افشای تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۰۰ شرکت بورس

افشای تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۰۰ شرکت بورس

در بازار سرمایه، بیشترین سود، نصیب سهامداران صبور می شود. سهامدارانی که سهام جا مانده از رشد را از گروه های پیشرو بازار انتخاب کرده و صبورانه تا کسب سودهای عالی، سهامداری می کنند. افرادی که تا پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها، سهامدار باشند، مشمول دریافت سود نقدی می شوند. سهامداری تا برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها، همیشه پیشنهاد خوبی نیست و باید با توجه به شرایط، تصمیم گیری کرد.

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت های بورسی که معمولا در اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال منتشر و روانه کدال می شود، شامل اعلام سود یا زیان خالص هر سهم، سود نقدی تقسیمی و قابل پرداخت به سهامدارانی که تا پیش از برگزاری مجمع، سهامدار شرکت بودند، می باشد.

همچنین میزان پاداش اعضاء هیات مدیره اعلام می شود و اطلاعاتی درباره سود سهام مصوب مجمع سال جاری و سود انباشته پایان دوره را نیز مشخص میکند. اگر سهامدار شرکت های بورسی و فرابورسی هستید، این گزارش، میزان سود نقدی قابل دریافت شما را در برخی از شرکت ها نشان می دهد.

سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۴,۲۴۶
⏹ سود نقدی هر سهم تیپیکو (ریال): ۳,۷۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۸۷.۱۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱۹,۵۶۶,۷۴۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۶,۰۹۵,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳,۴۷۱,۷۴۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۴,۳۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۷۹.۸۱%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۶,۰۰۰,۰۰۰

کشت و صنعت پیاذر (غاذر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۸۰۰
⏹ سود نقدی هر سهم غاذر (ریال): ۸۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۹۹,۱۸۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۶,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۹۳,۱۸۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۷۵,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۲۴.۲۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱۸۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۶۷

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

فولاد خوزستان (فخوز) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۷۵۳
⏹ سود نقدی هر سهم فخوز (ریال): ۵۳۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۳۰.۲۳%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۶۸,۰۸۶,۲۸۷
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۰,۰۹۵,۸۰۹
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۵۷,۹۹۰,۴۷۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱۹,۰۴۸,۶۹۷
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۳۰۴.۴۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۵,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۲,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۷۰۸
⏹ سود نقدی هر سهم فولاد (ریال): ۲۲۵
⏹ درصد تقسیم سود : ۳۱.۷۸%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱۴۲,۱۰۵,۱۲۶
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۴۷,۰۲۵,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۹۵,۰۸۰,۱۲۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۴۵.۴۹%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۴,۵۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۴,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تامین ماسه ریخته گری (کماسه) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۴۹۰
⏹ سود نقدی هر سهم کماسه (ریال): ۷۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۴.۲۹%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱۰۹,۱۵۷
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۵,۴۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۹۳,۷۵۷

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۲۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۴۲.۶۲%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۴۶۲
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ریل پرداز سیر (حریل) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۹۴
⏹ سود نقدی هر سهم  حریل (ریال): ۱۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۰.۶۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۶۲۳,۴۸۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳۳,۲۴۹
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۵۹۰,۲۳۹

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۳,۳۲۴,۹۶۲
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۷.۷۵%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۹۹۷
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)- تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۹,۲۴۷
⏹ سود نقدی هر سهم ثبهساز (ریال): ۹,۵۸۱
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۰۳.۶۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲,۴۵۹,۹۸۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۲,۲۱۳,۹۸۹
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۴۵,۹۹۹

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲,۳۱۰,۷۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۰.۶۵%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۹,۵۰۰,۰۰۰

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (کباده) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳,۰۷۳
⏹ سود نقدی هر سهم (ریال): ۱,۵۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۴۸.۸۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۹۵,۰۱۹
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۰۹,۵۹۷
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۸۵,۴۲۲

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۷۳,۰۶۵
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۳۹۰.۶۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۳۱۵
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۶۷۹

