هزینه انتقال سند انواع خودرو بنزینی و دوگانه سوز در سال ۱۳۹۹

هزینه انتقال سند انواع خودرو بنزینی و دوگانه سوز در سال ۱۳۹۹

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ بخشی از اقداماتی است که در فرآیند انتقال سند از فروشنده به خریدار انجام می شود. اطلاعات زیر، هزینه انتقال سند خودرو در سال ۹۹ است که تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نیز در آن محاسبه شده است. اما برای اطلاعات دقیق تر و آگاهی از تغییرات و تعدیلات احتمالی بایستی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام کنید.

هزینه انتقال سند خودرو در سال ۹۹ برای خودروهای تولید داخل و هزینه انتقال سند خودرو  در سال ۹۹ برای خودروهای تولید خارج (وارداتی) متفاوت است. هزینه انتقال سند خودرو برای خودروهای تولید ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، متفاوت است. اما هزینه انتقال سند خودرو در سال ۹۹ برای انواع خودروهای تولید ماقبل ۱۳۹۴، ارزان تر از مدل های ۹۴ تا ۹۹ است که در این گفتار اشاره نشده است.

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو سواری پیکان

 • تعرفه مالیات نقل و انتقال: ۹۰۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۴۵۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۱ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۹۹ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت دون: ۴۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی: ۳ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو ۴۰۵ جی ال ایکس

 • مالیات نقل و انتقال: ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۱ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۷۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۱۲۶ هزار ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۳ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۹۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۷۰۰ هزار ریال
 • جمع نهایی: ۴ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو ۴۰۵ جی ال ایکس بنزینی

 • مالیات نقل و انتقال: ۵ میلیون و۵۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و۱۷۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۷۵۰  هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۸۵ هزار و ۳۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۱ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۳۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی: ۱۴ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۳۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو جی ال آی (GLI) بنزینی

 • الیات نقل و انتقال : ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۱ میلیون و۱۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۱۷۰ هزار و ۱۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۵ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۱۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی: ۶ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو ۴۰۵ جی ال آی دوگانه سوز

 • مالیات نقل و انتقال: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۱ میلیون و ۹۳۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۱۷۳ هزار و ۷۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۵ میلیون و ۸۵۳ هزار و۷۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق ثبت دوم: ۷ میلیون و ۵۳ هزار و ۷۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو استیشن  ۴۰۵ جی ال ایکس

 • مالیات نقل و انتقال: ۲ میلیون ریال
 • حق التحریر: ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۱ میلیون ریال
 • مالیات ارزش افزوده: ۱۵۹ هزار و ۳۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۵ میلیون و ۷۹ هزار و ۳۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۱ میلیون ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۶ میلیون و۷۹ هزار و ۳۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس دوگانه سوز

 • مالیات نقل و انتقال: ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و۲۵۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۲ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۵۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و۸۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۵ میلیون و ۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۴۰۵ اس ال  ایکس بنزینی

 • مالیات نقل و انتقال : ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۹۹ هزار و ۷۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۲ میلیون و ۶۲۹ هزار و۷۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۱۵ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۴۰۵ اس ال ایکس دوگانه سوز

 • مالیات نقل و انتقال : ۶ میلیون و ۵۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۳۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳ میلیون و ۲۵ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۰۵ هزار ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۲ میلیون ۹۲۰ هزار و ۱۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و۲۵ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۱۵ میلیون و ۹۴۵ هزار ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو روآ

 • مالیات نقل و انتقال: ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۱ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۹۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۱۵۳ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۴ میلیون و۸۶۳ هزار و ۹۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۹۵۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۵ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو روآ دوگانه سوز

 • مالیات نقل و انتقال : ۲ میلیون ریال
 • حق التحریر: ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۱ میلیون ریال
 • مالیات ارزش افزوده: ۱۵۹ هزار و ۳۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰هزار ریال
 • جمع کل: ۵ میلیون و ۷۹ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۱ میلیون ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۶ میلیون و ۷۹ هزار و ۳۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو روآ بنزینی

 • مالیات نقل و انتقال: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۱ میلیون و ۹۳۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۱۷۳ هزار و ۷۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۵ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۷۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۷ میلیون و۵۳ هزار و ۷۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۵

 • مالیات نقل و انتقال: ۷۵۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۱ میلیون و ۲۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳۷۵ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۹۱ هزار و ۸۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۲ میلیون و ۳۸۶ هزار ۸۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳۷۵ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۲ میلیون و۷۶۱ هزار و ۸۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ عادی. جدید و تیپ ۲

 • مالیات نقل و انتقال: ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
 • مالیات ارزش افزوده: ۲۹۷ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۲ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۹۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو ۲۰۶ تیپ ۳

 • مالیات نقل و انتقال: ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۵۲ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۰ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۹۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و۳۰۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم:  ۱۲ میلیون و۴۱۲ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو ۲۰۶ تیپ ۴

 • مالیات نقل و انتقال: ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۲ میلیون و۸۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۵۲ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۰ میلیون و۱۱۲ هزار و ۹۰۰ یال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۱۲ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵

 • مالیات نقل و انتقال: ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر:  ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال
 • مالیات ارزش افزوده: ۳۵۰ هزار و ۱۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی و سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۵ میلیون و ۳۴۰ هزار و۱۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار یال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۸ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۶  اتوماتیک

 • مالیات نقل و انتقال: ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و۵۳۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳  میلیون و۲۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۱۷ هزار و ۷۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۳ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۷۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و۲۰۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۱۶ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۷۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ آریان اس دی V1

 • مالیات نقل و انتقال: ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۷۰ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۱ میلیون و۸۰ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۱۳ میلیون و۶۳۰ هزار و ۹۳۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ آریان بنزینی دوگانه سوز V2

 • مالیات نقل و انتقال: ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۸۵ هزار و ۳۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۱ میلیون و۸۵۵ هزار و ۳۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۴ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۳۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ آریان (SD) V5-V6 بنزینی و دوگانه سوز

 • مالیات نقل و انتقال : ۵ میلیون و ۷۰۰ بارگذاری
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریالچ
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰هزار ریال
 • جمع کل: ۱۲ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۵۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۵ میلیون و ۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو ۲۰۶ آریان اس دی V7

 • مالیات نقل و انتقال: ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۷۰ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۱ میلیون و۸۰ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۳ میلیون و۶۳۰ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو ۲۰۶ آریان SD –V8

 • مالیات نقل و انتقال: ۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال
 • حق التحریر ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۴۱ هزار و ۱۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۴ میلیون و۸۵۶ هزار  و. ۱۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۸ میلیون و ۳۸۱ و ۱۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ آریان اس دی V9

 • مالیات نقل و انتقال: ۶ میلیون و۴۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۱۷ هزار و ۷۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۳ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۷۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۱۶ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۷۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶  آریان (SD)، بنزینی و دو گانه سوز V10

 • مالیات نقل و انتقال: ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۷۸ هزار و ۱۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۱ میلیون و۴۶۸ هزار و ۱۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و۶۵۰ هزار ریال
 • هزینه نهایی با حق الثبت دوم: ۱۴ میلیون و۱۱۸ هزار و ۱۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ آریان SD مدل V17

 • مالیات نقل و انتقال: ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۷۰ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی نسد: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۱ میلیون و ۸۰ هزار و ۹۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۳ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ آریان    SD‌ مدل V19

 • مالیات نقل و انتقال: ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۷۰ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۱ میلیون و۸۰ هزار و ۹۰۰ ریال
 • حق الثبت دون: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی حق الثبت دوم: ۱۳ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۶ آریان اس دی مدل V20  و V30

 • مالیات نقل و انتقال : ۵ میلیون و۳۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و۶۵۰ هزار ریال
 • مالیات ارزش افزوده : ۲۷۸ هزار و ۱۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۱ میلیون و۴۶۸ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و۶۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دومک ۱۴ میلیون و۱۱۸ هزار ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو آریان V22

 • مالیات نقل و انتقال : ۵ میلیون و۱۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۷۰ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیک سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۱ میلیون و ۸۰ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۳ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای خودرو پژو ۲۰۷ دنده معمولی

 • مالیات نقل و انتقال: ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۴۳۶ هزار ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۹ میلیون و ۹۸۶ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۴ میلیون و۸۵۰ هزار ریال
 • هزینه نهایی با حق الثبت دوم: ۲۴ میلیون و۸۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو ۲۰۷ اتوماتیک

 • مالیات نقل و انتقال: ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۵ میلیون و ۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۴۵۸ هزار ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۲۲ میلیون و ۴۹۸ هزار و۱۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۲۸ میلیون و ۹۸ هزار ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو صندوق دار  اتوماتیک

 • مالیات نقل و انتقال: ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر:  ۵ میلیون و۱۲۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۵ میلیون و۷۵۰ هزار ریال
 • مالیات ارزش افزوده: ۴۶۰ هزار ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۲۲میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال
 • هزینه نهایی با حق الثبت دوم: ۲۸ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۸۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ پژو ۴۰۷ معمولی

 • مالیات نقل و انتقال: ۱۲ میلیون ریال
 • حق التحریر: ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۶ میلیون ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۴۶۵ هزار و ۳۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۲۳ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۶  میلیون ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۲۹ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۳۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو ۴۰۷ اتوماتیک

 • مالیات نقل و انتقال: ۱۳ میلیون و۵۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۵ میلیون و۳۲۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۶  میلیون و ۷۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۴۷۸ هزار و ۸۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۲۶ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۸۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال
 • هزینه نهایی با حق الثبت دوم: ۳۲ میلیون و ۹۴۸ هزار ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

 • مالیات نقل و انتقال : ۲۴ میلیون ریال
 • حق التحریر: ۶ میلیون و۳۷۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۱۲ میلیون ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۵۷۳ هزار ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل:« ۴۳  میلیون و ۹۳ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۱۲ میلیون ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۵۵ میلیون و ۹۳ هزار ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ پژو پارس (پرشیا سفیر) دنده معمولی بنزین

 • مالیات نقل و انتقال: ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۳۲ هزار و ۱۰۰ ریال
 • مالیات ارزش افزوده: ۳۳۲ هزار و ۱۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند:۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۴ میلیون و ۳۷۲ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۷ میلیون و ۷۷۲ هزار ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو پارس پرشیا و سفیر دنده معمولی دوگانه سوز

 • حق التحریر:۳ میلیون و ۷۷۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳ میلیون و۵۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۳۹ هزار و ۳۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۴ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۳۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۱۸ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ پژو پارس پرشیا اتوماتیک

 • مالیات نقل و انتقال: ۸ میلیون و۸۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر : ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۴ میلیون و۴۰۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده ۴۰۴ هزار و ۱۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۸ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۱۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۴ میلیون و۴۰۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۲۲ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۱۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو پارس ال ایکس

 • مالیات نقل و انتقال: ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۴  میلیون و ۵۰  هزار ریال
 • حق الثبت: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۶۵ هزار و ۵۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۶ میلیون و۱۱۴ هزار و ۵۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۹ میلیون و۹۶۴ هزار و ۵۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو پارس ال ایکس با موتور TU5  

 • مالیات نقل و انتقال: ۷ میلیون و۷۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۵ میلیون و۵۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳ میلیون و۸۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۶۴ هزار و ۵۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۶ میلیون و۱۱۴ هزار و ۵۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم:  ۱۹ میلیون و ۹۶۴هزار و ۵۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای پژو پارس ELX

 • مالیات نقل و انتقال : ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۴ میلیون و ۲۹۰  هزار ریال
 • حق الثبت: ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۸۶هزار و ۱۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۷ میلیون و۲۷۶ هزار و ۱۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۲۱ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۱۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای سمند معمولی بنزین XU7

 • مالیات نقل و انتقال: ۴ میلیون ریال
 • حق التحریر: ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۳۱ هزار و ۳۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۸ میلیونن و ۹۵۱ هزار و ۳۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون ریال
 • جمع کل با حق الثبت دوم: ۱۰ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۳۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای سمند معمولی XU7 دوگانه سوز

 • مالیات نقل و انتقال: ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۲ میلیون و۶۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۲ میلیون و ۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۲۳۴ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۹ میلیون و۱۴۴ هزار و ۹۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۲ میلیون و۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی حق الثبت دوم: ۱۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۹۰۰ ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای سمند معمولی EF7 بنزینی

 • مالیات نقل و انتقال: ۶ میلیون و۱۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال
 • حق الثبت: ۳ میلیون و ۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده: ۳۰۶ هزار و ۹۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیک سند: ۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۳میلیون و۱۶ هزار ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و ۵۰ هزار ریال
 • جمع نهایی با حق الثبت دوم: ۱۶ میلیون و ۶۶ هزار ریال

هزینه انتقال سند خودرو ۹۹ برای EF7 دوگانه سوز

 • مالیات نقل و انتقال: ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال
 • حق التحریر: ۳ میلیون و۴۹۰ هزار ریال
 • حق الثبت ۳ میلیون و۱۵۰ هزار ریال
 • مالیات بر ارزش افزوده:: ۳۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال
 • ثبت الکترونیکی سند:۱۵۰ هزار ریال
 • جمع کل: ۱۳ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۱۰۰ ریال
 • حق الثبت دوم: ۳ میلیون و ۱۵۰هزار ریال
 • هزینه نهایی با حق الثبت دوم: ۱۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۱۰۰ ریال

حتما ببینید: اولین «فراری» قرمز پلاک ملی در ایران

۲ نظر

ورود

 • علی اصغر مرداد ۱۰, ۱۳۹۹

  خدا ازتون راضی باشه یک دنیا ممنون که بدون مقدمه اصل مطلب رو کامل تو سایت گذاشتین سایتهای دیگه هر چی رو جستجو میکنی همه چیز دارن الا او چیزی رو که جستجو زدی .بسیار ممنون