گزارش تقسیم سود شرکت های بورسی در نیمه دوم سال ۹۹

گزارش تقسیم سود شرکت های بورسی در نیمه دوم سال ۹۹

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت های بورسی و فرابورسی ایران، بر اساس پایان سال مالی آن ها می باشد. در تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه، میزان تقسیم سود، درصد تقسیم سود، میزان سود یا زبان انباشته پایان دوره، میزان سرمایه و تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه شرکت، مشخص و اعلام می شود.

همان طور که می دانید، میزان سرمایه یک شرکت را می توانید از طریق تابلو معاملاتی شرکت در سامانه tsetmc.com بدست آورید. البته ارزش بازاری یک شرکت با ارزش ذاتی آن، تفاوت چشمگیر دارد. در تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ها می توان پاداش هیات مدیره و حق حضور آن ها را نیز مشاهده کرد.

بعضی از شرکتها، کم تر از ۴۰ درصد سود سالانه را در مجمع تقسیم می کنند و ما بقی را برای افزایش سرمایه و توسعه طرح ها و پروژه ها ذخیره می کنند. برای سهامداران خرد، تقسیم سود نقدی حداکثری مفید است. مثل آنچه که در زمستان ۹۹ برای شرکت های گروه سرمایه گذاری انتظار داریم. تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه دها ها شرکت را که در کدال منتشر شده اینجا لیست کردیم.

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

تصمیمات شرکت ها در کدال دنبال کنید

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۲:۰۶:۴۲

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱۴
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۲
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۴.۲۹%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۹,۳۲۵
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۲,۴۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۶,۹۲۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۲۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۰.۵۸%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۷۲
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۸۱

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳:۱۱:۰۹

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۴
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱
⏹ درصد تقسیم سود : ۲۵%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲۷,۶۷۹
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۲,۸۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۴,۸۷۹

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۰.۵%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (وثنو)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰۹:۱۸:۳۷

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲,۵۸۳
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۲۶۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۰.۰۷%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱,۵۸۰,۹۸۹
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۵۶,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱,۴۲۴,۹۸۹

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۳۷.۵%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۶۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۷۲۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۶:۱۰:۴۳

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲,۱۷۸
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱,۸۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۸۲.۶۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۵۵۵,۷۷۱
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳۶۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۹۵,۷۷۱

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۹۷.۸۹%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۴,۲۲۳
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۳,۳۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۵:۱۰:۴۰

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۶۹۶
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۶۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۸۶.۲۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲۹,۶۶۴,۲۵۶
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۲۴,۱۸۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۵,۴۸۴,۲۵۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۴۰,۳۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۳.۶۱%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۶,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۶,۰۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت سیمان سپاهان (سپاها)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰۹:۰۹:۲۹

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳۳۸
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱۷۵
⏹ درصد تقسیم سود : ۵۱.۷۸%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۸۲۷,۸۵۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۴۲۸,۷۵۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۹۹,۱۰۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲,۴۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۶.۲۹%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۸۸۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت کشت و صنعت جوین (جوین)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۸:۱۳:۱۳

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۸۳۶
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۵۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۵۹.۸۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱,۱۲۶,۰۶۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۶۳۱,۸۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۴۹۴,۲۶۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۲۶۳,۶۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۳۹.۱۲%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۸۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت سیمان شرق (سشرق)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۱:۵۷:۲۲

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳۳۹
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱۴۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۴۱.۳%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۹۲۹,۴۵۱
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳۷۱,۴۹۸
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۵۵۷,۹۵۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲,۶۵۳,۵۶۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۱.۰۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۰:۲۵:۳۹

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲۸۸
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۲۴۵
⏹ درصد تقسیم سود : ۸۵.۰۷%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۵۷,۷۰۷
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۴۹,۰۵۱
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۸,۶۵۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۴.۳۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲۱۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۵,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت سیمان کردستان (سکرد)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۸:۲۷:۵۱

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲۰۷
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۶۴۱,۳۰۷)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۶۴۱,۳۰۷)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲,۲۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۲۹.۱۵)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۹۹ شرکت تامین سرمایه دماوند (تماوند)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۳:۱۹:۱۸

