آیا شکستن قولنج ضرر دارد؟
دوشنبه، ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ آیا شکستن قولنج ضرر دارد؟
۱