همه جزییات آیین نامه دریافت مقرری بیمه بیکاری

بندها و تبصره های مفید برای مشمولان دریافت مقرری بیکاری

همه جزییات آیین نامه دریافت مقرری بیمه بیکاری

اگر مشمول دریافت بیمه بیکاری هستید، می توانید از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنید. اگر غیر ارادی از کار بیکار شده و بیمه اجباری شما قطع شده است، از زمان بیکار شدن، ۳۰ روز فرصت دارید خود را به ادارات کار استان محل سکونت معرفی کنید. برای آشنایی با قانون بیمه بیکاری، خلاصه آن را در زیر مشاهده می کنید. توجه کنید که متاهلان و مجردان در طول ۳۰  سال، می توانند از ۶ تا ۵۰ ماه مقرری بیمه بیکاری به استناد سوابق پرداخت حق بیمه استفاده کنند.

تصویر دفترچه بیمه اجباری حسن روحانی رییس جمهور پیش از دوره نخست ریاست جمهوری که از کد کارگاه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصحلت نظام نزد شعبه شمیران  استان تهران، برای ایشان حق بیمه پرداخت می شد. این تصویر نشان می دهد که آقای روحانی، متولد ۱۳۲۷، تا پایان سال ۹۳ هنوز به به سن بازنشستگی نرسیده بود

قانون و آیین نامه بیمه بیکاری

چه کسانی مشمول این قانون هستند؟

ماده ١– کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی ھستند مشمول مقررات این قانون میباشند.
تبصره – گروه ھای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی ھستند:
١ – بازنشستگان و ازکار افتادگان کلی.
٢ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.
٣ – اتباع خارجی.

بیکار چه کسی است؟

ماده ٢– بیکار از نظر این قانون بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره ١ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواھند بود.
تبصره ٢ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قھریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش سوزی و… بیکار
میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواھند کرد.

اطلاعات بیمه بیکاری را از سایت tamin.ir دریافت کنید

مسئول پرداخت بیمه بیکاری کیست؟ 

ماده ٣–بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتھای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار میشوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

چگونه مقرری بیمه بیکاری پرداخت می شود؟

ماده ۴–بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواھد شد.
تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواھند کرد.

حق بیمه بیکاری چقدراست؟

ماده ۵–حق بیمه بیکاری به میزان (٪٣ ) مزد بیمه شده میباشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواھد شد.
تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و ھم چنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت ھای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.

شرایط  دریافت بیمه بیکاری  بر اساس ماده ۶  چیست؟  

ماده ۶– بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواھند داشت:
الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (٢ ) ماده (٢) این
قانون از شمول این بند مستثنی میباشد.
ب – بیمه شده مکلف است ظرف (٣٠) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدھای کار و امور اجتماعی آمادگی
خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دھد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص ھیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواھد بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره ھای کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نھضت
سوادآموزی و یا سایر واحدھای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود شرکت نموده و ھر دو ماه یک بار
گواھی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.

شرایط حمایت از صندوق بیمه بیکاری چیست؟ 

تبصره ١ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده میشوند که میزان حقوق و مزایای
آن از مقرری بیمه متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه پرداخت خواھد
شد.

تبصره۲ – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر میباشند مادامی که مشغول به کار نشده اند
میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه باقی بمانند.
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (٪۵۵ ) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده میباشد. به
مقرری افراد متأھل یا متکفل، تا حداکثر (۴ ) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء ھر یک از آنھا به میزان (٪١٠) حداقل دستمزد افزوده خواھد شد. در ھر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (٪٨٠ ) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج – مقرری بیمه از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

 متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار چقدر است؟

به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که بهمأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (٩٠ ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزھای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میکنندآخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (٩٠ ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (٩٠ ) درصورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (٣ ) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواھد شد.
تبصره ٢ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
١ – ھمسر (زن یا شوھر)
٢ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
٣ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از ھجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک
معتمد سازمان تأمین اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند.
۴ – پدر و مادر که سن پدر از (۶٠ ) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی
باشند و در ھر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.
۵ – خواھر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور.
تبصره ٣ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمیگردد.
تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوھر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء ھر یک از
فرزندان خواھد بود.
تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندھای الف و ب ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی استفاده خواھند کرد.
تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری ھای تأمین اجتماعی از پرداخت ھر گونه مالیات معاف خواھد بود.