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲,۰۰۰,۰۰۰

سیمان بهبهان (سبهان) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳,۱۶۵
⏹ سود نقدی هر سهم سبهان (ریال): ۳,۸۵۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۲۱.۶۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۸۵۱,۸۶۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۷۷۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۸۱,۸۶۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۴۰.۹۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر) – صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۹۰۰
⏹ سود نقدی هر سهم سدبیر (ریال): ۱۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۱.۱۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲۲۲,۳۹۵
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۲۵,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۹۷,۳۹۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۷۸.۹۶%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۶۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو دیزل (خاور) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۲,۵۶۱)
⏹ سود نقدی هر سهم خاور (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۵۵,۱۴۳,۷۴۲)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۵۵,۱۴۳,۷۴۲)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۴,۹۸۹,۰۵۹
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۱,۱۰۵.۲۹)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

معادن بافق (کبافق) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۸۰۰
⏹ سود نقدی هر سهم کبافق (ریال): ۷۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۸۷.۵%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۹۸۷,۰۹۲
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۸۵۰,۵۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۳۶,۵۹۲

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۲۱۵,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۱.۲۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲۵,۵۱۵
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۲۴۳

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۵

مهندسی نصیر ماشین (خنصیر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۶:۴۲:۰۴

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱۲۴
⏹ سود نقدی هر سهم خنصیر (ریال): ۱۵
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۲.۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۹۴,۲۶۴
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳,۱۰۷
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۹۱,۱۵۷

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۰۷,۱۶۶
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۴۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۹۴
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱۳۶

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۹۰۰
⏹ سود نقدی هر سهم سدبیر (ریال): ۱۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۱.۱۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲۲۲,۳۹۵
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۲۵,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۹۷,۳۹۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۷۸.۹۶%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۶۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تولید نیروی برق دماوند (دماوند) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۸۹۱
⏹ سود نقدی هر سهم دماوند (ریال): ۹۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۰.۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳,۴۶۱,۷۱۰
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۲۴۸,۴۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳,۲۱۳,۳۱۰

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲,۷۶۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۱۶.۴۲%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۷,۳۵۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۸,۰۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (کباده) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳,۰۷۳
⏹ سود نقدی هر سهم کباده (ریال): ۱,۵۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۴۸.۸۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۹۵,۰۱۹
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۰۹,۵۹۷
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۸۵,۴۲۲

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۷۳,۰۶۵
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۳۹۰.۶۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۳۱۵
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۶۷۹

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲,۰۰۰,۰۰۰

پلاستیران (پلاست) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۱,۱۴۳)
⏹ سود نقدی هر سهم پلاست (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۶۵,۸۴۵)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۶۵,۸۴۵)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۵۷,۶۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۱۱۴.۳۱)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۱۹۹
⏹ سود نقدی هر سهم وپترو (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲,۷۵۹,۷۰۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲,۷۵۹,۷۰۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۸۲۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۵۱.۶۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۶,۵۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه آبسال (لابسا) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۳۶۸
⏹ سود نقدی هر سهم لابسا (ریال): ۳۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۲۱.۹۳%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۷۰۷,۱۹۲
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۰۸,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۵۹۹,۱۹۲

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۳۶۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۶۶.۴۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۳,۹۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۲۴۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (کشرق) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۲۹۰
⏹ سود نقدی هر سهم کشرق (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱۰۸,۳۵۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۰۸,۳۵۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۸۴,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۲۹%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲,۴۰۰,۰۰۰

تاید واتر خاورمیانه (#حتاید) –  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۳۲۲
⏹ سود نقدی هر سهم حتاید (ریال): ۸۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۶۰.۵۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲,۷۲۸,۳۶۶
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱,۵۶۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱,۱۶۸,۳۶۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۹۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۵۹.۹۲%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۴,۵۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۳,۰۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۳,۲۰۰,۰۰۰

سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۷۸۱
⏹ سود نقدی هر سهم کسرا (ریال): ۸۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۰.۲۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۵۹۱,۹۳۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۶۰,۹۱۵
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۵۳۱,۰۱۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۷۶۱,۴۳۷
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۶۹.۷۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۸۲۷
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۸۷۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

داروسازی تهران دارو (دتهران) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۴۵۵
⏹ سود نقدی هر سهم دتهران (ریال): ۲۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۳.۷۵%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۴۴,۲۰۶
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۲,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۳۲,۲۰۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۵۵۳.۶۸%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۳۶۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۳۶۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تولیدی چدن سازان (چدن) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۴۲۰
⏹ سود نقدی هر سهم چدن (ریال): ۵۷۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۴۰.۱۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲,۴۶۴,۲۶۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۹۶۹,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱,۴۹۵,۲۶۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۷۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۸۷.۹۶%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۵,۷۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تولیدی لنت ترمز ایران (خلنت) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۱۶۶
⏹ سود نقدی هر سهم خلنت (ریال): ۱۱۷
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۰.۰۳%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱۳۳,۳۴۲
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۰,۲۹۶
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱۲۳,۰۴۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۸۸,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۳۹.۸۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۳۰۷
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۹۲

