«رونق تولید»: شعار سال ۱۳۹۸ شد
پنجشنبه، ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ «رونق تولید»: شعار سال ۱۳۹۸ شد
۲