بدون نظر

خروج از کشور برای مشمولان وظیفه عمومی و شرایط و مدارک مورد نیاز را در سرویس دانستنی های روزیاتو ارائه کرده ایم و با کلیک بر روی تگ های انتهای این گفتار میتوانید اطلاعات به روز و دقیقی را بدست آورید. روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور را میتوانید در این گفتار مشاهده کنید که شما را با مراحل مربوطه که برای شرایط گوناگونی،  پروسه خاصی می طلبد آشنا میکند.

با ما همراه باشید.

خروج از کشور

انواع درخواست های خروج از کشور را از سازمان وظیفه عمومی در میدان سپاه تهران استعلام کنید

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور

روند رسيدگی به مجوز خروج از كشور به منظور سفرهای علمی

 • دانشجو با گواهی اشتغال به تحصيلی كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تاييد وزارت علوم يا سازمان مركزی دانشگاه آزاد و دانشگاه های علوم پزشكی رسيده باشد، به وظيفه عمومی محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه می نمايد توسط حوزه های وظيفه عمومی مورد بررسی قرار می گيرد .
 • پس از واريز و تكميل فيش های بانكی و ضمانت نامه بانكی و تعهد محضری وتكميل فرم های مربوطه در حوزه های وظيفه عمومی درخواست وی مورد بررسی قرار ميگيرد .
 •  با بررسی پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومی و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر می گردد.
 •  زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومی ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده می شود.
 • افرادی كه دارای گذرنامه هستند ، به اداره گذرنامه مراجعه می نمايند و افرادی كه فاقد گذرنامه هستند و يا افرادی که درخواست تمديد گذرنامه دارند، می بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامی ( پليس+۱۰) مراجعه نمايند.

روند رسيدگی به مجوز خروج از كشور به منظور سفرهای نيمه علمی

 • دانشجو با گواهی اشتغال به تحصيلی كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تاييد وزارت علوم يا سازمان مركزی دانشگاه آزاد ودانشگاه های علوم پزشكی رسيده باشد، به وظيفه عمومی محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه می نمايد.
 • پس از واريز و تكميل فيش های بانكی و ضمانت نامه بانكی وتكميل فرم های مربوطه در حوزه های وظيفه عمومی درخواست وی مورد بررسی قرار ميگيرد .
 • با بررسی پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومی و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر می گردد.
 • زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومی ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده می شود.
 • افرادی كه دارای گذرنامه هستند ، به اداره گذرنامه مراجعه می نمايند و افرادی كه فاقد گذرنامه هستند و يا افرادی درخواست تمديد گذرنامه دارند، می بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامی ( پليس+۱۰) مراجعه نمايند.

روند رسيدگی به مجوز خروج از كشور به منظور زيارتی

 • دانشجو با گواهی اشتغال به تحصيلی كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تاييد وزارت علوم يا سازمان مركزی دانشگاه آزاد و دانشگاه های علوم پزشكی رسيده باشد، به وظيفه عمومی محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه مي نمايد.
 • پس از واريز وتكميل فيش های بانكی وضمانت نامه بانكی وتكميل فرم های مربوطه در حوزه های وظيفه عمومی درخواست وی مورد بررسی قرار ميگيرد .
 •  با بررسی پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومی و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر می گردد.
 • زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومی ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده می شود.
 • افرادی كه دارای گذرنامه هستند، به اداره گذرنامه مراجعه می نمايند و افرادی كه فاقد گذرنامه هستند و يا افرادی درخواست تمديد گذرنامه دارند، می بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامی ( پليس+۱۰) مراجعه نمايند.

روند رسيدگی به مجوز خروج از كشور به منظور سفرهای مطالعاتی

 •  دانشجو با گواهي اشتغال به تحصيلی كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تاييد وزارت علوم يا سازمان مركزی دانشگاه آزاد و دانشگاه های علوم پزشكی رسيده باشد، به وظيفه عمومی محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه می نمايد.
 •  با بررسی پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومی و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر می گردد.
 •  زمانيكه مجوز خروج از كشور در سيستم جامع وظيفه عمومي ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده می شود.
 •  افرادی كه دارای گذرنامه هستند ، به اداره گذرنامه مراجعه می نمايند و افرادی كه فاقد گذرنامه هستند و يا افرادی درخواست تمديد گذرنامه دارند، می بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامی ( پليس+۱۰) مراجعه نمايند.