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۹,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۷,۷۰۰,۰۰۰

لامپ پارس شهاب (#بشهاب) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۱۷۵
⏹ سود نقدی هر سهم بشهاب (ریال): ۵۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۴۲.۵۵%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۰۹,۷۵۹
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۸۱,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۲۸,۷۵۹

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱۶۲,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۴۱.۲۱%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲,۲۲۲
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه خودرو دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۱۷۴)
⏹ سود نقدی هر سهم خودرو (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۱۴۴,۳۳۶,۴۶۲)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۱۴۴,۳۳۶,۴۶۲)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۴۷.۸۵)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شبهرن دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳,۳۵۱
⏹ سود نقدی هر سهم شبهرن (ریال): ۲,۷۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۸۰.۵۷%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۹,۰۰۵,۵۹۷
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۷,۰۲۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱,۹۸۵,۵۹۷

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲,۶۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۷۶.۳۷%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲,۹۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۲,۸۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

بانک پارسیان (وپارس) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۸۵)
⏹ سود نقدی هر سهم وپارس (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۵۱,۲۱۲,۶۰۰)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۵۱,۲۱۲,۶۰۰)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۳۲.۷۶)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۶,۶۶۶,۶۶۷

گروه صنعتی سپاهان (فسپا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۶۳۶
⏹ سود نقدی هر سهم فسپا (ریال): ۱,۰۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۶۱.۱۲%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱,۳۴۷,۲۹۵
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۶۵۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۶۹۷,۲۹۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۰۷.۲۸%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱۹,۵۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱۷,۹۹۸

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

صنعتی دوده فام (شصدف) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲,۷۷۸
⏹ سود نقدی هر سهم شصدف (ریال): ۲,۷۷۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۹۹.۷۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۵۵۸,۶۲۶
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۵۵۴,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۴,۶۲۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲.۳۱%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۳۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۳۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تولیدی ایران تایر (پتایر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳,۰۱۳
⏹ سود نقدی هر سهم پتایر (ریال): ۲,۰۹۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۶۹.۳۷%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۸۵۹,۴۱۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۵۹۸,۷۲۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۶۰,۶۹۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۸۶,۴۶۹
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۹۱%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۳۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۱۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) (خکار) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۶۰۱
⏹ سود نقدی هر سهم خکار (ریال): ۶۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۹.۹۸%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۲۲,۹۱۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۹۲,۹۱۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۵۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۵۸.۵۸%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۹۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۳۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

سیمان داراب (ساراب) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۵۶۳
⏹ سود نقدی هر سهم ساراب (ریال): ۳۵۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۶۲.۱۷%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۹۷۸,۵۲۴
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳۱۵,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۶۶۳,۵۲۴

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۹۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۷۳.۷۲%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۲,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

آلومتک (فالوم) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱۱۴
⏹ سود نقدی هر سهم فالوم (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۲۷۲,۱۶۷)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۲۷۲,۱۶۷)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۷۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۳۶.۲۹)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۶,۵۰۰,۰۰۰

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۵۱۰
⏹ سود نقدی هر سهم کیمیا (ریال): ۵۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۳۳.۱۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱,۰۶۱,۶۵۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۲۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۸۶۱,۶۵۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۴۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۱۵.۴۱%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۳,۶۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۳,۰۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو (خپارس) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱۸
⏹ سود نقدی هر سهم خپارس (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۲۸,۶۵۲,۱۱۶)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۲۸,۶۵۲,۱۱۶)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۲,۷۲۰,۲۷۹
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۱۲۶.۱۱)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۸۴۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۳,۲۰۰,۰۰۰

بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۷۶۹
⏹ سود نقدی هر سهم وسالت (ریال): ۷۵
⏹ درصد تقسیم سود : ۴.۲۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۶۱,۹۲۵
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳۷,۵۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۲۴,۴۲۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۵۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۶۴.۸۹%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (وپسا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱۱
⏹ سود نقدی هر سهم وپسا (ریال): ۲
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۸.۱۸%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۲,۱۳۵
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۵,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۷,۱۳۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲,۵۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱.۰۹%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

گروه تولیدی مهرام (غمهرا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳,۰۱۷
⏹ سود نقدی هر سهم غمهرا (ریال): ۱,۲۰۷
⏹ درصد تقسیم سود : ۴۰.۰۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۹۳,۱۳۰
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۱۲,۹۲۵
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۸۰,۲۰۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۹۳,۵۵۸
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۹۹.۵%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۳,۳۸۸
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۲۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

آتیه داده پرداز (اپرداز) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۷۸۲
⏹ سود نقدی هر سهم اپرداز (ریال): ۴۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۵۱.۱۵%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۷۸۸,۳۵۴
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۴۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۸۸,۳۵۴

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۰۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۳۸.۸۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱۰,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۶,۷۵۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

مجتمع معادن مس تکنار (تکنار) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۲۵۰)
⏹ سود نقدی هر سهم تکنار (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۱۲۰,۵۹۳)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۱۲۰,۵۹۳)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۲۰۰.۹۹)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

بیمه دانا (دانا) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲۶۷
⏹ سود نقدی هر سهم دانا (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۳۶۱,۹۲۵
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۶۱,۹۲۵

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۵۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۴.۱۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۲۸۸
⏹ سود نقدی هر سهم کویر (ریال): ۱,۰۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۷۷.۶۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۶,۲۵۰,۹۸۹
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳,۶۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲,۶۵۰,۹۸۹

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۳,۶۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۷۳.۶۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۰

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (ثاباد) –  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۱۲)
⏹ سود نقدی هر سهم ثاباد (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲۱,۳۴۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۱,۳۴۳

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۴۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۸.۸۹%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حبندر) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲۰۵
⏹ سود نقدی هر سهم حبندر (ریال): ۲۱
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۰.۲۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۴۳,۴۵۳
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳,۳۲۷
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۴۰,۱۲۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱۵۸,۴۳۷
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۵.۳۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۹۹
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

بانک ملت (وبملت) –  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۵۰۲
⏹ سود نقدی هر سهم وبملت (ریال): ۲۶
⏹ درصد تقسیم سود : ۵.۱۸%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲۲,۸۹۰,۷۷۷
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱,۳۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۱,۵۹۰,۷۷۷

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۴۳.۱۸%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۳,۴۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۹,۵۰۰,۰۰۰

گروه بهمن (خبهمن) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳۲۴
⏹ سود نقدی هر سهم خبهمن (ریال): ۴۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۲۳.۴۶%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۴,۲۳۰,۲۳۹
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۴,۰۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۲۳۰,۲۳۹

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲.۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۳,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۲,۷۷۸

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱,۰۲۳
⏹ سود نقدی هر سهم ونفت (ریال): ۳۵۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۳۴.۲۱%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲,۵۲۰,۶۰۴
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۵۷۷,۵۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۱,۹۴۳,۱۰۴

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۱,۶۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۱۷.۷۶%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۴,۰۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۳,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

بانک کار آفرین (وکار) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زمان انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰:۴۱:۰۴

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳۴۴
⏹ سود نقدی هر سهم وکار (ریال): ۲۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۵۸.۱۴%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۲,۰۰۳,۵۴۲
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱,۷۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۰۳,۵۴۲

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۸,۵۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۳.۵۷%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۹,۵۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۴,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پتروشیمی پارس (پارس) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۹,۹۴۰
⏹ سود نقدی هر سهم پارس (ریال): ۹,۵۰۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۹۵.۵۷%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۶۵,۶۲۹,۱۲۸
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۸,۶۲۹,۱۲۸

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶,۰۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۴۳.۸۲%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۷,۵۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۶,۵۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

کارخانجات پارس الکتریک (لپارس) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۵۹۷
⏹ سود نقدی هر سهم لپارس (ریال): ۵۸۶
⏹ درصد تقسیم سود : ۹۸.۱۶%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۵۰۵,۹۰۰
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۷۵,۸۰۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۳۰,۱۰۰

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۳۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۱۱۰.۰۳%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تولی پرس (شتولی) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۴,۳۰۵)
⏹ سود نقدی هر سهم شتولی (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۱,۰۷۶,۳۱۲)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۱,۰۷۶,۳۱۲)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۴۳۰.۵۲)%

صنعتی دوده فام (شصدف) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۲,۷۷۸
⏹ سود نقدی هر سهم شصدف (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۵۵۸,۶۲۶
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۵۵۸,۶۲۶

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۰۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۲۷۹.۳۱%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱,۳۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۱,۳۰۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

آلومتک (فالوم) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۱۱۴
⏹ سود نقدی هر سهم فالوم (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۲۷۲,۱۶۷)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۲۷۲,۱۶۷)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۷۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۳۶.۲۹)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۱۶,۵۰۰,۰۰۰

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم (فنوال) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۴۹۴
⏹ سود نقدی هر سهم فنوال (ریال): ۵۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۱۰.۱۲%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۴۰۶,۶۱۹
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۳۳,۹۱۷
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : ۳۷۲,۷۰۲

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۶۷۸,۳۴۷
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : ۵۴.۹۴%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۵۰۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۴۰۷

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۹,۰۰۰,۰۰۰

کف (#شکف) -تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۲,۸۴۵)
⏹ سود نقدی هر سهم شکف (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۷۱۱,۱۸۸)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۷۱۱,۱۸۸)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۵۰,۰۰۰
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۲۸۴.۴۸)%

سیمان کارون (سکارون) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : (۷۷۸)
⏹ سود نقدی هر سهم سکارون (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۱۶۲,۵۱۶)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۱۶۲,۵۱۶)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۲۰۸,۸۳۳
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۷۷.۸۲)%

⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۰
⏹ پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۰

⏹ حق حضور (ریال) – سال جاری : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
⏹ حق حضور (ریال) – سال قبل : ۶,۵۰۰,۰۰۰

بانک اقتصاد نوین (ونوین) – تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏹ سود(زیان) خالص هر سهم ونوین (ریال) : ۲۰
⏹ سود نقدی هر سهم ونوین (ریال): ۰
⏹ درصد تقسیم سود : ۰%

⏹ سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : (۶,۲۸۷,۴۴۰)
⏹ سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۰
⏹ سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع : (۶,۲۸۷,۴۴۰)

⏹ سرمایه (میلیون ریال) : ۳۰,۴۲۵,۷۳۴
⏹ تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه : (۲۰.۶۶)%

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه
منحنی شاخص کل بورس را مشاهده می کنید که پس از ۲۸ سال، از کانال اول خارج شده و به سمت هدف ۱۰ میلیون واحدی در حرکت است
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه
اطلاعات روزانه بورس را در TSETMC.com مشاهده کنید

برای کسب بازدهی حداکثری از بازار سرمایه رو به رشد کشور، باید سهام جا مانده از رشد از گروه های پیشرو بازار خریداری کرده و به اندازه کافی صبور بود و سهامداری کرد. شاخص کل بورس احتمالا اسفند ۱۴۰۰ شمسی، بالای ۸ میلیون واحد تثبیت خواهد شد و به سقف کانال سوم می رسد. ۶۰ میلیون ایرانی، دارنده کد بورس هستند.

به امید واریز سود نقدی تقسیمی کلیه مجامع بورسی در سال ۹۹ از طریق سامانه سجام به شماره شبا سهامداران بورس ایران.

لینک‌های خوب برای سهامداران خوب

توصیه می‌کنیم این گزارش را از طریق کانال هایی که در شبکه های اجتماعی عضویت دارید، به اطلاع دوستان و آشنایان برسانید و به اشتراک بگذارید. لینک های زیر را نیز مطالعه کنید.

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۶ نظر

ورود

 • saeed مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

  از عجایب بورس ایران همین بس که کارگرها تو خیابون برا حقوقشون اعتراض میکنن سهام همون شرکت ها تو بورس میرن بالا …

  • علی زمانی مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

   در بورس، آینده پیش خرید میشود

   • saeed مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

    باشه پس به کارگرهای فلان شرکتی که ۴ ماهه حقوق نگرفتن ولی سهام شرکت مثبت هست میگیم در آینده بیان برا حقوقشون…

    • علی زمانی مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

     همیشه این چیزها بوده.
     سهامدار، سرمایه گذار است. دیر و زود شدن حقوق کارگران، همیشه بوده و خواهد بود

 • فرید مرداد ۱۹, ۱۳۹۹

  جناب زمانی بزرگوار خیلی ازتون ممنونم بابت همه اطلاعات راهنمایی ها و همه مطالبی که با ما به اشتراک میذارید. خدا شمارو برامون نگه داره و تنتون سلامت باشه. پیچ اینستا یا راه های ارتباطی تون رو هم اگر دارید و مقدوره باهامون شیر کنید بیشتر ازتون بهره ببریم.