راهنمای پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان: شرایط معلم شدن چیست؟

پاسخ به پرسش های متداول برای ورود به دانشگاه فرهنگیان

راهنمای پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان: شرایط معلم شدن چیست؟

دانشگاه فرهنگیان یکی از دانشگاه هایی است که رشته های متنوع مربوط به تربیت معلم را برای مدارس کشور بر عهده دارد و کلیه داوطلبان شرکت در آزمون سراسری در گروه های آزمایشی ۵ گانه:‌ علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجه میتوانند با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی آزمون، با ثبت نام اینترنتی در آزمون و خرید کارت اعتباری، فرصت شرکت در آزمون و انتخاب رشته های این دانشگاه را داشته باشند.

اگر دوست دارید در آینده، دبیر دروس گوناگون در مدارس کشور باشید و به عنوان معلم فعالیت کنید، انتخاب رشته هایی در دانشگاه فرهنگیان میتواند شما را به این مسیر رهنمون کند و در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوید. نحوه پذیرش دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان به صورت نیمه متمرکز است و داوطلبان می بایست پس از ثبت نام در آزمون و شرکت در آزمون مربوطه در صورتی که حد نصاب لازم را کسب کنند، در مصاحبه و آزمون های تکمیلی نیز نمره قبولی را بدست آورند.

پاسخ به ۴۰ سوال متداول را در ادامه مشاهده کنید. با سرویس دانشگاهی روزیاتو همراه باشید.

دانشگاه فرهنگیان
سایت دانشگاه فرهنگیان بهترین منبع برای کسب اطلاعات درباره شرایط و مدارک و شیوه ثبت نام در آزمون دانشگاه فرهنگیان کشور است

شرابط عمومی ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

برای ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان، شرایط زیر الزامی است:

 • در اختیار داشتن حکم کارگزینی رسمی یا پیمانی آموزش و پروش در زمان ثبت نام در آزمون مشروط به تداوم اشتغال در آزموش و پرورش برای ورود به دانشگاه.
 • موافقت با ادامه تحصیل شاغلین رسمی و پیمانی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل های مربوطه که کارگزینی اداره آموزش و پرورش محل خدمت شما در اختیارتان قرار می دهد.
 • اگر فرم معلم را در اختیار ندارید، شرایط ثبت نام در آزمون را نخواهید داشت.
 • داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، می بایست در زمان ثبت نام، شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی (پیوسته یا نا پیوسته) نباشند.
 • قبولی داوطلبان به تعداد پذیرفته شدگان در هر یک از کدرشته محل های مربوط به ویژه فرهنگیان بستگی دارد. یعنی اگر تعداد پذیرفته شدگان به حدنصاب لازم (حداقل ۱۵ نفر) نرسد قبولی داوطلبان لغو خواهد شد.
 • پردیس های دانشگاه فرهنگیان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران محل در نظر گرفته شده برای تحصیل پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی ویژه شاغلین رسمی و پیمانی می باشد. سایر داوطلبان اعم از معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی قراردادی، آزاد و … مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نخواهند بود و کلیه رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در همه گروه های آزمایشی، مخصوص شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش می باشد.
 • متقاضیانی که مدرک کارشناسی و بالاتر را دارند، مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی باشند.
 • محل تحصیل پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی ویژه شـاغلین رسمی و پیمانی، پردیس های دانشـگاه فرهنگیـان مصـوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
 • کلیـه رشـته هـای تحصـیلی ویـژه فرهنگیان در همه گروه هـای آزمایشی، مخصـوص شـاغلین رسمی و پیمانی یآمـوزش و پـرورش اسـت. سـایر داوطلبان اعم از معلمان حق التدریس و آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزی قـراردادی، داوطلبـان آزاد و… مجـاز بـه انتخـاب رشـته هـای تحصیلی ویژه فرهنگیان نبـوده و در صورت انتخاب و قبولی در هر یک از رشته های تحصیلی مزبور، قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.
 • علاوه بر شرایط و ضـوابط اختصاصـی مـذکور، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در ایـن اطلاعیـه، که کلیه داوطلبان ملزم بـه رعایت آن هستند، برای فرهنگیان نیز الزامی است. .
 • چنانچـه فـردی بـا ارائـه اطلاعـات نادرسـت پذیرفتـه شـود و یـا متعاقـب آن مشـخص گـردد کـه شـرایط لازم را نداشـته اسـت در هـر مرحلـه از ثبـت نـام یـا تحصیل قبولی وی لغو میگردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارتهای ناشی از آن خواهد بود.
 • با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنـان دولت مجـاز بـه استفاده از مأموریت آموزشی نیستند. فرهنگیان محترم ضمن انجام خدمت، خارج از ساعت اداری موظف، ادامه تحصیل خواهند داد.
 • سقف سابقه خدمتی جهت ادامه تحصیل فرهنگیان رسمی – پیمانی ملاک عمل نیستند. فلذا فرهنگیانی که تا شروع نیمسال اول سال تحصیلی جاری بازنشسته نمیشوند بـا در نظر گرفتن موارد ذیل میتوانند در آزمون شرکت نموده و در صورت قبولی، ادامه تحصیل نمایند.