روند رسيدگی به مجوز خروج از كشور به منظور سفرهای غير علمی

 •  دانشجو با گواهی اشتغال به تحصيلی كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده به وظيفه عمومی محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه می نمايد .
 • دانش‌آموز ان با ارايه گواهی اشتغال به تحصيل و يا ديپلم ، پيش دانشگاهی كه به تاييد وزارت آموزش و پرورش رسيده باشد به حوزه وظيفه عمومی محل سكونت مراجعه نمايند.
 •  پس از واريز وتكميل فيش های بانكی و ضمانت نامه بانكی وتكميل فرم های مربوطه در حوزه های وظيفه عمومی درخواست وی مورد بررسی قرار ميگيرد.
 •  با بررسی پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومی و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر می گردد.
 •  زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومی ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده می شود.
 •  افرادی كه دارای گذرنامه هستند ، به اداره گذرنامه مراجعه می نمايند و افرادی كه فاقد گذرنامه هستند و يا افرادی درخواست تمديد گذرنامه دارند، می بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامی ( پليس+۱۰) مراجعه نمايند.

روند رسيدگی به مجوز خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمان ها

 • متعهدين خدمت با ارائه نامه اي از سازمان تعهد كننده كه تاريخ شروع به خدمت و اطلاعات كامل فردی به سازمان وظيفه عمومی تهران مراجعه می نمايد.
 • پس از تكميل فرم هاي مربوطه، با بررسی پرونده مشمول توسط كارشناس نظام وظيفه و كامل بودن مدارك آن، مجوز خروج از كشور ثبت می گردد.
 • زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم نظام وظيفه ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده می شود.
 • با درخواست و تعهد سازمان مربوط به مبلغ ۱۵ميليون تومان، خروج اين افراد ممكن است.

سازمان هايی كه مي بايست مجوز خروج از كشور برای آنها صادر گردد به شرح ذيل است:

 • اداره گذرنامه نهاد رياست جمهوری
 • وزارت فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • خبرگزاری جمهوری اسلامي
 • سازمان بنادر و فرودگاهها
 • فرزندان نمايندگان مجلس(با تكميل ساير فرمها و فرم اشخاص اقدام نمايد)
 • وزارت ورزش و جوانان
 • شركت ملی نفتكش
 • المپياد دانش آموزی
 • جامعه المصطفی
 • فناوری و اطلاعات
 • شركت كشتيرانی
 • وزارت بهداشت
 • وزارت علوم
 • صدا وسيما

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور به منظور شرکت در مسابقات ورزشی

ارائه مدارك كامل توسط نماينده وزارت ورزش و امور جوانان

 • اصل نامه دانشگاه يا مدرسه
 • ضمانت وزارتخانه
 • فعاليت ورزشی

روند رسيدگی به مجوز خروج از كشور به منظور پيگيری درمان و مداوای بيماری

 • ارايه گواهي از پزشك معالج.
 • تاييد شورای پزشكی وظيفه عمومی محل سكونت.
 • سپردن ۱۵۰ ميليون ريال وديعه نقدی با مراجعه به شعبات موسسه مالی و اعتباری قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومی محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكی.
 • دانش آموز يا دانشجو باگواهی اشتغال به تحصيل به وظيفه عمومی محل سكونت مراجعه می نمايد.
 • پس از تكميل فرم های مربوطه، با بررسی پرونده مشمول توسط كارشناس وظيفه و كامل بودن مدارك آن، مجوز خروج از كشور ثبت می گردد.
 • زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم نظام وظيفه ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده می شود درمورد مشمولانی كه دارای معاينه موقت پزشكی هستند تنها درصورتی مجوز درمان صادر می گردد كه دارای غيبت نباشند .

روند رسیدگی به درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول و هم چنین خروج از کشور دانش آموختگان تنها در صورتی که غیبت نداشته باشند بر اساس رویه های بالا انجام می شود و کارشناسان روابط عمومی سازمان وظیفه عمومی، پاسخگوی سوالات عزیزان درباره روند رسیدگی به خرج از کشور و صدور گذرنامه موقت هستند.

حتما بخوانید:  طرح جریمه ریالی مشمولان غایب سربازی در سال ۱۳۹۷

کیش تور
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود