رضا جهان آبادی

بیماری فاویسم
چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ با بیماری فاویسم آشنا شوید
چیستان
یکشنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۸ چیستان و چالش ذهنی