در چه صورتی بیمه بیکاری قطع می شود؟

در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواھد شد.
الف – زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نھضت سوادآموزی و سایر واحدھای ذیربط از طریق وزارت کار و امور
اجتماعی، بیمه شدهبیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره ھای کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنھادی خودداری ورزد.
د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی
شود.
ه – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.

نکات مهم

 • در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف بهاسترداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواھد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه دریافتی، به سازمان مذکور می باشند.
 • چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به
  باز پرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواھد بود.

اگر برای دریافت مقرری بیکاری با سوالی روبرو شدید، پرسش های خود را با شرح وضعیت کاری و سوابق خود کامنت کنید تا بررسی شود.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۴۰ نظر

ورود

 • پوریا اینا خرداد ۸, ۱۳۹۷

  این چند بار امکان استفاده از بیمه بیکاری در طول دوران کاری، هست؟

 • میلانی خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

  ببخشید من ۲ ماه بعد ازاینکه بیکار شدم درخواست بیمه بیکاری کردم. البته تعلل خودم بود. کارفرما نامه داد. راهی نیست که بشه اعتراض کرد؟ مرسی از توضیحات شما

  • علی زمانی خرداد ۱۹, ۱۳۹۷

   حداکثر ۳۰ روز پس از بیکاری فرصت دارین به شعبه تامین اجتماعی کارفرما مراجعه کنیدو درخواست خود را تسلیم کنید. پس از آن راهی ندارید

 • امیر حسین بهمن ۱۴, ۱۳۹۷

  سلام . من در اخرین کارگاه فقط ۵ ماه سابقه دارم ولی به طور ناپیوسطه در مجموع ۳۵ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارم .
  به من بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟
  حداقل سابقه در آخرین کارگاه مهمه ؟؟

  • علی زمانی بهمن ۱۴, ۱۳۹۷

   حداقل سابقه در اخرین کارگاه مهم نیست.
   نامه عدم نیاز کارفرما+قرارداد مکتوب نیازه

   • سارا اسفند ۲۳, ۱۳۹۷

    باید از آخرین کارگاه حداقل ۱سال بیمه رد شده باشه که به شخص بیمه بیکاری تعلق بگیره

    • علی زمانی اسفند ۲۳, ۱۳۹۷

     سابقه لازم برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل شش ماه سابقه قبلی است

     • مهرناز اسفند ۲۶, ۱۳۹۷

      اگر در شش ماه اخیر در یکی از ماههای ۳۰ روزه بجای ۳۰ روز، ۲۹ روز کارکرد بیمه رد شه ولی تمام ۶ماه از یک کارگاه باشه بیمه بیکاری تعلق میگیره؟

     • علی زمانی اسفند ۲۶, ۱۳۹۷

      تعلق میگیره

 • زهرا بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

  باسلام.آخرین پرداختی حق بیمه ی بنده توسط کارفرما تا چهاردهم مردادماه نودوهفت بوده….تمام مراحل برای بیمه بیکاری هم انجام وتاییدشده….آیامبلغ حقوق بیکاری ای که به بنده تعلق میگیره چهارده روز هست یا نه؟مبلغ حقوق بیکاری من با دوسال سابقه بیمه وحقوق سه ماه آخرماهی ۱۲۶۰۰۰۰تومان چقدرمیشه؟ باتشکر

  • علی زمانی بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

   متوجه این ۱۴ روز نشدم. حقوق بیکاری شما با ۲ سال سابقه، نهایت ۱ سال پرداخت میشه. مبلغش هم در سال جاری حدود یک میلیون و صد است

