تازه‌ترین نوشته‌ها
می توانید هر فعالیتی که روزانه و در خانه انجام می دهید را نوعی ورزش تلقی کنید. مثلا زمانی که جارو می زنید، ظرف می شویید و یا لباس ها را...
2

چگونه همزمان و در حال انجام کارهای منزل فعالیت بدنی داشته و ورزش کنیم؟