رضا جهان آبادی

لاکپشت قربانی کرونا
یکشنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ یک لاکپشت قربانی حواشی کرونا شد