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۸۴
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۵۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۵۹.۵۲%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱۵۹,۵۳۹
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۵۹,۵۳۹

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲,۰۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲.۹۸%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قند ارومیه (قاروم)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۵:۳۳:۱۹

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۴۳۶
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱,۰۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۶۹.۶۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۶۹,۳۰۴
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۷۱,۶۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۹۷,۷۰۴

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱۷۱,۶۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۱۵.۲۱%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۵۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۲,۰۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱۰:۳۲:۰۲

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۴۵۲
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۴۱۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۹۰.۷۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱,۹۷۹,۸۲۷
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱,۷۶۳,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۱۶,۸۲۷

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۴,۳۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۵.۰۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲,۷۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۲,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (وصنعت)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۱۰:۱۰:۳۰

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲,۱۴۳
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۲۵۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۱.۶۷%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱۴,۱۷۴,۹۳۵
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱,۵۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۲,۶۷۴,۹۳۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶,۰۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۱۱.۲۵%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۹,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۵,۰۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صنایع سیمان دشتستان (سدشت)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۱:۵۹:۲۵

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۸۳۸
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۶۵۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۷۷.۵۷%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱,۰۹۸,۶۹۲
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۷۶۷,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۳۱,۶۹۲

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۱۸۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۸.۱۱%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۵:۱۴:۵۹

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲۱۵
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۴۶.۵۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۷۱۰,۵۴۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۳۲,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۵۷۸,۵۴۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۳۲۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۴۳.۸۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲,۷۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۲,۰۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۳,۳۳۳,۳۳۳

سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۱:۱۸:۴۱

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۵۶۲
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۷۱,۴۸۳)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۷۱,۴۸۳)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۹۶,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۷۴.۴۶)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (وتوس)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۹:۴۸

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲۷۳
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۴۴۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۶۱.۱۷%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۸۳۸,۲۷۵
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۷۰۴,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۳۴,۲۷۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۶۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۸.۳۹%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۵,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۲۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

شرکت شکر (قشکر)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۲:۲۷:۲۰

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۸۵
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۱.۷۶%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱۶,۹۳۲
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۲,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۴,۹۳۲

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۷.۴۷%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۵۴
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۰,۵۰۰,۰۰۰

تأمین مسکن جوانان (ثجوان)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۲:۰۲:۲۲

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۸۸
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۶۳,۰۵۸)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۶۳,۰۵۸)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲,۵۵۲,۵۱۳
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۲.۴۷)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سیمان باقران (سباقر)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۰:۱۳:۳۴

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۵۲۴
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۱۴,۲۴۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۱۴,۲۴۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۵۲.۳۷%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (قثابت)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰۸:۲۹:۳۶

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۲۳۶)
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۱۲۰,۵۵۹)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۱۲۰,۵۵۹)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۵۱۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۲۳.۶۴)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه صنایع پمپ سازی ایران (تپمپی)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۴:۵۹

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۹۰۷
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱۲۵
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۳.۷۸%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۵۶۲,۲۹۴
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۷۸,۷۵۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۴۸۳,۵۴۴

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶۳۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۷۶.۷۵%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲,۳۶۳
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۴,۲۳۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

فرآورده های سیمان شرق (کفرآور)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۱:۰۲:۳۲

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱۶۵
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۲۴,۶۵۲)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۲۴,۶۵۲)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱۸۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۱۳.۷)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۴,۴۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۰:۴۰:۴۵

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۹۶۲
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۳۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۵.۲۹%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳,۰۸۲,۹۰۶
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳۹۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲,۶۹۲,۹۰۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۳۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۰۷.۱۵%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۳,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۳,۰۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۷,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۶,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سیمان باقران (سباقر)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۸:۰۵:۲۷

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۵۲۴
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۱۴,۲۴۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۱۴,۲۴۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۵۲.۳۷%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۲:۳۹:۲۰

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۳۶۴
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱,۲۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۸۷.۹۸%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۴۴۱,۵۹۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۴۱,۵۹۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۵۶.۶۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۵۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۱۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود