۵ نظر

دانشگاه فرهنگیان یکی از دانشگاه هایی است که رشته های متنوع مربوط به تربیت معلم را برای مدارس کشور بر عهده دارد و کلیه داوطلبان شرکت در آزمون سراسری در گروه های آزمایشی ۵ گانه:‌ علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجه میتوانند با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی آزمون، با ثبت نام اینترنتی در آزمون و خرید کارت اعتباری، فرصت شرکت در آزمون و انتخاب رشته های این دانشگاه را داشته باشند.

اگر دوست دارید در آینده، دبیر دروس گوناگون در مدارس کشور باشید و به عنوان معلم فعالیت کنید، انتخاب رشته هایی در دانشگاه فرهنگیان میتواند شما را به این مسیر رهنمون کند و در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوید. نحوه پذیرش دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان به صورت نیمه متمرکز است و داوطلبان می بایست پس از ثبت نام در آزمون و شرکت در آزمون مربوطه در صورتی که حد نصاب لازم را کسب کنند، در مصاحبه و آزمون های تکمیلی نیز نمره قبولی را بدست آورند.

پاسخ به ۴۰ سوال متداول را در ادامه مشاهده کنید. با سرویس دانشگاهی روزیاتو همراه باشید.

دانشگاه فرهنگیان

سایت دانشگاه فرهنگیان بهترین منبع برای کسب اطلاعات درباره شرایط و مدارک و شیوه ثبت نام در آزمون دانشگاه فرهنگیان کشور است

شرابط عمومی ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

برای ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان، شرایط زیر الزامی است:

 • در اختیار داشتن حکم کارگزینی رسمی یا پیمانی آموزش و پروش در زمان ثبت نام در آزمون مشروط به تداوم اشتغال در آزموش و پرورش برای ورود به دانشگاه.
 • موافقت با ادامه تحصیل شاغلین رسمی و پیمانی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل های مربوطه که کارگزینی اداره آموزش و پرورش محل خدمت شما در اختیارتان قرار می دهد.
 • اگر فرم معلم را در اختیار ندارید، شرایط ثبت نام در آزمون را نخواهید داشت.
 • داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، می بایست در زمان ثبت نام، شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی (پیوسته یا نا پیوسته) نباشند.
 • قبولی داوطلبان به تعداد پذیرفته شدگان در هر یک از کدرشته محل های مربوط به ویژه فرهنگیان بستگی دارد. یعنی اگر تعداد پذیرفته شدگان به حدنصاب لازم (حداقل ۱۵ نفر) نرسد قبولی داوطلبان لغو خواهد شد.
 • پردیس های دانشگاه فرهنگیان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران محل در نظر گرفته شده برای تحصیل پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی ویژه شاغلین رسمی و پیمانی می باشد. سایر داوطلبان اعم از معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی قراردادی، آزاد و … مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نخواهند بود و کلیه رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در همه گروه های آزمایشی، مخصوص شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش می باشد.
 • متقاضیانی که مدرک کارشناسی و بالاتر را دارند، مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی باشند.
 • محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته های تحصيلی ويژه شـاغلين رسمی و پيمانی، پرديس های دانشـگاه فرهنگيـان مصـوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است.
 • كليـه رشـته هـای تحصـيلی ويـژه فرهنگيان در همه گروه هـای آزمايشی، مخصـوص شـاغلين رسمی و پيمانی یآمـوزش و پـرورش اسـت. سـاير داوطلبان اعم از معلمان حق التدريس و آموزشـياران نهضـت سـوادآموزی قـراردادی، داوطلبـان آزاد و… مجـاز بـه انتخـاب رشـته هـای تحصيلی ويژه فرهنگيان نبـوده و در صورت انتخاب و قبولی در هر يك از رشته های تحصيلی مزبور، قبولی آنان «كان لم يكن» تلقی خواهد شد.
 • علاوه بر شرايط و ضـوابط اختصاصـی مـذكور، رعايت شرايط عمومی و ساير ضوابط كلی مندرج در ايـن اطلاعيـه، كه كليه داوطلبان ملزم بـه رعايت آن هستند، برای فرهنگيان نيز الزامی است. .
 • چنانچـه فـردي بـا ارائـه اطلاعـات نادرسـت پذيرفتـه شـود و يـا متعاقـب آن مشـخص گـردد كـه شـرايط لازم را نداشـته اسـت در هـر مرحلـه از ثبـت نـام يـا تحصيل قبولی وی لغو ميگردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارتهای ناشي از آن خواهد بود.
 • با توجه به قانون مديريت خدمات كشوری، كاركنـان دولت مجـاز بـه استفاده از مأموريت آموزشی نیستند. فرهنگيان محترم ضمن انجام خدمت، خارج از ساعت اداری موظف، ادامه تحصيل خواهند داد.
 • سقف سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان رسمی – پيمانی ملاك عمل نیستند. فلذا فرهنگيانی كه تا شروع نيمسال اول سال تحصيلی جاری بازنشسته نميشوند بـا در نظر گرفتن موارد ذيل ميتوانند در آزمون شركت نموده و در صورت قبولی، ادامه تحصيل نمايند.

من قبلا در آموزش و پـرورش تعهد خدمتی دارم . آیا امکان ثبت نام دارم؟

چنانچـه در زمـان شـروع بـه تحصـيل، تعهـد خدمتی شما بـه اتمام نرسـيده باشـد ملزم بـه سـپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصيل در دوره های (روزانه، شبانه، نيمه حضوری) می باشید. بـراين اساس شما بایستید سـقف خدمت قـانونی بـاقی مانده را جهت ايفای تعهد دوره جديد نيز حتماً مـورد لحاظ قـرار دهید؛ در غيـر اينصـورت مكلف بـه پرداخت خسـارت حسـب مـورد مندرج در متن تعهد محضری بدليل عدم ايفای تعهد، در زمان بازنشستگی خواهید بود.

آیا افرادی که تعهد خدمتی به آموزش و پرورش ندارند میتوانند ثبت نام کنند؟

افرادی كه هيچگونه تعهد خدمتی بـه آمـوزش و پـرورش ندارنـد، تـابع قـانون آمـوزش رايگان خواهنـد بـود. ايـن گونـه افراد صـرفاً بر اسـاس قـانون مزبور بـه دانشگاه محل تحصيل تعهد آموزش رايگان خواهند سپرد. ضمناً مشمولين دوره هاي نيمه حضوری نيز تابع شرايط و ضوابط مربوط هستند.

من به صورت پیمانی در استخدام دولت هستم. آیا امکان ثبت نام دارم؟

توجه داشته باشید که شاغلين رسمی و پيمانی مجاز به انتخاب كدرشته های محل های مربوط به كارشناسی پيوسته دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی نیستند.

آیا داوطلبان آزاد، میتوانند که رشته محل های مربوط به فرهنگیان را انتخاب کنند؟

داوطلبان آزاد در صورت انتخاب كدرشته محل های مربوط (به ويژه فرهنگيان رسمی ـ پيمانی) تحت هر شرايطی قبولی آنان لغو خواهد شد و مسؤوليت ناشی از عدم رعايت ضوابط به عهده داوطلب خواهد بود.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های کارشناسی پیوسته چیست؟

دانشجویان کارشناسی پیوسته که دانشجو معلم نامیده می شوند، از طریق آزمون سراسری و پس از انجام مصاحبه و گزینش پذیرش می شوند. آموزش این افراد به صورت تمام وقت و برنامه کلاسی آنها در روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد. دانشجویان کارشناسی پیوسته پس از پایان دوره تحصیلیشان به عنوان معلم در مدارس به فعالیت می پردازند و از ابتدای تحصیل نیز در آموزش و پرورش استخدام می شوند.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های کارشناسی ناپیوسته چیست؟

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته که معلم‌ دانشجو نامیده می شوند، در صورت داشتن مدرک کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل می دهند. برنامه کلاسی این دانشجویان غالبا روز های پنجشنبه و جمعه است. یعنی روزهایی که مدارس تعطیل است آنها می‌توانند در کلاس ها شرکت کنند.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های کارشناسی ارشد چیست؟

در حال حاضر پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد از میان معلمان، محدود است اما در آینده تعداد بیشتری از دانشجویان را در رشته ‌های متعدد و مورد نیاز آموزش و پرورش خواهند پذیرفت. به اطلاعیه های سازمان سنجش در این باره توجه کنید.

شرایط پذیرش (داوطلبان آزاد) در دانشگاه فرهنگیان  به چه صورت است؟

 بسیاری از داوطلبان شرکت کننده در رشته های دانشگاه فرهنگیان، همواره این سوال را در ذهن دارند. طبق روال سال های گذشته ،پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در صـورت دریافت مجوز توسط آموزش و پرورش بـا درج شـرایط و ضـوابط اختصاصی به انضمام ظرفیت پذیرش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) و مطابق مقـررات و ضـوابط قـانونی، انجام می گیرد.

بنابراین پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برای هر فرد شرایط خاص خود را دارد. در قسمت زیر شرایط پذیرش (داوطلبان آزاد) در دانشگاه فرهنگیان شرح داده شده است که البته تنها منوط به معیارهای زیر نیست و ممکن است برای آزمون سال ۹۷ شاهد تغییراتی باشیم. به همین خاطر، دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری و اطلاعیه های سازمان سنجش رو سایت دانشگاه فرهنگیان را بررسی فرماید:

 • بومی بودن داوطلب
 • کسب نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط
 • داشتن حداکثر سن ۲۰ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (۱۳۷۶ به بعد).حداکثر سن ورود به دانشگاه و حداقل معدل کل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت.
 • داشتن مدرک پیش دانشگاهی و کسب معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه ی دوم (پایه های اول، دوم و سوم).
 • ارائه تعهد خدمت (داوطلبان باید ۲ برابر مدت تحصیل‌شان حداقل ۸ سال در خدمت آموزش و پرورش باشند).
 • کسب موفقیت در مصاحبه اختصاصی (جهت ارزیابی توانمندی ها و جنبه‌های جسمی، روانی و شخصیتی داوطلبان).
 • داشتن حداکثر ۲۲ سال سن در بدو استخدام قطعی پس از فارغ التحصیل شدن.

سلامت کامل جسمانی داوطلبان ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

برخورداری از سـلامت كامل تـن و روان و شـرايط مناسـب جسـمانی بـرای حسـن انجـام وظيفـه معلمی، بـا تأييـد پزشـك معتمـد واجد شـرايط آموزش و پرورش با ملاكها و معيارهای زير

الف) توانايی گفتاری: (توانايی در رعايت مخارج تمام حروف و ادای كلمات و عبارات به طور كامل و نداشتن لكنت زبان به هر ميزان)

ب) قدرت بينايی: (نداشتن ديد كمتر از ۱۰/۱۰ در يك چشم، پس ازاصلاح با عينك و نداشتن ديد كمتر از ۱۰+۱۰/۱۶ در دو چشم، پس از اصلاح با عينك)

ج) قدرت شنوايی: (كمی شنوايی داوطلب نبايد بيش از ۴۰ دسيبل باشد و داوطلب بايد صدای نجوا را از فاصله ۶ متری به خوبی بشنود.

د) قـد و وزن مناسـب: (حـداقل قـد بـرای داوطلبـان مـرد ۱۶۰ و بـرای داوطلبـان زن ۱۵۵ سـانتيمتـر است هم چنین تناسـب وزن بـا قـد داوطلـب براساس ايـن استاندار است. حـداقل قـد لازم بـرای داوطلبان رشـته تربيت بدنی و علـوم ورزشی، مطابق ضـوابط مربـوط بـه داوطلبان ورود بـه رشـته تربيت بـدنی و علـوم ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است.

ه) نداشـتن نقـص عضـو مشـهود و تغييـر شـكل مـادرزادي يـا اكتسـابی، اندام هـا و نداشتن كراهـت منظـر در اثـر سـوختگی، سـوانح يـا ديگـر عوامـل در صـورت يـا قسمت های ظاهری و نمايان بدن (استفاده از دست و پای مصنوعی نقص عضو تلقی ميشود)

و) عدم ابتلا به بيماری هاي مزمن و صعب العـلاج از قبيـل ديابـت، سـيروز كبـدی، آسـم، نارسـايی كليـه، بيمـاري هـای قلبـی، اسـكروزآنپـلاك، پاركينسـون و بيماريهای خونی نظير لوسمی، كم خونی شديد مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هر نوع بيماری شناخته شده به تشخيص پزشك معتمد واجد شرايط.

