تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
شهرهایی در سرتاسر دنیا به خاطر گرامیداشت روز زمین چراغ‌های خود را خاموش کردند. اغلب مکان‌های دیدنی در بسیاری از شهرها در روز شنبه به مدت یک ساعت به خاموشی...

نگاهی به تصاویر مکان‌های دیدنی دنیا که در «ساعت زمین» یک ساعت به خاموشی فرو رفتند