را برای مدارس کشور بر عهده دارد و کلیه داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال ۹۷ در گروه های آزمایشی ۵ گانه:‌ علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجه میتوانند با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی آزمون سال ۹۷، با ثبت نام اینترنتی در آزمون و خرید کارت اعتباری، فرصت شرکت در آزمون و انتخاب رشته های این دانشگاه را داشته باشند.

اگر دوست دارید در آینده، دبیر دروس گوناگون در مدارس کشور باشید و به عنوان معلم فعالیت کنید، انتخاب رشته هایی در دانشگاه فرهنگیان میتواند شما را به این مسیر رهنمون کند و در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوید. نحوه پذیرش دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان به صورت نیمه متمرکز است و داوطلبان می بایست پس از ثبت نام در آزمون و شرکت در آزمون مربوطه در صورتی که حد نصاب لازم را کسب کنند، در مصاحبه و آزمون های تکمیلی نیز نمره قبولی را بدست آورند.

همچنین برای قبولی نهایی در رشته های دانشگاه فرهنگیان، علاوه بر مصاحبه، می بایست معاینه های پزشکی را نیز با موفقیت به اتمام برسانید تا در نهایت در یکی از پردیس های دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل شوید. سالانه چند هزار نفر در رشته های مختلف دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور پذیرفته می شوند که برای آگاهی از ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان، گفتار زیر اطلاعات خوبی را در اختیار شما قرار می دهد.

با ما همراه باشید.

 شرابط عمومی ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

برای ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان، شرایط زیر الزامی است:

حکم کارگزینی: در اختیار داشتن حکم کارگزینی رسمی یا پیمانی آموزش و پروش در زمان ثبت نام در آزمون مشروط به تداوم اشتغال در آزموش و پرورش برای ورود به دانشگاه.

موافقت نامه: موافقت با ادامه تحصیل شاغلین رسمی و پیمانی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل های مربوطه که کارگزینی اداره آموزش و پرورش محل خدمت شما در اختیارتان قرار می دهد. اگر فرم معلم را در اختیار ندارید، شرایط ثبت نام در آزمون را نخواهید داشت.

اشتغال: داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، می بایست در زمان ثبت نام، شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی (پیوسته یا نا پیوسته) نباشند. قبولی داوطلبان به تعداد پذیرفته شدگان در هر یک از کدرشته محل های مربوط به ویژه فرهنگیان بستگی دارد. یعنی اگر تعداد پذیرفته شدگان به حدنصاب لازم (حداقل ۱۵ نفر) نرسد قبولی داوطلبان لغو خواهد شد.

پردیس های فرهنگیان:  پردیس های دانشگاه فرهنگیان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران محل در نظر گرفته شده برای تحصیل پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی ویژه شاغلین رسمی و پیمانی می باشد. سایر داوطلبان اعم از معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی قراردادی، آزاد و … مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نخواهند بود و کلیه رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در همه گروه های آزمایشی، مخصوص شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش می باشد.

افرادی که مجاز نیستند: متقاضیانی که مدرک کارشناسی و بالاتر را دارند، مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی باشند.

رشته های تحصیلی: کلیـه رشـته هـای تحصـیلی ویـژه فرهنگیـان در همـه گـروه هـای آزمایشـی، مخصـوص شـاغلین رسـمی و پیمـانی آمـوزش و پـرورش اسـت. سـایر داوطلبـان اعم از معلمان حق التـدریس و آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزی قـراردادی، داوطلبـان آزاد و… مجـاز بـه انتخـاب رشـته هـای تحصـیلی ویـژه فرهنگیـان نبـوده و در صورت انتخاب و قبولی در هر یک از رشته های تحصیلی مزبور، قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.

اطلاعات نادرست: چنانچـه فـردی بـا ارائـه اطلاعـات نادرسـت پذیرفتـه شـود و یـا متعاقـب آن مشـخص گـردد کـه شـرایط لازم را نداشـته اسـت در هـر مرحلـه از ثبـت نـام یـا تحصیل قبولی وی لغو میگردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

قانون خدمات کشوری: با توجه به قانون مدیریت خـدمات کشـوری، کارکنـان دولـت مجـاز بـه اسـتفاده از مأموریـت آموزشـی نمـیباشـند. فرهنگیـان محتـرم ضـمن انجـام خـدمت، خارج از ساعت اداری موظف، ادامه تحصیل خواهند داد.

تبصره ۱ -افرادی که قبلاً به آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمتی سـپرده انـد، چنانچـه در زمـان شـروع بـه تحصـیل، تعهـد آنـان بـه اتمـام نرسـیده باشـد ملـزم بـه سـپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصیل در دوره های (روزانه، شـبانه، نیمـه حضـوری) مـیباشـند.  بـراین اسـاس افـراد مزبـور بایـد سـقف خـدمت قـانونی بـاقی مانـده را جهت ایفای تعهد دوره جدید نیز حتماً مـورد لحـاظ قـرار دهنـد؛ در غیـر اینصـورت مکلـف بـه پرداخـت خسـارت حسـب مـورد منـدرج در مـتن تعهـد محضـری بدلیل عدم ایفای تعهد، در زمان بازنشستگی خواهند بود.