من قبلا در آموزش و پـرورش تعهد خدمتی دارم . آیا امکان ثبت نام دارم؟

چنانچـه در زمـان شـروع بـه تحصـیل، تعهـد خدمتی شما بـه اتمام نرسـیده باشـد ملزم بـه سـپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصیل در دوره های (روزانه، شبانه، نیمه حضوری) می باشید. بـراین اساس شما بایستید سـقف خدمت قـانونی بـاقی مانده را جهت ایفای تعهد دوره جدید نیز حتماً مـورد لحاظ قـرار دهید؛ در غیـر اینصـورت مکلف بـه پرداخت خسـارت حسـب مـورد مندرج در متن تعهد محضری بدلیل عدم ایفای تعهد، در زمان بازنشستگی خواهید بود.

آیا افرادی که تعهد خدمتی به آموزش و پرورش ندارند میتوانند ثبت نام کنند؟

افرادی که هیچگونه تعهد خدمتی بـه آمـوزش و پـرورش ندارنـد، تـابع قـانون آمـوزش رایگان خواهنـد بـود. ایـن گونـه افراد صـرفاً بر اسـاس قـانون مزبور بـه دانشگاه محل تحصیل تعهد آموزش رایگان خواهند سپرد. ضمناً مشمولین دوره های نیمه حضوری نیز تابع شرایط و ضوابط مربوط هستند.

من به صورت پیمانی در استخدام دولت هستم. آیا امکان ثبت نام دارم؟

توجه داشته باشید که شاغلین رسمی و پیمانی مجاز به انتخاب کدرشته های محل های مربوط به کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیستند.

آیا داوطلبان آزاد، میتوانند که رشته محل های مربوط به فرهنگیان را انتخاب کنند؟

داوطلبان آزاد در صورت انتخاب کدرشته محل های مربوط (به ویژه فرهنگیان رسمی ـ پیمانی) تحت هر شرایطی قبولی آنان لغو خواهد شد و مسؤولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط به عهده داوطلب خواهد بود.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های کارشناسی پیوسته چیست؟

دانشجویان کارشناسی پیوسته که دانشجو معلم نامیده می شوند، از طریق آزمون سراسری و پس از انجام مصاحبه و گزینش پذیرش می شوند. آموزش این افراد به صورت تمام وقت و برنامه کلاسی آنها در روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد. دانشجویان کارشناسی پیوسته پس از پایان دوره تحصیلیشان به عنوان معلم در مدارس به فعالیت می پردازند و از ابتدای تحصیل نیز در آموزش و پرورش استخدام می شوند.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های کارشناسی ناپیوسته چیست؟

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته که معلم‌ دانشجو نامیده می شوند، در صورت داشتن مدرک کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل می دهند. برنامه کلاسی این دانشجویان غالبا روز های پنجشنبه و جمعه است. یعنی روزهایی که مدارس تعطیل است آنها می‌توانند در کلاس ها شرکت کنند.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های کارشناسی ارشد چیست؟

در حال حاضر پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد از میان معلمان، محدود است اما در آینده تعداد بیشتری از دانشجویان را در رشته ‌های متعدد و مورد نیاز آموزش و پرورش خواهند پذیرفت. به اطلاعیه های سازمان سنجش در این باره توجه کنید.

شرایط پذیرش (داوطلبان آزاد) در دانشگاه فرهنگیان  به چه صورت است؟

 بسیاری از داوطلبان شرکت کننده در رشته های دانشگاه فرهنگیان، همواره این سوال را در ذهن دارند. طبق روال سال های گذشته ،پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در صـورت دریافت مجوز توسط آموزش و پرورش بـا درج شـرایط و ضـوابط اختصاصی به انضمام ظرفیت پذیرش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) و مطابق مقـررات و ضـوابط قـانونی، انجام می گیرد.

بنابراین پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برای هر فرد شرایط خاص خود را دارد. در قسمت زیر شرایط پذیرش (داوطلبان آزاد) در دانشگاه فرهنگیان شرح داده شده است که البته تنها منوط به معیارهای زیر نیست و ممکن است برای آزمون سال ۹۷ شاهد تغییراتی باشیم. به همین خاطر، دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری و اطلاعیه های سازمان سنجش رو سایت دانشگاه فرهنگیان را بررسی فرماید:

 • بومی بودن داوطلب
 • کسب نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط
 • داشتن حداکثر سن ۲۰ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (۱۳۷۶ به بعد).حداکثر سن ورود به دانشگاه و حداقل معدل کل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت.
 • داشتن مدرک پیش دانشگاهی و کسب معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه ی دوم (پایه های اول، دوم و سوم).
 • ارائه تعهد خدمت (داوطلبان باید ۲ برابر مدت تحصیل‌شان حداقل ۸ سال در خدمت آموزش و پرورش باشند).
 • کسب موفقیت در مصاحبه اختصاصی (جهت ارزیابی توانمندی ها و جنبه‌های جسمی، روانی و شخصیتی داوطلبان).
 • داشتن حداکثر ۲۲ سال سن در بدو استخدام قطعی پس از فارغ التحصیل شدن.

سلامت کامل جسمانی داوطلبان ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

برخورداری از سـلامت کامل تـن و روان و شـرایط مناسـب جسـمانی بـرای حسـن انجـام وظیفـه معلمی، بـا تأییـد پزشـک معتمـد واجد شـرایط آموزش و پرورش با ملاکها و معیارهای زیر

الف) توانایی گفتاری: (توانایی در رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات به طور کامل و نداشتن لکنت زبان به هر میزان)

ب) قدرت بینایی: (نداشتن دید کمتر از ۱۰/۱۰ در یک چشم، پس ازاصلاح با عینک و نداشتن دید کمتر از ۱۰+۱۰/۱۶ در دو چشم، پس از اصلاح با عینک)

ج) قدرت شنوایی: (کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از ۴۰ دسیبل باشد و داوطلب باید صدای نجوا را از فاصله ۶ متری به خوبی بشنود.

د) قـد و وزن مناسـب: (حـداقل قـد بـرای داوطلبـان مـرد ۱۶۰ و بـرای داوطلبـان زن ۱۵۵ سـانتیمتـر است هم چنین تناسـب وزن بـا قـد داوطلـب براساس ایـن استاندار است. حـداقل قـد لازم بـرای داوطلبان رشـته تربیت بدنی و علـوم ورزشی، مطابق ضـوابط مربـوط بـه داوطلبان ورود بـه رشـته تربیت بـدنی و علـوم ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است.

ه) نداشـتن نقـص عضـو مشـهود و تغییـر شـکل مـادرزادی یـا اکتسـابی، اندام هـا و نداشتن کراهـت منظـر در اثـر سـوختگی، سـوانح یـا دیگـر عوامـل در صـورت یـا قسمت های ظاهری و نمایان بدن (استفاده از دست و پای مصنوعی نقص عضو تلقی میشود)

و) عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العـلاج از قبیـل دیابـت، سـیروز کبـدی، آسـم، نارسـایی کلیـه، بیمـاری هـای قلبـی، اسـکروزآنپـلاک، پارکینسـون و بیماریهای خونی نظیر لوسمی، کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هر نوع بیماری شناخته شده به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط.