ز) احـراز سلامت روانـي براســاس نظـر روان شـناس متخصـص و متعمد آموزش و پرورش (دارای نظام روان شناسی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

آیا برای استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش، قبولی دانشگاه فرهنگیان کفایت می کند؟

اگر قصد داشته باشید به جز تحصیل در دانشگاه فرهنگیان که شرط سنی دارد، در وزارت آموزش و پرورش استخدام و مشغول به کار شوید، بایستی در آزمون های رسمی وزارت آموزش و پرورش که هر از گاهی برگزار میشود شرکت کرده و حد نصاب نمره کتبی و آزمون عملی را بدست آورید که معمولا شرط سنی ندارد. ورود به دانشگاه فرهنگیان با مدرک دیپلم علوم انساانی امکان پذیر است و با مدرک علوم ریاضی و تجربی و هنر نمیتوان وارد دانشگاه فرهنگیان شد.

انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان چه زمانی است؟

طبق  روال هر سال، تاریخ انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان همزمان با اعلان نتایج اولیه آزمون سراسری بوده و داوطلبان متقاضی در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان می توانند در صورت کسب حد حصاب نمره و تراز ، انتخاب رشته اینترنتی کنند و فرمی ۱۰۰ تایی را پر کنند.

آیا دفترچه انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان یا دفترچه انتخاب رشته سراسری متفاوت است؟

بله. این دفترچه و مشخصات و اصلاحیه آن (مثل اصلاحیه سال ۹۶) به صورت PDF در اختیار داوطبان از طریق اطلاعیه های سازمان سنجش قرار می گیرد.

 فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان می توانند بلافاصله در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند؟

پاسخگویی در خصوص شرایط ادامه تحصیل متعهدین خدمت آموزش و پرورش از حیطه وظایف دانشگاه فرهنگیان خارج بوده و علاقمندان به تحصیل در این مقطع باید موضوع را از دستگاه ذی ربط (آموزش و پرورش) پیگیری نمایند.

در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۷ چه رشته هایی دایر گردیده است؟

رشته های:

 • رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث
 • رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 • رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی
 • رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی
 • رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی
 • رشته زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری
 • رشته ریاضی گرایش آموزش ریاضی
 • رشته شیمی گرایش آموزش شیمی
 • رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی و اموزش تربیت بدنی

رشته های کارشناسی ارشد در چه پردیس هایی ایجاد شده است؟

هم اکنون رشته های کارشناسی ارشد در مراکز زیر دایر می باشد:

 • پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی، برادران
 • پردیس فاطمه الزهرا(س) اصفهان، خواهران
 • پردیس بحرالعلوم چهارمحال و بختیاری(برادران)
 • پردیس شهید چمران تهران، (برادران)
 • پردیس نسیبه تهران، (خواهران)
 • پردیس شهید مفتح شهر ری (برادران)
 • پردیس شهید رجایی فارس (برادران)
 • پردیس شهید رجایی فارس (خواهران)
 • پردیس آیت الله طالقانی قم (برادران)

چه دوره ها و کارگاه هایی برای  دانشجویان پیش بینی گردیده است؟

الف- دوره های مهارت های هفت گانه(ICDL)

ب- دوره ایمنی و بهداشت(شامل آموزش و پرورش و اصول ایمنی و مراقبت و کاهش حوادث و سوانح در مدارس و ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه)

ج- رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی

آیا پذیرش دانشگاه فرهنگیان به صورت متمرکز است؟

خیر. نیمه متمرکز است و همچون آزمون دکترای غیر پزشکی، مصاحبه دارد.

تعهد خدمتی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بایستی بعد از دانش آموختگی، تعهد محضری ۲ برابر مدت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را برای خدمت در هر واحدی که وزارت آموزش و پرورش در استان های کشور ابلاغ میکند، بدهند. پذيرفته شدگان مكلفند در آغاز تحصيل خـود بـه ميـزان دو برابـر مـدت تحصـيل (حـداقل آن كمتـر از ۸ سـال نخواهـد بـود)، بـه آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمت محضـری بسپارند. تحصيل آنان در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی منوط به سپردن تعهدمحضری است.