 • زهرا بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

  باسلام.منظورمن ازچهارده روزاین هست که آخرین حق بیمه ی بنده توسط کارفرما تا چهاردهم مردادماه ۹۷کامل واریزشده است وبعدازاون منجربه بیکاری شده….دوروزپیش که به اداره تامین اجتماعی رفتم برای برقراری بیمه بیکاری ام،کارمندان بیمه سرمبلغ حق بیکاری بنده باهم اختلاف داشتندویکسری میگفتندکه چهارده روزحقوق به من تعلق میگیردویکسری هم میگفتندحقوق سی روز روکامل بایدبگیرم…..حالا من موندم که مبلغ چه ربطی به آخرین حق بیمه ای(یعنی چهارده روزماه آخرم) که برای من واریزشده داره؟ممنون ازپاسخگویی شما.

  • علی زمانی بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

   تا روز ۱۴ ماه مرداد که ربطی به حقوق ۱۴ روزه یا ۳۰ روزه ندارد. نظر، نظر واحد نامنویسی شعبه مزبور است

   • زهرا بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

    باتشکرازسایت خوبتون وپاسخگویی به موقع شما???

    • علی زمانی بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

     ممنون از نظر شما زهرا خانم

    • محمد حسبن دژپوش خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

     سلام من تو اخرین کارگاه بالای ۱سال بیمه دارم ۲۸ روزم استلاجی دارم قرارداد هم ندارم الان اخراج شدم بیمه بیکاری ب من تعلقمیگیره.ممنون

 • حناا اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

  سلام. برای کسی که پایان سال ۹۷ بیکار شده و حقوق دریافتیش هم در سال ۹۷، ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال یعنی همون حداقل حقوق بوده است. و در مجموع به طور ناپیوسته از شرکتهای مختلف بیمه براش رد شده. البته یه مدتی هم بیمه خویش فرما بوده. دوتا سوال دارم. میخوام ببینم دریافتی چقدر خواهد بود؟ حداق حقوق ۹۷ براش حساب میشه یا ۹۸؟ و اینککه این مدتی که خویش فرما بوده جز سابقه براش درنظر گرفته میشه یانه؟

  • علی زمانی اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

   چون بیمه بیکاری شما در سال ۹۸ محاسبه میشه، بر مبنای حداقل حقوق بیمه بیکاری ماهانه ۹۸ محاسبه خواهد شد. مدتی که خویش فرما بوده در سابقه بیمه لحاظ می شود برای مشخص کردن مدت زمان مشمول دریافت حق بیمه بیکاری. اما بیکاری شما باید به صورت غیر ارادی در بیمه اجباری باشد. نه خویش فرما

 • صنم اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

  باسلام
  چنتا سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
  من به اداره کار شهرستان (پاکدشت) که مراجعه کردم گفتند که حداقل سابقه قبل از اقدام برای بیمه بیکاری ۳۶۵ روز هست.. ولی اینجا خوندم که ۶ماهه.. کدومش درسته؟
  و دوم اینکه من یکسال سابقه بیمه بصورت پاره وقت با حداقل حقوق و مزایا رو دارم.. یعنی ۱۵ روز در ماه
  البته از سال ۹۸ قرار بر این شد که بیمه بصورت کامل پرداخت شه بازهم باحداقل حقوق و مزایا
  زمزمه هایی به گوش میرسه که در شرکت تا شهریور ماه به من و چندتا از نیروهای دیگه نیاز هست. با این اوصاف اگر من با سابقه بیمه ای که خدمتتون عرض کردم ضمن اینکه متاهلم و کسی هم تحت تکفلم نیست در پایان شهریور که جمع سابقه بیمه ام بیشتر از ۳۶۵ روز میشه چه مبلغی و چندماه حقوق بهم تعلق میگیره؟
  و اینکه آیا یکسال بیمه پاره وقت برای محاسبه حقوق بیمه بیکاری ، شش ماه بیمه کامل منظور میشه؟ برای پرداخت حقوق منظورمه.. حداقل حقوق من پاره وقت حساب میشه یا کامل؟
  ببخشین یکم طولانی شد.واقعا ممنونتونم اگر پاسخگو باشین

  • علی زمانی اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

   طیق قانون ۶ ماه است.
   ۱۵ روز در ماه در زمانی که متناوب نباشد، قابل قبول نیست
   حداقل حقوق بیمه بیکاری در سال ۹۸، معادل حداقل حقوق پایه سال ۹۸ (۱.۵ میلیون تومان) است.

   • صنم اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

    در همون بیمه پاره وقت هم کارفرمای من یه مبلغی رو به عنوان بیمه بیکاری پرداخت میکردند.. پس چرا از جانب اداره بیمه ۳درصد حق بیمه بیکاری دریافت میشد اگر ۱۵ روز در ماه قبول نیست؟
    و اینکه طبق نظر شما حتی اگه بیمه یکساله ۱۵ روزه من هم موردقبول نباشه اگر تا پایان شهریور که ۶ ماه میشه ، بیمه بصورت کامل پرداخت شه بازهم مشمول بیمه بیکاری میشم؟

    • علی زمانی اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

     افرادی مثل شما در صورتی که بطور غیر ارادی بیکار شوند، مشمول مقررات بیمه بیکاری می باشند، اما از نظر احراز سوابق بیمه ای، با توجه به پاره وقت بودن ماهیت کار، مطابق جدول ماده ٧ قانون بیمه بیکاری ، کل سابقه تجمیع و به تناسب آن بیمه بیکاری برقرار می گردد. محاسبه آن با شعبه است. بنابراین طبق قانون کار، به شما بیمه بیکاری تعلق می گیرد و باید قرارداد مکتوب داشته باشید. به نظرم پرونده را پیش از اداره کار، به شعبه تامین اجتماعی برده تا بررسی شود.

     • صنم اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

      سپاسگزازتونم بابت وقتی که برای پاسخگویی گذاشتید و میگذارید.

 • سهراب اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

  سلام
  من ۴ سال سابقه بیمه دارم ولی هیچ ماهی کامل برام بیمه رد نشده. برای محاسبه حقوق بیمه بیکاری، روزهای بیمه رد شده موثر است/ یعنی کسی که براش ۳۰ روز بیمه رد میشده با کسی که براش ۱۵ رد میشه، مبلغ دریافتی بیمه بیکاریش فرقی هست
  ممنون

  • علی زمانی اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

   براساس ماده یک قانون بیمه بیکاری کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار هستند مشمول مقررات بیمه بیکاری میباشند.

   لذا موقت بودن کار شما (رد شدن ۱۵ روز بیمه به جای ۳۰ روز) دلیلی برعدم شمول بیمه بیکاری نخواهد بود، لاز بذکراست درصورتیکه با کارفرمای خود تسویه حساب مالی کرده باشید و حق و حقوق خود را دریافت نموده باشید متاسفانه بیمه بیکاری بشما تعلق نخواهد گرفت و برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری میبایست مراحل انجام تسویه حساب را بعد از تشکیل پرونده و رای قطعی اداره کار انجام میدادید.

 • مرضیه خرداد ۲, ۱۳۹۸

  سلام روزتون بخیر من ی شوال داشتم در ارتباط با مبلغ حقوق بیکاری اینکه من ماهانه ۳ میلیون تومان حقوق داشتم و بیمه برام رد شده الان بخوام بیمه بیکاری بگیرم آیا براساس میانگین ۹۰ روز آخر کاریم بهم حقوق بیکاری تعلق میگیره یااینکه بر اساس حداقل حقوق ممنون میشم از پاسخگوییتون

 • محمد حسبن دژپوش خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

  سلام من قرارداد ندارم ولی از اخرین کارگاهم ک کار میکردم بالای ۱ سال سابقه بیمه دارم ۲۶ روز هم استلاجی دارم تو این مدت الان اخراج شدم بیمه بیکاری ب من تعلق میگیره.ممنون

 • ar مهر ۴, ۱۳۹۸

  ok

 • بهرام عمویی آذر ۲۴, ۱۳۹۸

  سلام بنده ۲۷سال سابقه و۴۵سال سن دارم از اول مرداد۹۸بیمه بیکاری دریافت میکنم حقوق سال ۹۸من بالای بیست وسه ملیون ریال در سال ۹۸بود وادارای همسرویک فرزند دختر هستم می خواستم بدونم حقوق من از بابت بیمه ییکاری چقدر است؟درضمن حققوق پرداختی بیمه به من پانزه ملیون و سیصدهزار ریال میباشد

 • پدرام دی ۲۷, ۱۳۹۸

  من ۲۳ سال سابقه بیمه دارم و از اول آذر ماه ۹۸ بیکار شدم. حق بیمه سه ماه اول امسال ۷۴ میلیون ریال و برای پنج ماه بعد ۱۰۷ میلیون ریال واریز شده، آیا مبلغ بیمه بیکاری بر اساس سه ماه آخر خواهد بود؟ و آیا بیمه ایرادی بر پله ای بودن حق بیمه نمی گیره؟

  • علی زمانی دی ۲۷, ۱۳۹۸

   بله. حق بیمه بر مبنای بیمه پردازی ماه های منتهی به بیکاری است. بیمه نیز ایرادی به پله ای بودن نمی گیرد

 • رویا بهمن ۱۳, ۱۳۹۸

  باسلام و وقت بخیر
  بنده ۴ماه قبل از بیکارشدنم به دلیل ارتقا شغلی حقوقم تقریبا دوبرابر شد،اما اکنون سازمان تامین اجتماعی مبنای محاسبه را به سه ماه قبل از افزایش حقوق، قرارداده،و این ۴ماه آخر ک افزایش حقوق داشته ام را اصلا مدنظر قرارنداده،آیا این درست است؟
  مگر نه اینکه مبنای محاسبه ۹۰ روز آخر میباشد؟

  • علی زمانی بهمن ۱۳, ۱۳۹۸

   لطفا به اداره مشاوره یا بازرسی شعبه تامین اجتماعی محل کار مراجعه نمایید

 • مهدی بهادر فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

  با سلام
  من ۱۳ سال سابقه بیمه دارم و به مدت سه سال و نیم است که در دو کارگاه به طور همزمان مشغول به کارم و هر دو کارگاه بیمه پرداخت میکنن اجباری). الان تعدیل نیرو شدم. بیمه بیکاری چند ماه به من که متاهل یک فرزند هستم تعلق میگیرد؟
  ممنون

  • علی زمانی فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

   حداقل ۲۰ ماه تعلق میگیرد. در سامانه بیمه بیکاری که در روزیاتو معرفی کردیم ثبت نام کنید

   • Sara اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹

    سلام من تقریبا ۳ سال سابقه بیمه دارم از آبان ۹۸ تا بهمن ۹۸ جایی استخدام شدم که بیمه نبودم اسفند ۹۸ در یک شرکت هواپیمایی کار میکردم که الان اعلام کردن که برای بیمه بیکاری حوادث غیر مترقبه ثبت نام کنید ولی من کد ملی و شماره بیمه و شماره کارگاهمو که وارد کردم نوشت شما مشمول بیمه بیکاری نمیشید و تو پرانتز زد پرداخت ۳ درصد بیمه بیکاری میخوام ببینم یعنی من شامل بیمه بیکاری نمیشم؟

 • مهتاب اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

  سلام وقت بخیر من بهمن ماه ۹۹ از شرکت اومدم بیرون و سریع اقدام به بیمه بیکاری کردم و تایید شدم و دوماه بهمن و اسفند سال ۹۹ بر اساس پایه قانون کار مقرری گرفتم سوالم اینه الان واسه سال فروردین من بر اساس پایه حقوق پارسال مقرری دریافت میکنم یا بر اساس۱۴۰۰؟

 • فاطمه اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

  سلام وقت بخیر من بهمن ماه ۹۹ از شرکت اومدم بیرون و سریع اقدام به بیمه بیکاری کردم و تایید شدم و دوماه بهمن و اسفند سال ۹۹ بر اساس پایه قانون کار مقرری گرفتم سوالم اینه الان واسه سال فروردین من بر اساس پایه حقوق پارسال مقرری دریافت میکنم یا بر اساس۱۴۰۰؟