ز) احـراز سلامت روانـی براســاس نظـر روان شـناس متخصـص و متعمد آموزش و پرورش (دارای نظام روان شناسی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

آیا برای استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش، قبولی دانشگاه فرهنگیان کفایت می کند؟

اگر قصد داشته باشید به جز تحصیل در دانشگاه فرهنگیان که شرط سنی دارد، در وزارت آموزش و پرورش استخدام و مشغول به کار شوید، بایستی در آزمون های رسمی وزارت آموزش و پرورش که هر از گاهی برگزار میشود شرکت کرده و حد نصاب نمره کتبی و آزمون عملی را بدست آورید که معمولا شرط سنی ندارد. ورود به دانشگاه فرهنگیان با مدرک دیپلم علوم انساانی امکان پذیر است و با مدرک علوم ریاضی و تجربی و هنر نمیتوان وارد دانشگاه فرهنگیان شد.

انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان چه زمانی است؟

طبق  روال هر سال، تاریخ انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان همزمان با اعلان نتایج اولیه آزمون سراسری بوده و داوطلبان متقاضی در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان می توانند در صورت کسب حد حصاب نمره و تراز ، انتخاب رشته اینترنتی کنند و فرمی ۱۰۰ تایی را پر کنند.

آیا دفترچه انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان یا دفترچه انتخاب رشته سراسری متفاوت است؟

بله. این دفترچه و مشخصات و اصلاحیه آن (مثل اصلاحیه سال ۹۶) به صورت PDF در اختیار داوطبان از طریق اطلاعیه های سازمان سنجش قرار می گیرد.

 فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان می توانند بلافاصله در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند؟

پاسخگویی در خصوص شرایط ادامه تحصیل متعهدین خدمت آموزش و پرورش از حیطه وظایف دانشگاه فرهنگیان خارج بوده و علاقمندان به تحصیل در این مقطع باید موضوع را از دستگاه ذی ربط (آموزش و پرورش) پیگیری نمایند.

در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۷ چه رشته هایی دایر گردیده است؟

رشته های:

 • رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث
 • رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 • رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی
 • رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی
 • رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی
 • رشته زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری
 • رشته ریاضی گرایش آموزش ریاضی
 • رشته شیمی گرایش آموزش شیمی
 • رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی و اموزش تربیت بدنی

رشته های کارشناسی ارشد در چه پردیس هایی ایجاد شده است؟

هم اکنون رشته های کارشناسی ارشد در مراکز زیر دایر می باشد:

 • پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی، برادران
 • پردیس فاطمه الزهرا(س) اصفهان، خواهران
 • پردیس بحرالعلوم چهارمحال و بختیاری(برادران)
 • پردیس شهید چمران تهران، (برادران)
 • پردیس نسیبه تهران، (خواهران)
 • پردیس شهید مفتح شهر ری (برادران)
 • پردیس شهید رجایی فارس (برادران)
 • پردیس شهید رجایی فارس (خواهران)
 • پردیس آیت الله طالقانی قم (برادران)

چه دوره ها و کارگاه هایی برای  دانشجویان پیش بینی گردیده است؟

الف- دوره های مهارت های هفت گانه(ICDL)

ب- دوره ایمنی و بهداشت(شامل آموزش و پرورش و اصول ایمنی و مراقبت و کاهش حوادث و سوانح در مدارس و ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه)

ج- رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی

آیا پذیرش دانشگاه فرهنگیان به صورت متمرکز است؟

خیر. نیمه متمرکز است و همچون آزمون دکترای غیر پزشکی، مصاحبه دارد.

تعهد خدمتی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بایستی بعد از دانش آموختگی، تعهد محضری ۲ برابر مدت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را برای خدمت در هر واحدی که وزارت آموزش و پرورش در استان های کشور ابلاغ میکند، بدهند. پذیرفته شدگان مکلفند در آغاز تحصیل خـود بـه میـزان دو برابـر مـدت تحصـیل (حـداقل آن کمتـر از ۸ سـال نخواهـد بـود)، بـه آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمت محضـری بسپارند. تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منوط به سپردن تعهدمحضری است.

شرط نهایی قبولی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفته شدگان آزمون سراسری، پـس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصـی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت میپذیرد. پذیرفته شدگان نهـایی با رعایت مقررات مربوط، به عنـوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذیرفته میشوند و باید پیش از ثبت نام در محل قبولی، به آموزش و پرورش تعهـد محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خـود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند. مدت تحصیل دانشجو معلمان جزو سوابق خدمت (حداکثر ۴ سال دوره کارشناسی) آنان محسوب میشود.

آیا تحصیل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دبیری شهید رجایی شبانه روزی است؟

بله

آیا از دیگر دانشگاه های دولتی یا آزاد میتوان به دانشگاه فرهنگیان انتقالی گرفت؟

انتقال دانشجو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و بالعکس ممنوع میباشد.

من متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش هستم. آیا امکان ادامه تحصیل دارم؟

ادامه تحصیل متعهدین خدمت بـه وزارت آموزش و پـرورش، بـا رعایـت مفـاد مـاده ۴ قـانون متعهدین خدمت بـا رعایت سـایر ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش امکان پذیر خواهد بود.

آیا همزمان میتوان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور تحصیل کرد؟

خیر. یکی از شرایط پذیرش ، عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هر یک از دوره های تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی دولتی و غیردولتی در زمان ثبت نام، شروع به تحصیل و حین تحصیل است.

من پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستم اما عنوان رشته من دبیری نیست. آیا پیش نیاز باید بگذرانم؟

بله. ملزم به گذراندن دروس تربیتی هستید.

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

از متقاضیان رشته های تحصیلی مورد نیـاز آمـوزش و پـرورش کـه جـزو معرفی شـدگان چند برابر قرار بگیرند، در صورتی مصاحبه بعمل خواهد آمد کـه دارای شرایط و ضوابط مندرج در ایـن اطلاعیه بوده و ویژگی های جسمانی آنان نیز توسط پزشک معتمد واجد شـرایط و سلامت روانی توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأیید قرار بگیرد.

مصاحبه جزییی از مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. انجـام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه های اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر است.

آیا زمان مصاحبه تمدید می شود؟

انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعـلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی تحت هر شـرایطی بـه منزله انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی خواهد شد.

مخاطب گرامی! اگر با مطالعه این گفتار، علاقمند به ثبت نام در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگیان هستید و با پرسشی روبرو شدید، سوالات خود را از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان کشور بپرسید. مراجعه به آخرین اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور و سایت وزارت آموزش و پرورش هم توصیه می شود.

۱۸ نظر

ورود

 • سهيل فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

  سلام جناب زمانی حقیقتا مقاله های شما راجع به تحصیلات یکی از بهترین مقالات سایت هستند خسته نباشید
  یک سوال داشتم از شما آیا به این موسسات تحصیلی که میگن میتونن کار ادامه تحصیل در خارج از کشور رو انجام بدن میشه اعتماد کرد؟

 • mary تیر ۲۶, ۱۳۹۸

  سلام خسته نباشید،میخواستم بدونم میشه داوطلبی پس از قبولی دانشگاه فرهنگیان مجددا کنکور شرکت کنه و در صورت قبولی تغیر رشته بده یعنی میشه با پرداخت خسارت به دانشگاه فرهنگیان از این دانشگاه انصراف داد و رشته ی دیگه ای رو خوند؟
  ممنون از پاسخ گوییتون.

  • علی زمانی تیر ۲۶, ۱۳۹۸

   سلام
   احتمالا میشه. از سازمان سنجش شرایط را سوال کنید

 • داود مرداد ۱۸, ۱۳۹۸

  سلام من متولد ۱۳۷۶/۷/۲۴ هستم میخواستم بدونم میتونم در کنکور ۹۹برای فرهنگیان شرکت کنم سنم میخوره یا نه

  • علی زمانی مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

   شرایط عمومی و اختصاصی را در دفترچه سازمان سنجش مشاهده کنید

 • امید مرداد ۳۱, ۱۳۹۸

  سلام من رشتم تجربیه وامسال کنکور دارم میخواستم بدونم اگه فرههنگیان قبول شم میتونم همزمان با اون یه رشته دیگه تو دانشگاه دولتی بخونم یا نه؟
  خودم به زودی مدرک زبانمو میگیریم ومیخوام فرهنگیان دبیری زبان قبول شم از طرفی هم به علوم اجتماعی علاقه دارم

 • Soheila شهریور ۵, ۱۳۹۸

  با عرض سلام خدمت جنابعالی.
  ضمن تشکر از مقاله مفیدتان میخواستم بدونم اگر جزو مهرفی شدگان دانشگاه فرهنگیان ۹۸ باشیم زمان اعلام نتایج انتخاب رشته آیا امکان دارد رشته دیگر قبول شویم. مثلاپرستاری….
  بنده رشته ام تجربی بوده و امسال کنکور دادم

  • علی زمانی شهریور ۵, ۱۳۹۸

   سلام. ممنون از نظر شما
   خوب سوال شما مفهوم نبود 🙂

 • غزال مهر ۱۲, ۱۳۹۸

  سلام وقتتون بخیر، من لیسانس ریاضی ام از دانشگاه ملی، متولد ۷۲ هستم، آیا نمیتونم دانشگاه فرهنگیان برم؟

 • الی شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

  با سلام من دیپلم نظام قدیم کاردانش دارم و فوق دیپلم دانشگاه دولتی دارم(که به منزله ی پیش دانشگاهی حساب میشه)میخواستم بدونم اگه بخوام دانشگاه فرهنگیان برم مشکلی برام پیش نمیاد؟چون ک ۲ سال دانشگاه دولتی خوندم و به هرحال ۲ سال تعهد خدمت ب دولت دارم
  و سوال دومم اینه که من کارشناسی هم قبول شدم ولی همون ترم اول انصراف دادم و وضعیت تحصیلم رو توی سایت نوشته بود انصراف از تحصیل (ولی هنوز هزینشو ندادم)میخواستم بدونم حتما باید تا ۲۵ اسفند تسویه حساب کنم یا بعد از قبولی هم اگر تسویه حساب کنم مشولی پیش نمیاد؟ ممنون میشم ب هر دو سوالم جواب بدید من از سایت سازمان سنجش هم پرسیدم ولی گفتن مطمعن نیستن از پاسخشون.منتظر پاسختونم متشکرم

 • امین آبان ۳, ۱۳۹۹

  سلام خسته نباشید اگر ممکنه سوالم رو حتما حتما جواب بدید چون خیلی برام واجبه من دانشجوی ورودی ۹۷ رشته مشاوره دانشگاه فرهنگیان هستم و قصد دارم بعد از پایان تحصیل در کشور دیگه برای ارشد یا دکتری ادامه تحصیل بدم سوالم اینه میتونم یا نه؟ توی تعهد محضری که ما ورودی های ۹۷ دادیم و امضا زدیم نوشته بود مدت تعهد خدمت دو برابر زمان تحصیل و حداقل ۵ سال اما شما نوشتین حداقل ۸ سال! حالا من باید چکار کنم چند سال دیگه میتونم اقدامی کنم ممنون

 • شهلا آبان ۴, ۱۳۹۹

  سلام وقتتون بخیر…با لیسانس فرهنگیان میشه کنکور داد و رشته اقتصاد دانشگاه تهران رفت..من تعهدم بجای ۸ سال ۴ ساله هستش و فقط میخوام لیسانس اقتصاد بگیرم

 • زهرا دی ۱۵, ۱۳۹۹

  سلام با تشکر از مقاله خوبتون
  من دانش آموز تجربی هستم بعد از کنکور قصد دارم دانشگاه فرهنگیان بخونم
  امکانش هست دبیری عربی برای تجربی ها امکان پذیر باشه؟؟
  عربی رو همین الان هم میتونم تدریس کنم چون عربیم خیلی خوبه

 • سارا خرداد ۴, ۱۴۰۰

  سلام. من بومی استان خوزستانم. میخواستم بدونم تعهد خدمت دانشجویان فرهنگی فقط در شهرستانهای استانِ بومیِ دانشجو هست؟
  مثلا توی دفترچه انتخاب رشته میشه جلوی دانشگاه، یه شهر خارج از استان باشه برای تعهد خدمت ۸ ساله؟
  یعنی مثلا من میتونم دانشگاه شهر خودم برم ولی توی شیراز خدمت کنم؟

 • fateme مهر ۹, ۱۴۰۰

  سلام میخاستم بدونم اگه یه ترم پیام نور بخونم میتونم کنکور فرهنگیان بدم