دوشنبه، 08 اردیبهشت 1399 آیا شکستن قولنج ضرر دارد؟
۱