تبصره ۲ –افرادی که هیچگونه تعهد خدمتی بـه آمـوزش و پـرورش ندارنـد، تـابع قـانون آمـوزش رایگـان خواهنـد بـود. ایـن گونـه افـراد صـرفاً براسـاس قـانون مزبـور بـه دانشگاه محل تحصیل تعهد آموزش رایگان خواهند سپرد. ضمناً مشمولین دوره های نیمه حضوری نیز تابع شرایط و ضوابط مربوط می باشند.

سایت دانشگاه فرهنگیان، بهترین منبع برای دریافت اطلاعات علاقمندان به تحصیل در این مرکز آکادمیک کشور است

کدام دسته از دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته می شوند؟

 • دانشجویان کارشناسی پیوسته (دانشجو معلم): دانشجویان کارشناسی پیوسته از طریق آزمون سراسری و پس از انجام مصاحبه و گزینش پذیرش می شوند. آموزش این افراد به صورت تمام وقت و برنامه کلاسی آنها در روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد. دانشجویان کارشناسی پیوسته پس از پایان دوره تحصیلیشان به عنوان معلم در مدارس به فعالیت می پردازند و از ابتدای تحصیل نیز در آموزش و پرورش استخدام می شوند.
 • دانشجویان کارشناسی ناپیوسته (معلم‌ دانشجو): دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته در صورت داشتن مدرک کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل می دهند.برنامه کلاسی این دانشجویان غالبا روز های پنجشنبه و جمعه می باشد. یعنی روزهایی که مدارس تعطیل است آنها می‌توانند در کلاس ها شرکت کنند.
 • دانشجویان کارشناسی ارشد: در حال حاضر پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد از میان معلمان، محدود است اما در آینده تعداد بیشتری از دانشجویان را در رشته ‌های متعدد و مورد نیاز آموزش و پرورش خواهند پذیرفت. به اطلاعیه های سازمان سنجش در این باره توجه کنید.

شرایط پذیرش (داوطلبان آزاد) در دانشگاه فرهنگیان  به چه صورت است؟

 بسیاری از داوطلبان شرکت کننده در رشته های دانشگاه فرهنگیان، همواره این سوال را در ذهن دارند. طبق روال سال های گذشته ،پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در صـورت دریافت مجوز توسط آموزش و پرورش بـا درج شـرایط و ضـوابط اختصاصی به انضمام ظرفیت پذیرش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) و مطابق مقـررات و ضـوابط قـانونی، انجام مـی گیرد.

بنابراین پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برای هر فرد شرایط خاص خود را دارد. در قسمت زیر شرایط پذیرش (داوطلبان آزاد) در دانشگاه فرهنگیان شرح داده شده است که البته تنها منوط به معیارهای زیر نیست و ممکن است برای آزمون سال ۹۷ شاهد تغییراتی باشیم. به همین خاطر، دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری و اطلاعیه های سازمان سنجش رو سایت دانشگاه فرهنگیان را بررسی فرماید:

 • بومی بودن داوطلب
 • کسب نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط
 • داشتن حداکثر سن ۲۰ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (۱/۷/۱۳۷۶ به بعد).حداکثر سن ورود به دانشگاه و حداقل معدل کل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت.
 • داشتن مدرک پیش دانشگاهی و کسب معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه ی دوم (پایه های اول، دوم و سوم).
 • ارائه تعهد خدمت (داوطلبان باید ۲ برابر مدت تحصیل‌شان حداقل ۸ سال در خدمت آموزش و پرورش باشند).
 • کسب موفقیت در مصاحبه اختصاصی (جهت ارزیابی توانمندی ها و جنبه‌های جسمی، روانی و شخصیتی داوطلبان).
 • داشتن حداکثر ۲۲ سال سن در بدو استخدام قطعی پس از فارغ التحصیل شدن.
 • برخورداری از سـلامت کامـل تـن و روان و شـرایط مناسـب جسـمانی بـرای حسـن انجـام وظیفـه معلمـی، بـا تأییـد پزشـک معتمـد واجـد شـرایط آمـوزش و پـرورش .

اگر قصد داشته باشید به جز تحصیل در دانشگاه فرهنگیان که شرط سنی دارد، در وزارت آموزش و پرورش استخدام و مشغول به کار شوید، بایستی در آزمون های رسمی وزارت آموزش و پرورش که هر از گاهی برگزار میشود شرکت کرده و حد نصاب نمره کتبی و آزمون عملی را بدست آورید که معمولا شرط سنی ندارد.

ورود به دانشگاه فرهنگیان با مدرک دیپلم علوم انساانی امکان پذیر است و با مدرک علوم ریاضی و تجربی و هنر نمیتوان وارد دانشگاه فرهنگیان شد.

انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان چه زمانی است؟

طبق  روال هر سال، تاریخ انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان همزمان با اعلان نتایج اولیه آزمون سراسری بوده و داوطلبان متقاضی در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان می توانند در صورت کسب حد حصاب نمره و تراز ، انتخاب رشته اینترنتی کنند و فرمی ۱۰۰ تایی را پر کنند.

آیا دفترچه انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان یا دفترچه انتخاب رشته سراسری متفاوت است؟

بله. این دفترچه و مشخصات و اصلاحیه آن (مثل اصلاحیه سال ۹۶) به صورت PDF در اختیار داوطبان از طریق اطلاعیه های سازمان سنجش قرار می گیرد.

 فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان می توانند بلافاصله در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند؟

پاسخگویی در خصوص شرایط ادامه تحصیل متعهدین خدمت آموزش و پرورش از حیطه وظایف دانشگاه فرهنگیان خارج بوده و علاقمندان به تحصیل در این مقطع باید موضوع را از دستگاه ذی ربط (آموزش و پرورش) پیگیری نمایند.

در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۷چه رشته هایی دایر گردیده است؟

رشته های:

 • رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث
 • رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 • رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی
 • رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی
 • رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی
 • رشته زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری
 • رشته ریاضی گرایش آموزش ریاضی
 • رشته شیمی گرایش آموزش شیمی
 • رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی و اموزش تربیت بدنی

رشته های کارشناسی ارشد در چه پردیس هایی ایجاد شده است؟

هم اکنون رشته های کارشناسی ارشد در مراکز زیر دایر می باشد:

 • پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی، برادران
 • پردیس فاطمه الزهرا(س) اصفهان، خواهران
 • پردیس بحرالعلوم چهارمحال و بختیاری(برادران)
 • پردیس شهید چمران تهران، (برادران)
 • پردیس نسیبه تهران، (خواهران)
 • پردیس شهید مفتح شهر ری (برادران)
 • پردیس شهید رجایی فارس (برادران)
 • پردیس شهید رجایی فارس (خواهران)
 • پردیس آیت الله طالقانی قم (برادران)

چه دوره ها و کارگاه هایی برای  دانشجویان پیش بینی گردیده است؟

الف- دوره های مهارت های هفت گانه(ICDL)

ب- دوره ایمنی و بهداشت(شامل آموزش و پرورش و اصول ایمنی و مراقبت و کاهش حوادث و سوانح در مدارس و ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه)

ج- رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی

نکات مهم برای پذیرش در دانشگاه  فرهنگیان

 • پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به صورت نیمه متمرکز است و همچون آزمون دکترای غیر پزشکی، مصاحبه دارد.
 • پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان بر اساس سنجش در آزمون سراسری و توسط وزارت اموزش و پرورش انجام می شود و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این فرآیند نقشی ندارد.
 • دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بایستی بعد از دانش آموختگی، تعهد محضری ۲ برابر مدت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را برای خدمت در هر واحدی که وزارت آموزش و پرورش در استان های کشور ابلاغ میکند، بدهند.
 • پذیرفته شدگان مکلفند در آغاز تحصیل خـود بـه میـزان دو برابـر مـدت تحصـیل (حـداقل آن کمتـر از ۸ سـال نخواهـد بـود)، بـه آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمت محضـری بسپارند. تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منوط به سپردن تعهدمحضری میباشد..
 • تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی میباشد.
 • انتقال دانشجو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و بالعکس ممنوع میباشد.
 • ادامـه تحصـیل متعهـدین خـدمت بـه وزارت آمـوزش و پـرورش، بـا رعایـت مفـاد مـاده ۴ قـانون متعهـدین خـدمت بـا رعایـت سـایر ضـوابط و مقـررات مربـوط صـرفاً در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش امکانپذیر خواهد بود.
 • تغییـر رشـته و گـرایش، تغییـر اولویـت انتخـابی، تغییـر دوره تحصـیلی، انتقـال و جابجـایی در بـین دانشـگاه هـا و بـالعکس در بـدو ورود و یـا در طـول تحصـیل تحـت هـیچ شرایطی امکان پذیر نخواهـد بـود. ضـمناً چنانچـه دانشـجو تحـت هـر شـرایطی در دوره کـاردانی متوقـف شـود بـه علـت عـدم نیـاز بـه خـدمات آنـان در آمـوزش و پـرورش، جذب و استخدامشان امکان پذیر نخواهد بود.
 • عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هـر یـک از دوره هـای تحصـیلی در دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی دولتـی و غیردولتـی در زمـان ثبـتنـام، شـروع بـه تحصـیل و حین تحصیل.
 • پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عنوان رشته آنها دبیری نمیباشد، ملزم به گذراندن دروس تربیتی هستند.
 • انجـام مصـاحبه مجـدد و یـا تمدیـد مهلـت اعـلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

یک نظر

ورود

 • افسانه آذر ۵, ۱۳۹۹

  من لیسانس دانشگاه دولتی ایا میشود در ازمون دانشگاه فرهنگیان شرکت کنم