پنجشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ غزل شاکری به مهران مدیری چه گفت؟
۱