شرط نهایی قبولی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

پذيرش دانشجو معلمان از بين پذيرفته شدگان آزمون سراسری، پـس از تأييد صلاحيت عمومی و تخصصـی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت ميپذيرد. پذيرفته شدگان نهـايی با رعايت مقررات مربوط، به عنـوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذيرفته ميشوند و بايد پيش از ثبت نام در محل قبولی، به آموزش و پرورش تعهـد محضری بسپارند كه پس از دانش آموختگی به ميزان دو برابر مدت تحصيل خـود، در محل تعيين شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمايند. مدت تحصيل دانشجو معلمان جزو سوابق خدمت (حداكثر ۴ سال دوره كارشناسی) آنان محسوب ميشود.

آیا تحصیل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دبیری شهید رجایی شبانه روزی است؟

بله

آیا از دیگر دانشگاه های دولتی یا آزاد میتوان به دانشگاه فرهنگیان انتقالی گرفت؟

انتقال دانشجو به ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی و بالعكس ممنوع ميباشد.

من متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش هستم. آیا امکان ادامه تحصیل دارم؟

ادامه تحصيل متعهدين خدمت بـه وزارت آموزش و پـرورش، بـا رعايـت مفـاد مـاده ۴ قـانون متعهدين خدمت بـا رعايت سـاير ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته های مورد نياز آموزش و پرورش امكان پذير خواهد بود.

آیا همزمان میتوان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور تحصیل کرد؟

خیر. یکی از شرایط پذیرش ، عدم اشتغال به تحصيل همزمان در هر يك از دوره های تحصيلی در دانشگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی دولتی و غيردولتی در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل است.

من پذيرفته شدگان رشته های تحصيلی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی هستم اما عنوان رشته من دبیری نیست. آیا پیش نیاز باید بگذرانم؟

بله. ملزم به گذراندن دروس تربيتی هستید.

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

از متقاضيان رشته های تحصيلی مورد نيـاز آمـوزش و پـرورش كـه جـزو معرفی شـدگان چند برابر قرار بگيرند، در صورتی مصاحبه بعمل خواهد آمد كـه دارای شرايط و ضوابط مندرج در ايـن اطلاعيه بوده و ويژگی های جسمانی آنان نيز توسط پزشك معتمد واجد شـرايط و سلامت روانی توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأييد قرار بگیرد.

مصاحبه جزيیي از مراحل آزمون سراسری برای پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی است. انجـام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطلاعيه های اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش كشور امكان پذير است.

آیا زمان مصاحبه تمدید می شود؟

انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعـلام شده به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود. عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحيت های عمومی تحت هر شـرايطی بـه منزله انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تلقی خواهد شد.

مخاطب گرامی! اگر با مطالعه این گفتار، علاقمند به ثبت نام در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگیان هستید و با پرسشی روبرو شدید، سوالات خود را از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان کشور بپرسید. مراجعه به آخرین اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور و سایت وزارت آموزش و پرورش هم توصیه می شود.

مطالب مرتبط
۵ نظر

ورود

 • سهيل فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

  سلام جناب زمانی حقیقتا مقاله های شما راجع به تحصیلات یکی از بهترین مقالات سایت هستند خسته نباشید
  یک سوال داشتم از شما آیا به این موسسات تحصیلی که میگن میتونن کار ادامه تحصیل در خارج از کشور رو انجام بدن میشه اعتماد کرد؟

 • mary تیر ۲۶, ۱۳۹۸

  سلام خسته نباشید،میخواستم بدونم میشه داوطلبی پس از قبولی دانشگاه فرهنگیان مجددا کنکور شرکت کنه و در صورت قبولی تغیر رشته بده یعنی میشه با پرداخت خسارت به دانشگاه فرهنگیان از این دانشگاه انصراف داد و رشته ی دیگه ای رو خوند؟
  ممنون از پاسخ گوییتون.

  • علی زمانی تیر ۲۶, ۱۳۹۸

   سلام
   احتمالا میشه. از سازمان سنجش شرایط را سوال کنید