چهارشنبه، ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ ۷ مربی میلیاردی در لیگ شانزدهم
۰
یکشنبه، ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ شهریار وارد گود شد
۱
یکشنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۵ پاداش سنگین و رنگین برای کاوه
۰